Борис Ангелков

Лични информации

Адреса: Прилепска,60 а / I- 27  7000 Битола, Р. Македонија

Тел. канцел.                            

Моб. +389 (0)76-58 20  40

Тел. дома

Моб.  +389 ( 0 )70 339 662

 

 

E-mail

angelkovboris@yahoo.com

Web site

www.tic.org.mk

www.mnd-bitola

Националност : Македонец

Датум на раѓање 17.08.1942 

Работно искуство

1958 Август-Септември, работа по договор

 

     Самостоен осеменител на овци

 

 

Вештачко осеменување на приплодни овци во пунктот с. Бело Поле, Општина Долнени, прилепско

 

1962 год.Јуни до септември, работа по договор

 

Сузбивање на епизотијата на вирусната болест лигавка и шап во теренски услови во повеќе селски населби во А.П. Војводина, СР Србија

 

Откривање на случаи на заболени чапункари од лигавка и шап и мерки за сузбивање

 

1964  Јуни, Јули и Август, работа по договор

 

Замена за годишен одмор на ветеринарни стручњаци на краварска фарма

 

Превентива, контрола, дијагностика и лечење на крави под надзор на ветеринар

 

ЗИК „ Пелагонија “-Битола, Дирекција за земјоделие Селекциона станица

 

ЗИК „ Пелагонија “- Битола  Дирекција за земјоделие, Новаци-Битолско

 

01.03.1967 г. до 01.03.1972 г.

 

Раководител и ветеринар во повеќе сточарски фарми за говеда, овци, свињи и живина

 

Организирање на работата во производство на разни фарми ( Фарма за крави во с. Породин, фарма за свињи с. Канино, фарма за овци с. Меџитлија и живинарска фарма с. Породин). З.З. „Светлост“ Породин, битолско

 

01.03.1972 г.до 01.04. 1973  г.

 

Референт по инвестиции за изградба на Сточарскиот комплекс с. Радобор

 

Подготовка на проектна задача, инвестициона програма, изведувачки проект за изградба на свињарска фарма од 30.000 гоеници годишно производство

 

ЗИК„ Пелагонија “ –Битола , Служба за развој и инвестиции –Битола

 

 

 

01.04.1973  до 01.06. 1974 г

 

Раководител на изградбата на фармата за 1000 молзни крави во с. Радобор

 

Подготовка на проектна задача, идејно и изведувачко решение со инвестицона програма, изведувачки техничко- технолошки надзор над изградбата на објектите, избор и монтажа на технолошката опрема, избор на приплодни стелни јуници  и увоз од З. Германија и од ПКБ„ Београд “ за прво населување на фармата во с. Радобор

 

ЗИК „ Пелагонија “ – Битола, Служба за унапредување и развој на земјоделието, с. Новаци,Битола

 

 

 

01.06.1974 до 01.10.1979 год.

 

Раководител и ветеринар на Фармата за крави во с. Радобор

 

Организирањето на целокупната работа на фармата, обука на персоналот за работа и докажување на проектирани капацитети ( 4500 л. млеко на 1000 крави ) во 1978 година е прогласена за најдобра краварска фарма во Р. Македонија по производство на млеко. 

 

ЗИК„  Пелагонија “ –Битола, ООЗТ Радобор -Битолско

 

01.10.1979 г. до 1980 г.

 

Избран е за наставник во звање  професор на виша школа на Универзитет во Битола

 

Настава ( предавања и вежби ), проверка на знаењата на студентите и издавање на скрипти за интерна употреба

 

Универзитет во Битола , Виша земјоделска школа-Битола

 

01.10.1980 г. -01. 10.1986 г. Директор на Вишата земјоделска школа-Битола

 

 директор и наставник во Школата

 

Организација на целокупната работа во школата ( настава и проверка на знаењата)

 

Универзитет во Битола , Виша земјоделска школа-Битола

 

01.10.1986 г. до 01.10.1999 г.

 

Наставник по предметите Зоохигиена со основи на ветеринарството и Анатомија со физиологија на домашните животни

 

Настава ( предавања, вежби, проверка на знаења на студентите, издавачка дејност ) раководител и член на научно-истражувачки тимови за реализација на домашни и меѓународни проекти

 

Универзитет „ Св. Климент Охридски “ –Битола, Виша земјоделска школа -Битола

 

Универзитетско образование и научно-истражувачка работа

 

01.1999 г. до 20.10.2007 год.( кога се пензионира согласно Законот)

 

Редовен професор на Факултетот за биотехнички науки при Универзитетот „ Св. Климент Охридски “-Битола

 

Настава ( предавање, вежби, проверка на знаења на студентите, издавачка дејност ) и научно-истражувачка работа при реализација на домашни и меѓународни проекти ( како координатор или локален координатор )

 

Универзитет„ Св. Климент Охридски “ – Битола , Факултет за биотехнички науки-Битола

 

Високо образование и научно-истражувачка работа

 

11.11.2007 до 18 јуни 2012 год…. волонтерска функција

 

Претседател на Македонското научно друштво –Битола  и Одговорен на Центарот за обука и примена на системи за безбедност и квалитет на храната, на волонтерска основа.

 

Организирање на научно-истражувачката и апликативната работа на членовите на Друштвото и развивање на новоформираните Центри за обука и примена од разни области на науката.

 

Македонско научно друштво-Битола, ул. Ленинова бр. 39 7000 Битола

 

Здружение на граѓани како невладина и непрофитна организација

 

2005 до 2014 поканет (визитинг) професор на повеќе факултети и универзитети во земјата и странство за држење настава на последипломски и додипломски студии: Факултет за храна и земјоделски науки, Скопје, Технолошко-металуршки факултет, Скопје, Факултет за биотехнолошки науки, Осијек,Р. Хрватска, Виша школа за струковни студии, Врање, Р. Србија, Технолошко-технички факултет, Велес, Технолошки факултет, Тузла, Р. Босна и Херцеговина.

 
Иницијално и континуирано образование ( обуки, курсеви и сл.)

 

 

Од 1957-1961 год.

 

Ветеринарен техничар

 

Обавување на технички работи од областа на ветеринарството, под надзор на ветеринар

 

Средно ветеринарно училиште „  29 Ноеври “- Битола, Р. Македонија

 

1960-1966 год.

 

Доктор по  ветеринарна медицина (DVM)

 

Самостојна работа во областа на ветеринарството и сточарството

 

Ветеринарен факултет –Београд, Универзитет у Белграду, Р. Србија

 

1987-1993 год.

 

Доктор по медицински науки од областа на ветеринарството ( dr sci. )

 

Научно – истражувачка работа во областа на ветеринарната медицина и сточарството

 

Ветеринарен  факултет- Загреб, Свеучилиште у Загребу, Р.Хрватска

1959  Завршен курс за Вештачко осеменување на овци во Битола,Ветеринарна управа Скопје

1965  Завршен курс за кинолошки судии на Ветеринарниот факултет во Белград

1988Sertificate for participation in two Seminars about International studies in proffesional education in the area of agriculture (SIEA), held in International Center for Agricultural studies in Switzerland                                                                         2004 : IFEG HACCP Course for skilled HACCP Technicians-Skopje

2006 : 19 june to 7 july C.E.T.A.A. (Centre d’Experimentation et de Technologie Agro Allimentaire) – La Lande du Breil –Rennes-France Certificat de stage sur la « Qualité et la Sécurité Alimentaire »

2006 Завршен курс за национален експерт за евалуација во високото образование  и национален експерт за евалуација на квалитетот на наставниците при Министерството за образование и наука на Р.Македонија                                                                                                                                                                  2009  Завршена обука за имплементација и аудит на ISO -9001-2008  и проверка по барањата на овој стандард и добивање на сертификат издаден од SIQ –Љубљана, Р. Словенија

2007 APPRM and UNDP Common project for autoemployement unemployed person, with Government of R. Macedonia, B.Angelkov-counsellor at Vaucher program for smail enterprise

2007 Избран за меѓународен експерт и рецензент при Министерството за наука на Р. Хрватска

