Исмаил Ферати

Исмаил Ферати

Жеровјане, 101 ББ, Боговиње, Тетово

Мобил: +389(0)71363501

Емаил: ismail.ferati@unite.edu.mk

CURRICULUM VITAE

Роден: 05.11.1978

Место на раѓање: Жеровјане, Тетово, РМ

Државјанство: РCМ

ОБРАЗОВАНИЕ

1985-1993 Основно училиште „Лирија“ Жеровјане, Тетово.

1993-1997 година Средно училиште „Моша Пијаде“ Тетово, ветеринарен техничар.

1997-2002 Факултет за Ветеринарна Медицина, Земјоделски Универзитет во Тирана, Тирана Р. Албанија.

2009-2013 година запишан на Докторски студи, Катедра за јавно ветеринарно здравје, Факултет за Ветеринарна Медицина, Земјоделски Универзитет во Тирана, Тирана Р. Албанија. На 04.07.2013 година, ја одбранив својата докторска дисертација под наслов Микробиолошка проценка на традиционалното „Шар“ сирење произведено во традиционални и индустриски услови, на Одделот за јавно ветеринарно здравје, Факултет за Ветеринарна Медицина, Земјоделски Универзитет во Тирана, Тирана Р. Албанија.

АКАДЕМСКО И ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО

2002-2007 година – Доктор по ветерина во превенција на заразни болести, како и во куратива.

2007 година – Од оваа година вработен на Државниот Универзитет во Тетово и ангажиран на Факултетот за Прехранбена Технологија и Исхрана како Асистент, по предметите Општа микробиологија и Прехранбена микробиологија.

2011-2012 година – Координатори на ECTS (Европски систем за трансфер на кредит).

2016 година – Избрана на звање Доцент, за предметите: Општа микробиологија и Прехранбена микробиологија.

2018 – 2021 година – Раководител на лабораторија на Факултетот за Прехранбена Технологија и Исхрана.