Давор Данилоски

  
 Мраморец, 38, Н. Билјаник 
 7000 Битола, Р. Македонија 
 +389 77 581 240; +15227644279 
 danilodavor@gmail.com 
   
 Образование 
Октомври 2016 – Февруари 2017Универзитет во Загреб, Прехранбено – биотехнолошки факултет 
 Магистерски студии – Студии и стажирање (Лабораторија за пакување на храна) 
 Успех: 5/5, Магистерски труд: 5/5 
Февруари 2016 – Февруари 2016Вагенинген Универзитет, Вагенинген, Холандија 
  
 Зимска школа – Закони во храна 
Октомври 2015 – Ноември 2017Универзитет Св. Климент Охридски – Битола, Технолошко – технички факултет 
Магистерски студии – Квалитет и безбедност на храна 
 
 Успех: 10/10, Магистерски труд: 10/10 
Септември 2011 – Октомври 2015Универзитет Св. Климент Охридски – Битола, Технолошко – технички факултет 
Преддипломски студии – Прехранбена технологија и Нутриционизам 
 
 Успех: 9.76/10, Дипломски труд: 10/10 
 Работно искуство 
Јануари 2018 – сегаЦентар за обука и примена, Битола, Р. Македонија 
 Безбедноста  и  нутриционистички  квалитет  на  храната  –  Имплементација  на 
 интернационални системи за контрола на храна 
 Едукатор за пакување на храна и материјали и супстанции во контакт со храна 
Мај 2017 – Ноември 2017Камп “Südsee Camp”, Виетзендорф, Германија 
Рекреација 
 
Јуни 2016 – Септември 2016Камп “Südsee Camp”, Виетзендорф, Германија 
Рекреација 
 
Мај 2015 – Септември 2015Национаелн парк “Yogi Bear Jellystones Park“, Фремонт – ИН, САД 
 Собар, Спасувач на вода 
Септември 2014 – Мај 2015Универзитет Св. Климент Охридски – Битола, Технолошко – технички факултет 
  
 Студент – асистент 
Јуни 2014 – Септември 2014Ангромаркетинг, Ангромаркет, Битола, Македонија 
 Продавач 
   

Октомври 2015 – Февруари 2017

Мај 2015

Јуни 2014 – Септември 2014

Јуни 2013 – Септември 2013

Јуни 2012 – Септември 2012

Октомври 2016 – Март 2017

Декември 2015

Јуни 2015 – Јуни 2015

Вештини и компетенции

Македонски јазик – Мајчин јазик

Англиски јазик – Одлично владеење

Хрватски јазик –  Одлично владеење

Германски јазик – Ограничено владеење

Лабораториски вештини

Традиционални микробиолошки методи (растење, инактивација, заштитни подлоги); Методи на оптичка густина (спектрофотометрија); масена спектрометрија; HPLC; GDP-C Brugger, München.

Компјутерски вештини

Microsoft Office пакет: Word, Excel, Power Point, Outlook, End Not, Internet

Презентациски вештини

Лабораториски вежби и предавања на суденти од преддипломски студии:

Биологија, Хемија Биохемија, Нутриционизам

Студентски посети и пракса

Еднодневна посета на прехрамбените индустрии: Карнекс – Србија (2015), Витаминка

– Хрватска (2016), Краш – Хрватска (2017), Млинар – Хрватска (2017).

Еднодневна посета на приватна болница Систина – Македонија

Практична настава во пекара Александар, Македонија

Практична настава во здраствена установа Трифун Пановски, Македонија

Практична настава во месна индустрија Римоди – Македонија

Истражувања и публикации

Универзитет во Загреб, Прехранбено – биотехнолошки факултет Температурна зависност на пермеабилноста на полимерни филмови на различни гасови. Студија на случај: евалуација на квалитет и безбедност (физичко-хемиска, сензорна и микробиолошка анализа) на пакувано свежо месо,

Actitmel Network Initiative, Чешка

Live Long and Prosper

Универзитет Св. Климент Охридски – Битола, Технолошко – технички факултет

International Global Summit and medical Expo on weight loss, Frankfurt, Germany. The importance of proper nutrition for pregnant women in the prevention of malnutrition, including obesity

DOI: 10.4172/2161-0509.C1.00

Јануари 2015 – Мај 2015

Март 2014 – Мај 2014

Февруари 2014 – Мај 2014

Октомври 2016 – Февруари 2017

Декември 2016

Септември 2011 – Мај 2015

Септември 2013 – сега

Октомври 2015 – Ноември 2015

Универзитет Св. Климент Охридски – Битола, Технолошко – технички факултет

Определување на витамин Ц во зелена пиперка чувана во различни услови (температура и време)

Центар за јавно здравје, Битола, Македонија

Определување на вкупен број на бактерии во контаминирана вода

Центар за јавно здравје, Битола, Македонија Определување на физичко – хемиски анализи на млеко

Стипендии и награди

Erasmus + програм, стипендија

Студент со највисоко постигнат успех – Универзитет Св. Климент Охридски  Битола, Технолошко – технички факултет

Стипендија за талентирани студенти, Министерство за образование на Р. Македонија

Членства

Национална асоцијација за престижни академски граѓани (НАПАГ)

Тренинзи и семинари

Универзитет во Нови Сад, Факултет за Технологија International Meeting of Students of Technology X, Serbia