2007 избран за консултант на BSC ( Business Start-Up Centre ) Bitola,

2008 Internatonal Biographical Centre, Cambridge, England избран за најдобар стручњак на годината

2008 Избран за меѓународен регионален  постар експерт за Management Systems Assessment ( HACCP, ISO-9001-2008 ), надворешен соработник на Словенечкиот институт за квалитет и метрологија  ( SIQ – Slovenian Institut of Quality and Metrology ) во Љубљана, Р. Словенија

2008 Избран за експерт – консултант за безбедност и квалитет на храната  на Регионалниот развоен центар за подршка на претпријатија ( RESC )- во Битола

2010 Стекнат сертификат за консултант за мали и средни претпријатија  издаден од Министерството за економија, Стопанска комора на Р.Македонија, Сојуз на стопанските комори на Македонија,  Агенција за подршка на претприемништвото на Р. Македонија, ККОРМ, подржано финансиски од Austrian  Developmnet Cooperation

 

Лични вештини и компетенции

Мајчин јазик :Македонски

Други јазици  (*)

 

 

 

Разбирање

Зборување

Пишување

Слушање

Читање

Говорна интеракција

Говорна продукција

 

француски

Б-1

Б-1

 

Б-1

 

Б-1

 

А-2

Руски

Б-1

Б-1

 

Б-1

 

Б-1

 

А-2

Германски

Б-1

Б-1

 

А-2

 

А-1

 

А-2

(*)Ниво според општата Европска Референтна Рамка (CEF)   

Социјални вештини и компетенции

Универзитетска настава, тимска и индивидуална работа, самостојна работа како консултант и постар експерт во областа на ветеринарството и сточарството( безбедност и нутриционистички квалитет на храна)

Одржување обука на курсеви за дипломирани студенти, стручњаци од непосредното производство и др. кандидати за имплементација и аудит на НАССР-системи кај повеќе од 200 оператори со храна во Р. Македонија, Р. Србија и Р. Хрватска

Одржување  настава како визитинг професор  за додипломски и последипломски студии на Факултетот за земјоделски науки и храна , Скопје, Технолошко-металуршки факултет , Скопје, Технолошко-технички факултет, Велес, Висока школа струковних студија, Врање, Р. Србија, Прехранбено-технолошки факултет, Осијек, Р. Хрватска, Технолошки факултет Тузла, Босна и Херцеговина                     

Организациски вештини и компетенции

Раководни ( менаџерски ) способности во сточарското производство и во високото образование, во научно – истражувачка работа и организатор и учесник во реализација на домашни и меѓународни научно-истражувачки проекти.

Технички вештини и компетенции

Изработка на проекти и инвестициони програми и надзор при изградба на сточарски објекти, изработка на бизнис планови, елаборати за НАССР-системи, ISO– 9001 -2008 и др. системи за безбедност и квалитет, поставување на теренска дијагноза и лечење на домашни животни на мали и средни фарми и давање на консултански услуги.

Возач А и Б – категорија

Компјутерски вештини и компетенции

Windows, Word, Power Point

Други вештини и компетенции  

Приватна ветеринарна пракса, изготвување на рецензии за избор и преизбор на универзитетски наставници, учебници, др. литературни дела и публикации и анонимен   рецензент на проекти за потребите на Министерствата за образование и наука  на Р.Македонија и Р. Хрватска, консултант за мали и средни претпријатија                                                     

АНЕКСИ: Стручно-научни достигнувања во земјата и странство ( од 1966 год. па до денес  2021 год.) .                                                                                 

Библиографија

 ПРИЛОГ: СПИСОК НА СТРУЧНО – НАУЧНИ ТРУДОВИ И ДР.  АКТИВНОСТИ на             проф. д-р сц. Борис АНГЕЛКОВ

 1. I. Научно-истражувачки трудови и прелиминарни соопштенија
 2. 1970, B. Angelkov i sar. Patologija muznih krava pri visokoj proizvodnji mleka u ZZ „Svetlost” – Porodin, Zbornik radova sa simpozijuma: “Visoka proizvodnja mleka u ZZ “Svetlost” s. Porodin”, Ohrid (1970).
 3. 1970, B. Angelkov i N. Mitic, Stimulacija polnog nagona ovaca u anestričnoj sezoni, Veterinarski glasnik, 11, Beograd (1970) : pp 909-913.
 4. 1971, Б.Ангелков, Предизвикување на вонсезонска овулација кај овците со употреба на СЖК во екстензивни услови на ридско-планинските подрачја, Советување по овчарство, Охрид (1971).

 4.1980,  Б. Ангелков, Откривање на клинички и субклинички кетози кај  кравите во интензивно производство на млеко со примена на “Ротера-тест” и “Комбур-тест” и споредбена терапија со разни ветеринарни препарати,    „Прилози” на научната мисла-Битола (1980), во организација на Друштвото за наука и уметност-Битола (1980).

 1. 1980, Б. Ангелков, Дејствување на некои фактори врз смртноста на телињата, Македонски ветеринарен преглед, 2, Скопје (1980) : пп 13-14.

 6.1986, Б.Ангелков и В. Точковски, Можности и перспективи за развојот на козарството во битолскиот регион на Мариово, реферат презентиран на Научниот собир: “Развојот на Мариово”, организатори: Друштво за наука и уметност -Битола и Друштво за наука и уметност – Прилеп (1986).

 7.1988, Б.Ангелков и сор., Вредноста на хуманите радио-имунолошки тест-китови за ветеринарна дијагностика и истражување на тиреоидејата кај молзните крави, Годишен зборник на Медицинскиот факултет – Скопје (1988). 34 (супл. 1): пп 92-93.

 1. 1988, Б.Ангелков, Потреби и можности од воведување на единствен систем за компјутерско управување со процесите во сточарството и ветеринарството на Југозападниот регион на СРМ, Зборник на трудови од научната средба:                                                „Компјутеризација во сточарството и ветеринарството“, издавач на Зборникот Друштво за наука и уметност-Битола и Вишата земјоделска школа-Битола,  (1988) : пп 51-55.
 2. 1989, B. Angelkov, Prva nasa iskustva kod uvodjenja racunara za aktivno koordiniranje procesima reprodukcije na velikim farmama muznih krava, Zbornik radova sa nauсnog skupa: “Primena informatike u poljoprivredi” od 23-24 mart (1989): pp 11-17, Novi Sad, izdavac zbornika: Institut za unapređenje robnog prometa-Beograd.
 3. 1989, Б.Ангелков, Можности за искористување на анималните отпадоци и заштита на човековата околина на Југозападниот регион на СР Македонија, извештај поднесен на Научната средба: “Заштита и унапредување на човековата средина” одржан од 20-21 октомври с. Нижополе-Битола (1989).
 4. 1990, B. Angelkov i sur., Prilog proučavanja mliječnosti crno-belog govečeta, Deveti jugoslavanski međunarodni simpozij “Sodobna proizvodnja in predelava mleka”, 15-19 maj (1990), Zbornik radova Biotehničke fakultete Univerze “Edvarda Kardelja” u Ljubljani, supl. 15 (1990): Portoroš, pp 293-298.
 5. 1990, Б.Ангелков, Утврдување на тиреоидниот статус кај приплодните говеда како нова можност за валоризација на млекодајноста и плодноста кај истите, извештај поднесен на научниот собир “Научна мисла Битола 90” одржан од 14-15 јануари (1990) Битола.
 6. 1991, B. Angelkov, Razine koncentracije tiroksina u serumu laktirajucih krava tokom spolnog ciklusa, Stocarstvo, 45 (7-8), Zagreb, (1991): pp 225-235,
 7. 1993, B. Angelkov, Utjecaj funkcije štitne zlijezde na funkciju jajnika krava tokom spolnog ciklusa, Doktorska disertacija, Zagreb (1993).
 8. 1993, B. Angelkov, Zoohigienični i ekonomski problemi prilikom iskorisčavanja animalnih otpadaka i zaštita čovjekovog okolisa Jugozapadnog regiona Makedonije, Zbornik radova sa znastveno-stručnog sastanka: “Veterinarska znanost i struka”, odrzanog 24-25 lipnja (1993), Zagreb pp 78.
 9. 1993, Б.Ангелков и сор., Испитување на густината и количеството волна кај домашната меринизирана овца, II Меѓународна летна конференција за подобрување на овчарското и козарското производство, Охрид, Зборник на трудови пп 78-79., 1- 4 септември, (1993):

 17. 1994, N. Hristovski, B. Angelkov, Infestation by phelanellus Nicolskii Ahmerov, 1955 young carp cyprinus carpio L. in the fish pond Dzabeni-Bitola, Macedonia VIII Kongres societas Europaea ichtyologorum fish and their environment, Oveido, Spania (1994).

 1. 1996, B. Angelkov, Uticaj izvora energije u hrani krava muzara na kvantitet i kvalitet mleka, Zbornik radova: “Naša ekološka istina” 29.05. do 01.06, Kladovo (1996) Zbornik radova, izdavači Tehnički fakultet Bor, pp 309-312.
 2. 1998, Б.Ангелков, Досегашни искуства во соработката со инопартнерот “АГРЕНА” од    Франција  при реализацијата на проектот С-ЈЕП-12-127-97 од програмата ТЕМПУС за преструктуирање на наставните планови и програми во областа на биотехнолошките науки, Прилози ДНУ-Битола и Друштво за француски јазик и култура-Битола,  пп.351-361, одржан на 12-13 Јуни 1998                                                                                                                         
 3. 2 1999, Б.Ангелков, Можности за пласман на земјоделски прехранбени производи од Македонија во Италија, Зборник на трудови од Научниот собир: “Македонско-италијански односи” одржан на 10 и 11 мај, Битола (1996). издавачи ДНУ-Битола и Здружение за македонско-италијанско пријателство-Битола (Април 1999). пп 285-292
 4. 2002, B. Angelkov, Iskustva kod uvođenja HACCP-Sistema u industriju prerade mleka Makedonije, Prehrambena industrija, Jugoslovenski časopis za proizvodnju, tehnologiju, bioinženjerstvo i marketing, Novi Sad S.R. Jugoslavija 1-2, 2002.
 5. 2003, B. Angelkov, Priodot na Evropskata unija kon sostojbite so proizvodstvoto i kontrolata na hranata vo zemjite na jugoistočna Evropa, GTZ-Skopje, 2003 god.,
 6. 2003, B. Angelkov, Prikaz našeg slučaja kod uvođenja HACCP sistema u industriji za preradu mlijeka, R. Makedonija, 2003 god., University of Zagreb, Faculty of Food Technology and     Biotechnology, Center for Biotechnology transfer, Zagreb 28.03.2003
 7. 2003, Б.Ангелков, Промоција на пилот проектот за интродукција на НАССР-систем во преработката на млеко во Р. Македонија, Земјоделски факултет, ЦИПОС(CARPEA), Скопје 12.06.2003
 8. 2004, B. Angelkov et al., Preliminary results and problems during implementation of HACCP system in high risk food industry in Macedonia, “Food industry”, Faculty of  Technology,  Novi Sad, october 7-8, 2004, pp.5-6
 9. 2004, B. Angelkov, HACCP,Definition litterale: Hazard Analyzis Critical Control Point,  Ref. AUF 6301PS321, Les microorganisms d’intérêts   laitiers : De la physiologie à la biologie molaiculaire “, p.p. 152- 157, Cours intensif réalisé par l’Agence Universitaire de la Francophonie et la Faculté de Biologie –Sofia, R. de Bulgarie, P.P.152-157, mai 2004, 
 10.  2005, B. Angelkov, Experiences et resultats lors de la mise en place de la declaration de   Bologne dans le cadre du projet Tempus UM-JEP-18009-2003 “Strategie d integration europeene d Universites CARDS”, Contribution 5-6, Bitola, 2005    p.p.79-96                                     
 11. 28. 2008, Ljiljana Primorac, B. Angelkov, and al. Comparations of the Croatian and Macedonian honeydew honey, Book of abstracts , CEFood Congress, Cavtat , Croatia, P.P. 174, 15-17 May,2008,  
 12. 2009, Б. Ангелков, Primena na HACCP i suzbivanje na brucelozata, Thematic scientific Conference: “Brucelosis in Mediterranean region”, held in Struga, R. Macedonia, 2009.
 13. 2009, B. Angelkov, Ljiljana Primorac and al. Comparation of the Croatian and Macedonian honeydew honey, Journal of Central European Agriculture, volume10(2009) No 3(263-270)
 14. 2010, B. Angelkov and, al. HACCP system Implementation and the problems faced in production of traditional food, Symposium Traditional foods from Adriatic to Caucasus , Tekirdag, Turkey, april, 15-17. 2010 
 15.  2010, B. Angelkov, Liljana Dojcinovski, Suzana Sulevska, E. Casitovska, Successful essay on decisión tree modification in determination of significant hazards during HCCP system implementation in R. Macedonia, Abstract  Book 1 st International Congress on Food Technology,Antalya, Turkey, 03.06.November, 2010  
 16.  2010, Б.Ангелков, Стање са имплементацијом НАССР – система у Р. Македонији Специјализиран научни симпозиум: “Модерне индустриске машине, механизми и материјали “, Висока школа примењених струковних студија- Врање, Врањска Бања, Р. Србија (2010)
 17.  2010, Б. Ангелков, Развој во областа на имплементацијата на националниот   закон за безбедност на храна и барањата во поглед на хигиена на храната во Р. Македонија –ES-TEMPUS-JPHES project n° 158714 “Improving academia-Industry Links in Food Safety an Quality” Техничко-технолошки факултет, Велес, семинар одржан во Охрид, 7 јули 2010
 18. 2010, B. Angelkov, HACCP system implementation and the problems faced in production of traditional food, International Symposium on “Traditional foods from Adriatic to Caucasus”, ,University Namik Kemal, Tekirdag, Turkey, 15-17 april 2010.
 19.  2010, B. Angelkov, Successful essay on “Decision Tree”, Modification in determination of significant hazards during HACCP Imlementaion, Abstract Book, The First Internation Congress on food technology, p.p. 515, Antalya, Turkey, 3-6 November 2010.                                                                        
 20. 2010, Б.Ангелков, НАССР–имплементација и што после тоа?, II-ра Научна конференција „ Квалитет и безбедност на храна “Факултет за биотехнички науки, Битола 11-12 ноември 2010                                                                                                                    
 21.  2011, B. Angelkov, La mise en place de la methode HACCP et la legislation sur la securite et la qualite alimentaire en Republique de Macedoine,International Conference “Prebiotics & Probiotics Potential for human health”, 2011 april 18 Sofia, R. Bulgaria                                              
 22. 2011, Ангелков, Б. и сор., Можности за развој на биолошко-еколошко сточарење во мариовскиот регион, Зборник на трудови бр. 7, 22-41, од XI Пелагонски научни средби, Логоварди, 11 мај 2011 издаден во Новаци 2012.                           
 23. 2011, Ангелков Б., Размислување за квалитетот на наставниците и примена на методата за самоевалвација, Зборник на трудови од III Меѓународен научно-стручен собир “Образованието во 21 век” Македонско научно друштво, 09.12.2011, Битола                                                                                                 
 24. 2012, Б. Ангелков, Ј.Бошнаковски, Лилјана Дојчиновски, Прилог кон историјата на ветеринарната медицина во Р. Македонија, за некои болести кај добитокот, народните поимања и верувања во минатото и денес, IV Македонски конгрес за историјата на медицината со меѓународно учество, Скопје 19-21 април 2012                            
 25. 2012, Ј.Бошнаковски, Б.Ангелков, М.Данев, Д.Бошнаковски, Ветеринарната медицина во Р.Македонија (1912-1944), IV Македонски конгрес за историјата на медицината со меѓународно учество, Скопје,19-21 април ,2012
 26. 2012, Б. Ангелков, Ј. Бошнаковски, Лилјана Дојчиновски, Д. Бошнаковски, Прилог за историјата на ветеринарната медицина и сточарството во Република Македонија, со посебен осврт на пелагонискиот регион, 12 Пелагонски научни средби, Новаци, Битолско,12 август 2012, Зборник на трудови бр. 8, стр.146-161. издаден во Новаци 2013
 27. 2012, Б. Ангелков, А.Тодоровски, Ј. Бошнаковски, Лилјана Дојчиновски, Поими и верувања од областа на сточарството и ветеринарството во Мариово, 12 Пелагонски научни средби, Новаци, Битолско, 2012 август: Зборник на трудови бр. 8,стр. 162-171, издаден во Новаци  2013                                                                        
 28.  2014, Б. Ангелков и сор., Историја на ветеринарната медицина во Р.М., Прилог кон    историјата на ветеринарството и сточарството во Битола и руралната Општина Новаци, Зборник на трудови бр.10, пп 119-138, Пелагонски културно-научни средби, Новаци, 2015 
 29. 2014, B. Angelkov, Liljana Dojčinovski, Julijana Tomovska, Uloga HACCP     sistema u odbrani od bio& agriterorističkih napada u prehranbenoj djelatnosti i   poljoprivredi, Book of abstracts and papers of 7 th International symposium “WITH   FOOD TO HEALTH” Tuzla-Trondheim – Osijek – Novi Sad – Štip, 16 oktobar, 2014  
 30. 2015, Б. Ангелков, Лилјана Дојчиновски, Отворање и работа на помошната ветеринарна станица во Новаци,Зборник на трудови бр.11 пп 115-129,Пелагонски културно-научни средби,Новаци, 2016 
 31.  2016, Б. Ангелков, Лилјана Дојчиновски, 100 години организирана ветеринарна дејност и сточарство во Југозападна Македонија ( 1913-2013 ), Зборник на трудови бр. 12 п.п. 154 – 183, Пелагонски културно-научни средби, Новаци, 2017
 32. 2017, Б.Ангелков и Лилјана Дојчиновски, Историја на ветеринарната медицина и сточарството во Р. Македонија, со посебен осврт на Пелагонискиот регион (1941-1944), Зборник на трудови бр.13 п.п. 310-326, Пелагонски културно-научни средби, Новаци,2018   2018, Б. Ангелков и Лилјана Дојчиновски,Историја на ветеринарната и сточарската ејност во пелагонискиот регион  на Р. Македонија,после Втората светска војна ( 1945-2015) Зборник на трудови бр.14 п.п.291-309, Пелагонски културно-научни средби, Новаци, 2018  

 51.2019,Б. А.Ангелков и Лилјана Б. Дојчиновски, Историја на ветеринарната и сточарската дејност во битолската ветеринарна област за време на фашистичко-бугарската окупација 1941 – 1944 год. II дел, Зборник на трудови бр.15 п.п.243-271, Пелагонски културно-научни средби, Новаци, 2019                                                                

52. 2020,С.Стојановски, Б..А. Ангелков,Лилјана Дојчиновски, Милена Маѓеровска , Историја на ветеринарната медицина и сточарството во Р.Македонија, со посебен осврт на пелагонискиот регион, III дел, Зборник на трудови бр.16 п.п.214-222, Пелагонски културно-научни средби, Новаци, 2020                                                                              

 1. Научно-истражувачки домашни и меѓународни проекти

 53.1990-1991  Istrazivački projekat ( PR 263 ): Informacioni sistemi u poljoprivredi, glavni koordinator : Institut za fiziku-Beograd, lokalni koordinator B.Angelkov (1990-1991).                                                                                             

 1. 1991-1992 Savezni naučno-istrazivački projekat: “SSNI Jugoslavije iz oblasti biotehnike i biotehnolgije”, glavni koordinator: SOUR za istraživanje i razvoj poljoprivrede “Srbija”-Beograd, B. Angelkov, lokalni koordinator, (1991-1992)
 2. 1997 – 2002: Project:”Tempus-Phare-Prorammes”-   S-JEP 12127-97 Restructuration de Programmes d’Etudes en Biotechnologies, Etudes d’Ingenieurs Universitaires et Postuniversitaires, coordinateur Prof. dr. Boris Angelkov, Ecole Superieure d’Agriculture de l’Universite de Bitola “St. Clement d’Ohrid”-Bitola, (1998-2002)                                                                              
 3. 2001, мај, Меѓународен истражувачки проект “Темпус-компакт мерки” бр. СМЕ- 03118-97 под наслов “ Класификација на научни подрачја, полиња и области (дисциплини) на истражувања “, Координатор Б. Доневски, Технички факултет при Универзитетот “ Св. Климент Охридски”-Битола, соработник на проектот Б.Ангелков, Факултет за биотехнички науки-Битола 2001                                           
 4.  2000-2003 “Пилот-проект за интродукција на НАССР методата во производството и преработката на млеко во Р.Македонија”, главен истражувач Б.Ангелков, носител, А. Д. Млекара-Битола, кофинансиер Министерство за образование и наука на Р. Македонија, (2000-2003)                                                                       
 5. 2001-2003-TEMPUS-Project intitule: ” Designing a long – term agricultural strategy for Albania under the frаmework of the Stabily Pact” Cordinateur Kristaq Pata , Faculte d’Agriculture – Tirana, Albanie, local-coordinateur  B. Angelkov,                                                                                                 
 6. 2004 – participation in IPEG HACCP Cource for Skilled technicians, sponsored by SEED, Southeast Europe Enterprise Development, Skopje, Macedonia, from  14- th thru 16-th june 2004.
 7. 2004- 2005: “Introduction the HACCP system in the slaughterhouse and transformation of meat in R. Macedonia Angelkov, coordinator of the Project                                                                            
 8. 2002 – Scientific Workshop, Skopje, R. Macedonia, Selfevaluation of higher education institutions in R. Macedonia, within the eponymous project, through which he acquired the qualification of an Expert for evaluation of higher education.                                       
 9. 2000-2003 TEMPUS NP 15046/2000,” Réseau balkanique SAA (Sciences Agronomiques, Аgroalimentaires), Coordinateur B. Angelkov, Faculté des Sciences Biotechniques de Bitola, Univerzitet Sv. Kliment Ohridski-Bitola Contractant AGRENA –Rennes, France, 2000-2003 
 10. 2001-2003 TEMPUS PEC UM-JEP 15041 – 2000, Evolution et intégration européenne des formations en biotechnologie”, Coordinateur G. Martinovski, Facultе d’ Agriculture de Skopje, et coordinateur local B. Angelkov, et autres de Faculté des Sciences Biotechnique de Bitola,                                                          
 11. 2000-2003 project “Appui au developpement local de la filière caprine et formation francophone en transformation artisanale du lait des petits ruminants”, Cordinateur N. Kozarovski et enseignants directement impliqué dans le projet B. Angelkov et autres, Faculté de Sciences Biotechniques de Bitola, Contractant AGRENA-Rennes France,       
 12. 2002-2003, PHARE Programs for cross border cooperation fund of small projects “Initiations of cross border cooperation in sheeps and goats – production “Coordinator N. Kozarovski, Collaborator B. Angelkov, Associations for sheeps and goats” Baba planina”-Bitola,
 13. 2001-2004 : UM-JEP-16003-2001 : TEMPUS – PEC de Gestion Universitaire developpement, Creation Centre transfert Croate en biotehnique et économie appliquée aux pays SEE” Coordinateur I. Bauman, Faculté Agroalimentaire et de Biotechnologie, Université de Zagreb, R. Croatia, Coordinateur local B. Angelkov, Faculté des Sciences Biotechnique-Bitola,
 14.  2001-2003 TEMPUS-Project intitule: ” Designing a long – term agricultural strategy for Albania under the farmework of the Stabily Pact” Cordinateur Kristaq Pata, Faculte d’Agriculture – Tirana, Albanie, local – coordinateur B. Angelkov, Faculte des Sciences Biotechniques, Bitola,                                                                                                                                    
 15. 2003-2005 TEMPUS- PEC- intitulé:” Master en Gestion techno-économique de la qualité des produits alimentaires en Serbie”, Coordinateur O. Buncic, Faculté de Médecine vétérinaire-Université de Belgrad-Serbie; collaborateur, Boris Angelkov, Univerzitet Sv. Kliment Ohridski-Bitola             
 16. 2002-2004 TEMPUS PEC de mobilité intitulé:” Mobilité étudiante en Sciences Biotechnologique “, Coordinateur G. Martinovski, Faculté d’Agriculture de Skopje, Local-coordinateur B. Angelkov, Faculté des Sciences Biotechniques de Bitola R. de Macédoine,                                                       
 17. 2003-2005 TEMPUS- JEP-18009 – 2003, «Stratégie d’intégration européennes d’universités «CARDS», Coordinateur B. Angelkov, Univerzitet Sv. Kliment Ohridski, Faculté des Sciences Biotechnique-Bitola-R. de Macédoine
 18. 2004 -2006 TEMPUS-MSC-COO1Z04-2004, intitulé « Formation d’équipes promotrices du  processus de Bologne en pays CARDS, Coordinateur G. Martinovski, Faculté d’Agriculture de Skopje,  local-coordinateur B. Angelkov, Faculté des Sciences Biotechniques de Bitola R. de Macédoine- 
 19.  2004- 2005 “Formation d’équipes nationales promotrices du processus de Bologna en pays CARDS-MSC-COOIZ04-2004, Univerzitet Sv. Kliment Ohridski-Bitola, Faculty of Biotechnical Sciences-Bitoal, R. Macedonia, Angelkov sub-coordinator                           
 20.  2006-2008 FP6 – «Balkan Agro Food Networking- BAFN»-Euroquality-Paris-France No 026361, Local -coordinateur B. Angelkov B. Univerzitet Sv. Kliment Ohridski-Bitola, Faculty of Biotechnical Sciences-Bitola, R. Macedonia,
 21. 2005-2007 : Project TEMPUS CD- JEP-40065-2005 ” New curriculum models for educating food engineers” , Faculty of Biotechnical Sciences-Bitoal, R. Macedonia, Angelkov partner of project.                                        
 22.  2005-2006 Билатерален проект Македонија и Хрватска “Идентификацја на ботаничкото потекло  и анализа на хемиските параметри на медот од подрачјето на Македонија и Хрватска”,за македонската страна главен истражувач  Б. Ангелков                                 
 23. 2004-2006: Projet : Etude International Master « Assurance et Qualité des Aliments », Coordinateur Ordan Cukaliev, Faculté des Sciences Agronomiques et Alimentaires-Université « St. Kiril i Metodij » -Skopje, local coordinateur Boris Angelkov, Faculté des Sciences Biotechniques-Bitola, Macédoine              
 24. 2003-2005Б.Ангелков и сор., Подготвувања на HACCP систем за имплементација во месо-преработувачката индуструја во Р.  Македонија                      
 25. 2006. Project Entrepreneurial Information Centre for SME development in the cross-border region- Local coordinator Boris Angelkov, Coordinator Dragan Damjanovski           
 26. 2006, HACCP – информативен центар-ГТЗ-Скопје, координатор Соња Србиновска, учесник во проектот Б. Ангелков
 27. 2005-2006, Framework of INTERREG IIIA Greece –FYROM “ Cross – border action for the control of foods of animal origin and the prevention of deseases that is transmitted with  them  in the regions of  Florina and Monastery (Bitola) and Skopia”, cordinator local B. Angelkov             
 28. 2005 -2006Tempus program Project JEP-40065-2005 New Curriculum Models for Educating Food Engineers, local cordinator B. Angelkov 
 29. 2008 -2009, Project Entrepreneurial Information Centre for SME development in the cross-border region– Local coordinator B. Angelkov, Coordinator Dragan Damjanovski                             
 30.  2010, 7 јуни, Б.Ангелков, Развој во областа на имплементацијата на националниот закон за храна и барањата во поглед на хигиената на храна во Р. Македонија, TEMPUS –ES-TEMPUS-JPHES project n° 158714 “Improving academia-Industry Links in Food Safety an Quality”, coordinator Faculty of tehnology and tehnics, Veles, Семинар одржан во Охрид, 7 јули 2010
 31. 2005-2009: Project TEMPUS CD- JEP-40065-2005 ” New curriculum models for educating food engineers” , Faculty of Biotechnical Sciences-Bitoal, R. Macedonia, Angelkov partner of project.                                 
 32. 2009 February – Sertificate of calibration for consultants on the ISO 9001:2008 requests by SIQ – Ljubljana – Slovenia Angelkov, gain on 16-of February
 33. 2017.Elizabeta Leonid Popova Ramova, Boris Angelkov, Biljana Angelovska, Leonid Ramov, Tretment of pain and inflammation with herbal therapi and nutrition by sport men, Project: Alternative medicine methods in conventional medicine, researchgate.net. , October, 2017

        III. Стручни и популарни трудови:

 1. 1970, B. Angelkov,Model farme za intenzivan uzgoj ovaca mlečnih rasa uz industriski nacin organizacije proizvodnje, Veterinarski glasnik, Beograd (1970 год.) : pp 855-858.
 2.  Б.Ангелков, Искуства и резултати на ЗИК “Пелагонија”-Битола во подигањето и експлоатацијата на Радоборската фарма за молзни крави, Советување по говедарство, организатори: Стопанска комора на Македонија и ЗИК “Пелагонија”, Зборник на трудови, Битола (1978):  п.п. 1-21                                         

 89.1981. Б.Ангелков, Јаловоста кај кравите голем проблем и за современите индивидуални сточари во Пелагонскиот регион, материјали презентирани на Курсот за оспособување на индивидуални сточари, организатори: Служба за унапредување на земјоделството и Народна техника-Битола (1981)

 1. 1983, Б. Ангелков и сор.Заштита при работа значаен фактор за намалување на економските штети и човечки загуби во земјоделството, Советување за заштита при работата, организатори: Друштво за заштита при работата Битола и Вишата земјоделска школа: Битола (1983.)
 2. 1987, Б.Ангелков и сор., Познати а недоволно искористени и нови извори на храна до 2000 год., Прилози, 27 (46-47) Битола (1987.): пп 149-157
 3. 1989, Б.Ангелков, Сточарското и ветеринарното образование и неговите перспективи во Битола, реферат поднесен на научниот собир “Развојот и перспективите воспитанието и образованието во Битола”, Битола (1989),
 4. 1989Б.Ангелков, Застапеност на екологијата во образовните програми на земјоделската и ветеринарната струка кај нас и во некои европски земји, реферат поднесен на Семинарот за стручно-педагошко усовршување на наставниците во средните земјоделски училишта во СРМ, Куманово, Републички завод за унапредување на образованието и воспитанието, Скопје (1989).
 5.  1989, Б.Ангелков, Земјоделското образование во Швајцарија како модел за ваквото образование кај нас, реферат поднесен на Семинарот за стручно усовршување на наставниците од средните земјоделски училишта во СРМ, Републички завод за унапредување на образованието и воспитанието-Скопје, Куманово (1989).
 6. 1989, Б. Ангелков, Организација и работа на федералните станици во областа на земјоделството на Швајцарија, Прилози, 29, пп 173-175. Битола (1989):
 7. 1995, Б. Ангелков, Што треба да се знае и како треба да се заштитат козите и овците во сезоната што следува, „Нова зора”, 9, Битола (1995): пп 18-19.
 8.  2007, Б.Ангелков и сор., Процентуално учество на делови кои се консумираат и делови кои не се консумираат и хемиски состав на месото на рибата Крап (cuprinus carpio), Прилози, Битола бр. 07- 08, 2007 п.п. 41- 46
 9.  2020,Б.Ангелков, А. Тодоровски и Анета Стојчевска,Тимско работење како придонес во работата на културно – уметнички друштва во Битола, Стручно-научен собир „Академски такт за фолклорот и етнологијата“ Македонско научно друштво, Битола, Н.У.. Центар за култура,Битола, Прилози бр,27 стр.138 до 150, 27.06.2020
 1. IV. Стручни проекти, елаборати, инвестициони и санациони програми, студии и други стручни реализации и апликации:

 

 1. 1973, Б.Ангелков и сор. Техничко-технолошки проект со инвестициона програма (идејно решение) за изградба на свињарска фарма во ЗИК “Пелагонија”-Битола за 30.000 гоеници годишно производство, Проектанско биро “Емона”-Љубљана (1973.).
 2. 1973, Б. Ангелков и сор. Идејни и изведувачки проекти со инвестициона програма за изградба на фарма со капацитет за 1.000 молзни крави во ЗИК “Пелагонија”- Битола: Проектанско биро “Архитект”-Београд (1973.)
 3. 1984. Б.Ангелков и сор., Tехничко-технолошки проект со инвестициона програма (идејно решение) за изградба на овчарска фарма со капацитет од 1 000 приплодни овци во ЛВК “Лозар”-Битола: Проектно биро на Г.П. “Пелистер”-Битола и Виша земјоделска школа-Битола (1984.)
 4. 1978, Б. Ангелков и сор. Техничко – технолошки проект со инвестициона програма (идејно решение) за изградба на фарма за гојни јунчиња со капацитет од 2.000 грла годишно производство во ЗИК “Пелагонија “- Битола: Проектна организација “Архитект “- Београд (1978 )
 5.  Б. Ангелков и сор. Техничко-технолошки проект и инвестициона програма (идејно решение) за изградба на овчарска фарма со капацитет од 1.200 приплодни овци во ЗЗ “Звезда” с. Вирово-Демир Хисар: Проектанско биро при ГП “Пелистер”-Битола и Виша земјоделска школа-Битола (1986.)
 6. 1987, Б. Ангелков и сор. Техничко-технолошки проект со инвестициона програма за изградба на овчарска фарма, капацитет 1.200 приплодни овци во ЗЗ “Илинден” с. Старавина- Битола: Проектно биро на ГП “Пелистер”-Битола и Виша земјоделска школа-Битола (1987 )
 7. 1989, Б. Ангелков и сор. Техничко-технолошки проект и инвестициона програма за изградба на овчарска фарма во ЗЗ “Вевчани” с. Вевчани-Струга (идејно решение) изведувачки проект: Проектантско биро ГП “Пелистер”-Битола и Виша земјоделска школа-Битола (1989 год.)
 8. 1994, Б. Ангелков, Инвестициона програма и идејно решение за изградба и реконструкција на сточарски фарми во Болницата за душевни болести-Демир Хисар: Заводот за урбанизам-Битола и Виша земјоделска школа-Битола (1994)
 9. 1997, Б. Ангелков. Инвестициона програма и изведбен проект за изградба на мини фарма за молзни крави во Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух и говор “Кочо Рацин”-Битола, Проектно биро при ГП “Пелистер”-Битола (1997 год.)
 10. 1973, Б.Ангелков, Санациона програма за санирање на губитоците во ЗЗ “Сапунчица” с. Нижополе, Битола (1973 год.)
 11. 1984, Б.Ангелков и сор. Студија за санирање на економско-финансиската состојба на ЗИК “Преспанско јаболко”- Ресен: Економскиот факултет од Прилеп и Вишата земјоделска школа од Битола, (1984 год.)
 12. 1989, Б. Ангелков, Ревизија на техничко-технолошкиот проект и инвестиционата програма (идејно решение) за изградба на овчарска фарма со капацитет од 1 500 приплодни овци во ЗЗ “Илинден” с. Старавина-Битола ,1989
 13.  1967 – 1968, Б. Ангелков и сор. Воведување во работа на реконструираната фарма за крави во ЗЗ “Светлост” од с. Породин-Битола
 14.  1972-1974. Б.Ангелков, Воведување во работа на реконструираната фарма за овци во ЗЗ “Светлост” од с. Породин-Битола (1969/70 год.)
 15. 1972-1974, Б.Ангелков. Раководител на изградба на фарма за крави во ЗИК “Пелагонија” с. Радобор-Битола
 16. 1972-74. Б. Ангелков, Техничко-технолошки надзор над изградбата на фармата за крави во ЗИК “Пелагонија” с. Радобор-Битола
 17. 1981, Б.Ангелков и сор., Изработка на проектна задача за изградба на свињарска фарма со капацитет од 50 000 гоени свињи годишно производство и избор на локација, Инвеститор: ЗИК “Пелагонија”-Битола, Проектант: ЗЗПК “Македонија” Скопје, 1981
 18. 1987, Б.Ангелкови сор., Стручна квалификација на работници за работа во сточарството (двомесечна настава и обука за работа во говедарството) во ЗИК “Пелагонија”-Битола, во организација на Народна техника-Битола (1987).
 19. 1995-1996, Б. Ангелков, Стручен техничко-технолошки надзор над изградбата на мини-фарма за свињи во Заводот за рехабил.на деца со оштетен слух и говор-Битола
 20. 1997 Б, Ангелков, Техничко-технолошки надзор над изградбата на мини-фарма за крави во Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух “Кочо Рацин”-Битола,1997
 21. 1997, Б. Ангелков, Техничко-технолошки надзор при реконструкцијата на мини-фарма за крави во манастирот “Св. Ѓорги” с. Велушина, Битола

120.1999 Б. Ангелков, Проектански и техничко-технолошки надзор над изградбата на мини-фарма за крави во с. Поешево, Битола (1999 год.)

 121.. 2001.Б. Ангелков, Проектански и техничко-технолошки надзор при реконструција на мини фарма во с. Дедебалци, Битола (2001 год.)

 1. 2005, Б. Ангелков, Идејни техничко – технолошки проект за изградба на спортско – рекреативен и репродукциски центар за одгледување и експлоатација на расни коњи, Крклино (јуни 2005)
 2. 2005, Б.Ангелков и сор. Изработени повеќе од 20 бизнис планови од областа на земјоделството, ветеринарство, сточарство ААПП-Скопје
 3. 2000-2014, Б. Ангелков и сор. Изработени повеќе од 200 елаборати за имплементација на НАССР и ISO – 22000 – системи кај операторите со храна од дејноста млекарство, преработка на месо, на зеленчук и овоштие, пекарство, млинарство, слаткарство, кондиторска индустрија, индустриско ладење, угостителство,трговија на големо и мало и др.

 V. Рецензирани учебници и други учебни помагла, рецензии на книги, рецензија за подобност на одбрана на докторски дисертации, изработка на наставни планови и програми, елаборати за преструктуирани и нови образовни профили, извештаи од развојно-истражувачки проекти и организација на стручно-научни собири и др.

 

 1. 2012, Б.Ангелков, Милена Мандиќ, Љиљана Приморац, Лилјана Дојчиновски, Сузана Шулевска, Вадемекум за безбедност и сензорен квалитет на храната, МНД-Битола, Центар за обука и примена на системи за безбедност и нутриционистички квалитет на храната, 630 стр. и 227 скици-табели и 11 фотографии, Битола, 2012
 2. 2005, Б.Ангелков, Прирачник за безбедност на храната во високоризични прехранбени индустрии, (2005)
 3. 1990, Б. Ангелков, Болести кај домашните животни, рецензиран учебник за образовниот профил ветеринарен болничар, III степен на образование, издавач “Наша книга”-Скопје (1990), 210 стр. и 52 илустрации.
 4. 1980-1982, Б. Ангелков, Ветеринарство (скрипта за интерна употреба) во издание на Сојузот на студентите на Виша земјоделска школа-Битола
 5. 2005, Б. Ангелков и сор. Хигиена, контрола и надзор над анималните производи    (скрипта за интерна употреба) во издание на Биотехнички факултет-Битола,2005
 6. 2006, Б. Ангелков„Хигиена и здравје I дел”, рецензиран учебник издаден во електронска форма од ЦОП –Битола 2006
 7.  2007, Б.Ангелков и сор. „Прирачник за безбедност на храната и сензорна анализа”, рецензиран учебник издаден во елек. форма ЦОП –Битола, 2007
 8.  2002-20111, Б. Ангелков и сор.,Десет подготвени прирачници и процедури за воведување на НАССР кај разни оператори со храна (млекари, кланици, конзерни фабрики, пекарство, угостителски фирми, слаткарници, кондиторски фабрики, фабрика за сладолед, големо-трговска и мало-трговска мрежа) издадени во електронска форма (CD) од ЦОП –Битола, 2002 -2011
 9. 1980, Б. Ангелков и сор.  Образовни профили и планови за земјоделската и ветеринарната струка, издавач: Републички завод за унапредување на образованието и воспитанието-Скопје (1980)
 10. 1980, Б. Ангелков, Наставни планови и програми за предметите: Анатомија со Хистологија на домашните животни, Физиологија на домашните животни, Основи на ветеринарството, за средното насочено образование-ветеринарна струка, издавач: Републички завод за унапредување на образованието и воспитанието-Скопје (1980.)
 11. 1983, Б.Ангелков, Планови и програми за воспитно образовната дејност за земјоделската струка-ветеринарна насока за посебно-стручни образовни подрачја, издавач: Републички завод за унапредување на образованието и воспитанието-Скопје (1983 год.)
 12. 1983, Б.Ангелков, Планови и програма за обука на работници во земјоделието од областа на заштитата при работа, издавач: Работнички универзитет “К.П. Мисирков”-Битола (1983 год.)
 13. 1987, Б. Ангелков, Наставни планови и програми за предметите: Зоохигиена, Болести на домашните животни и Практична настава за ученици во средните училишта од ветеринарната струка за образовните профили: ветеринарен болничар и ветеринарен техничар, издавач: Реп. завод за унапред. на образ. и воспитанието – Скопје (1987 год.)
 14. 1988, Б. Ангелков, Програмски документи за воспитно-образовната дејност на средното насочено образование, ветеринарна струка, издавачи: Самоуправна интересна заедница на средното насочено образование и Реплублички завод за унапредување на образованието и воспитанието-Скопје (1988)
 15. 1988, Б. Ангелков и сор. Програми за полагање на приемни испити (квалификациони и посебни) за предметите: Биологија и Хемија на Природно-математичкиот, Земјоделскиот факултет и Вишите земјоделски школи во СР Македонија, издавачи: Универзитетот “Св. Кирил и Методиј”-Скопје и Универзитетот во Битола (1988)
 16. 1996, Б. Ангелков, Наставен план и програма за обука на одгледувачи на животни во зоопарковите и зоолоШките градини, издавач Работнички универзитет “К.П. Мирсиков”- Битола (1996)
 17. 1997-2000, Angelkov et al. Programme “Tempus”, Projet Europeen Commun: Restructuration de Programmes d’Etudes en Biotechnologies, Etudes d’Ingenieurs Universitaires et Postuniversitaires (1997-2000 god.)
 18. 2000, Б. Ангелков, Наставна програма за предметот Зоохигиена и здравје на Факултетот за биотехнички науки, Битола
 19. 2000, Б. Ангелков, Наставна програма за предметот Хигиена и здравје, за насоката за преработка на анимални производии, Факултет за биотехнички науки Битола (2000)
 20. 1980, Б. Ангелков, Елаборат за отворање на Ветеринарен факултет во Битола, подготви Виша земјоделска школа-Битола (1980 год.)
 21. 1981, Б. Ангелков и сор., Елаборат за отворање на Ветеринарен завод во Битола, подготви Ветеринарен центар-Битола
 22. 1981, Б. Ангелков и сор. Елаборат за отворање на Зоотехнички факултет во Битола, подготви Виша земјоделска школа-Битола
 23. 1988, Б. Ангелков и сор. Елаборат за отворање на Ветеринарен факултет при Универзитетот во Битола, подготви: Универзитет во Битола
 24. 1991, Б. Ангелков, Елаборат за отворање на ветеринарен студиум VI-1 степен на образование при Вишата земјоделска школа-Битола, подготви: В.З.Ш.-Битола
 25. 1993, Б. Ангелков, и сор. Елаборат за отворање на биотехнолошка насока за анимални производи при Вишата земјоделска школа-Битола, подготви Виша земјоделска школа при Универзитетот “Св. Климент Охридски”-Битола (1993 )
 26. 1999, Б. Ангелков и сор. Елаборат за прераснување на Вишата земјоделска школа во институција со четиригодишен студиум по биотехнички науки по сточарско производство и преработки, односно во Факултет за биотехнички науки во Битола, при Универзитетот “Св. Климент Охридски”-Битола, подготви Виша земјоделска школа-Битола (Јануари 1999)
 27. 1997, B. Angelkov et al. L’Agriculture durable, Requalification de Formateurs du 24 au 28 Novembre 1997, organisateurs: Faculte d’Agriculture–Skopje, Ecole Superieure d’Agriculture-Bitola, Centre National de Developpement et d’Extension Rurale-Skopje.
 28. 1997, B. Angelkov et al. Recyclage des formateurs d’ingénieurs en développement agricole et agro-industriel en République de Macédoine, Rapport final, Opérateurs: AGRENA Rennes (F); Partenaires: Faculté d’Agriculture-Université “St Cyril et Methodius”- Skopje; Ecole Superieure d’Agriculture-Universite “St Clement d’Ohrid”-Bitola; Centre National de Developpement et d’Extension Rurale-Skopje; Rennes – Decembre 1997.
 29. 1998, B. Angelkov et Macedoine, Programme Tempus Evolution des metiers et competences des Ingenieurs agronomes et agroalimentaires, Editeurs: AGRENA Rennes (F), Ecole Supérieure d’Agriculture–Université “St Clement d’Ohrid”-Bureau Tempus -Bitola, (1998)
 30. 1998, B. Angelkov, tuteur, Private agricultural development in the Republic of Macedonia, Tatiana WATT’s work, Ecole Nationale Superieure d’Agronomie de Rennes (F) ; Membre du jury B. Angelkov, pour la promotion du memoire de fin d’etudes de Melle Tatiana Watt, (Septembre 1998).
 31. 1999. Angelkov et al., Annexe III, Tempus Phare, Joint European Project (1st year), Annual Report and Statement of Expenditure for 1997/1998, S-JEP-12 127-97, Contractant: Jean Barloy-AGRENA-France, Coordinateur: Boris Angelkov –Ecole Superieure d’Agriculture –Bitola-Rep. Macedoine, (15 Fevrier 1999).
 32. 1998-1999, Angelkov, Annexe II, Tempus Phare, Joint European Project (2st year), Revised Budget and Activity Plan for 1998/99, (15 Fevrier 1999).
 33. 1970, Simpozium “Visoka proizvodnja, mljeka na društvenim gazdinstvima sa posebnim osvrtom na istu u ZZ “Svetlost”- s. Porodin-Bitola, Ohrid (1970), B. Angelkov, org. i dom..
 34. 1978, Советување по говедарство во Битола, Соорганизатор Стопанска комора на Македонија, Б. Ангелков главен организатор и домаќин.
 35. 1983, Советување за заштита при работата, Битола, Б. Ангелков, член на организациониот одбор.
 36. 1986, Научен собир: Храната и исхраната до 2000 год., Битола (1986 год.), соорганизатор ДНУ, Битола, Б. Ангелков, главен организатор и домаќин.
 37. 1988. Научна средба: Компјутеризација во сточарството и ветеринарството, Соорганизатор ДНУ, Битола, Б. Ангелков, главен орг..

162.1989, Научен собир: Развојот и перспективите на воспитуванието и образованието во Битола, Битола.член на организациониот одбор Б. Ангелков.

 1. 2006, Прва конференција за безбедност и квалитет на храната, Факултет за Биотехнички науки – Битола и Македонско научно друштво-Битола, Претседател на организациониот одбор Б. Ангелков.
 2. 28.06.2008, Научен симпозиум „ Демографската транзиција и популационата политика”, Македонско научно друштво-Битола, Здружение на граѓани за унапредување на демографскиот развој во Р.Македонија „ Семејството и Општеството”-Скопје, 28.06.2008, Б. Ангелков, Претседател на организациониот одбор
 3. 2009, Научен собир „Техниката и техничките науки-услов за современ одржлив развој на општеството и општината Битола”- организатори: Македонсконаучно друштво-Битола и Технички факултет –Битола, Б. Ангелков, организатор и домакин
 4. 2002Постер – денови ТЕМПУС-Скопје, Б.Ангелков презентација и дисеминација на резултатите од Проектот S-JEP-12-127-97.
 5. 2003, Б. Ангелков, Извештај за самоевалуација на Универзитетот “Св. Климент Охридски”-Битола
 6. 2005, Б. Ангелков, Извештај од студенската анкета на Универзитетот “Св. Климент Охридски”-Битола
 1. VI. Други трудови (јубилејни монографии, публикации, јавни настапи, соопштенија, вебинари, уметнички и новинарски творби, каталози, рецензии на туѓи трудови и истражувачки проекти, изложби и др. недостапни дела)

 

 1. 1981, Дваесет години Виша земјоделска школа Битола при Универзитетот   во Битола, Јубилејна монографија, издавач: Виша земјоделска школа-Битола, автор и главен уредник на монографијата Б. Ангелков, 69 стр., 34 фотографии и 27 табели и графикони.
 2. 1989, Десет години Универзитет во Битола (1979-1989), Јубилејна монографија, издавач: Универзитет во Битола  пп 36, Битола, коавтор Б. Ангелков.
 3. 1995, Триесет години Академско културно-уметничко друштво “Даме Груев” при Универзитетот “Св. Климент Охридски”-Битола, издавач АКУД “Даме Груев”-Битола, автор и гл. уредник Б. Ангелков
 4. 2011 50 години Македонско научно друштво-Битола, Јубилејна монографија, DVD -електронска верзија, автор и главен уредник Б.Ангелков и сор.
 5. 2011, Б. Ангелков и сор. 50 години Македонско научно друштво, биографско-биографски податоци за членовите на Друштвото, DVD електронско издание
 6. 1978, Б. Ангелков, Авторизирана дискусија на VII Конгрес на СКМ во Скопје, Стенографски белешки и усвоени документи, издавач: Претседателство на ЦК СКМ (1978): стр. 255-257.
 7. 1981, Б. Ангелков, Развој на универзитетот, Универзитетски глас, 2 (1981) : пп 4, Битола,
 8. 1989, Б. Ангелков, Меѓууниверзитетска соработка на Вишата земјоделска школа-Битола, Прилози, 29 (50-51), Битола (1989) : стр. 177-178.
 9. 1989, Б. Ангелков, Друштво ветеринара Швајцарске прославило је 175-годишњицу свога постојања, Ветеринарски гласник, 43/5, Београд (1989) : стр. 177-480.
 10. 1995, Б. Ангелков, Улогата на фолклорните културно-уметнички друштва во изведувањето на воннаставните активности на училиштата на македонски јазик во некои европски земји, Зборник на материјали од меѓународниот научен собир “Образованието и воспитувањето на македонското иселеништво” : издавач ДНУ-Битола, одржан од 15-17 ноември 1995, Битола: пп 323-330.
 11. 1996, Б. Ангелков и сор., Можности за пласман на земјоделски прехранбени производи од Р. Македонија во Италија, Научна средба „ Македонско-италијански односи”, Зборник на трудови поднесени на Научниот собир одржан 10-11 мај 1996 год. , ДНУ и Здружение за македонско –италијанско пријателство 1999 п.п. 285-292
 12.  Б.Атанасов Ангелков, соработник, Алманах 61, Клуб на писатели “Стале Попов”-Битола, издавач: Работнички универзитет “Крсте Петков Мисирков”-Битола,
 13. 1995, Б. Ангелков, Рецензија за книгата “Кинологија” од авторите Т. Манев и З. Бојковски (1995).
 14.  2001, Б.Ангелков, Рецензија за книгата “Современо живинарство” од авторот Трајче Манев, (2001)                                              .
 15. 1993-1999, Б. Ангелков, Анонимни рецензии на шест истражувачки проекти од областа на ветеринарството и сточарството (1993-1999 год.) за потребите на Министерството за образование и наука, Скопје.
 16. 1998, Б.Ангелков, Рецензија за книгата “Орнаменти” од Светозар Тасевски, 1993 год., објавена во книгата „Ориент по акростихот “од истиот автор, 1998, стр. 60-63 (Светозар Тасевски: човек, работник и уметник).
 17. 1998, Б.Ангелков, “Евреинот и будачот” “Битолски весник” бр.1722, од 10.06.1998
 18. 1998, Б.Ангелков, “Ќотек за колку е часот”, “Битолски Весник “бр. 1723, 17.06.1998
 19. 1998, Б.Ангелков, Трите магариња на кралот, “Битолски весник”, бр.1724, 24.06.1998
 20. 1998, Б.Ангелков,” Итрите битолски трговци”, “Битолски весник”, бр. 1725, 01.07.1998
 21. 1998, Б.Ангелков,” Пренда-железарот и арабаџијата Шефки, “Битолски Весник”, бр. 1726. од 08.07.1998.
 22. 2010, Б.Ангелков,Рецензија за книгата „ Беломорски потоци “од Марија Бундалевска, издавач МНД-Битола, 2010
 23. 2010, Б. Ангелков, издавач на Јубилеен Каталог за ликовната изложба на оделението за уметност-МНД, 02- 10. 10. 2010
 24. 2012, Б. Ангелков, Збор –два за книгата „Одбрана на македонизмот “од д-р Александар Литовски, М. Н Д, Битола 2012, стр.91-94
 25. 2013 Б.Ангелков, Рецензија под наслов „Егејската сага“ за книгата „Битушкиот даб“ од авторката Марија Бундалевска, Македонско научно друштво, Битола, 2013 п.п.328-331
 26. 2013 , Б.Ангелков, Рецензија за книгата „ Примена на КАМ во конвенционалната медицина“ од авторот Елизабета Попова Рамова, 2013, ( Дали и зошто има потреба и место за алтернативната во современата  конвенционална медицина )
 27. 2014, Б. Ангелков (автор на текстот), Изложба на фотографии „ Коњи во дивина Бретања, Франција-Македонија “ 18.09. 2014
 28. 2015, Б.Ангелков,Рецензија за книгата: 3000 километри до саканата, од м-р вет. Трајан Ѓорѓи Мијалчев, Графопром-Битола, 2015 
 29. 2016, Б.Ангелков, Збордва за еден исклучително полезен издавачки потфат, рецензија за книгата Јоана во светот на бајките, од Вера Благојевиќ,Ирис, Струга, 2016                                                                                                                          
 30. 2017, Б.Ангелков , ???? Рецензија за книгата Растурена азбука, од Вера Благоевиќ, ???? Битола, 2017                                                                                                                   
 31. 2017, Б.Ангелков, Предзимска панорама и две балади за едно тажно летување, Збирка поезија „Ракопис“од група автори,уредник В.Благојевиќ, 2017   
 32. 2018, Б.Ангелков, Како ние „не егејците “ можеме и треба да помогнеме во дооформувањето на трагичниот мозаик на егејската голгота после граѓанската војна во Беломорска Македонија, рецензија за книгата „Првиот учител“од Вера М. Самарјанин, Ирис, Струга, 2018
 33. 2019, Б. Ангелков, Крвавите белешки на хуманитарката Вера М. Самарјанин, рецензија за книгата „Тетратка триесет и три“ од Вера М.Самарјанин, 2019
 34. 2018, Б.А.Ангелков, Четири поетеси пеат сложно за Мајка Тереза, рецензија за книгата „Со почит кон Мајка Тереза“,од група автори, издавач Клуб на писатели „Коста Солев Рацин“ Велес, 2018
 35. 2018, Б.А.Ангелков, Како да се освои детската душа со песни, рецензија за книгата Боите на детскиот свет од Вера М. Самарјанин, Ирис, Струга, 2018
 36. 2018, Б.Ангелков, Децата вечита инспирација за творење на детските поети и писатели, рецензија за книгата Ема во животинското царство, од Вера М. Самарјанин, Ирис, Струга, 2018
 37. 2018, Б.А. Ангелков, Дали и кога доаѓа времето на поезијата, рецензија за книгата Поколенија, Вера М. Самарјанин, издавач Клуб на писатели „Кочо Солев Рацин“, Велес, 2018
 38. 2019, Б.А. Ангелков, Како да се создаде и разреши монодрамата на очајот во животот на младиот Виктор-победникот и неговата мајка Славица, рецензија за книгата Возот на животот од В.М Самарјанин, Клуб на писатели „Кочо Солев Рацин“, Велес, 2019     
 39. 2019, A. Angelkov, Le quatro poetesse macedoni cantano di Madre Teresa, рецензија за книгата A madre Teresa in segno di gratitudene, gruppo di autori, tradutione in italiano Kiril Dobruscevski, издавач Клуб на писатели „Коста Солев Рацин“,Велес, 2019
 40. 2019, Б.А.Ангелков, Одот по маките на Марија, до пеколот и назад, рецензија за книгата Јазол до срцето, второ издание од Марија Џоџа Симон, Ирис, Струга, 2019 2020, Б.Ангелков, Рецензија за книгата „Мила во Лапонија“ од авторката Марија Џоџа Симон, издавач „Ирис“ ,Струга, 2020
 41. 2021, Б.Ангелков, Повеќевековен завет на браникот на македонизмот, група автори, Антологија „Македонските поети пеат за Блаже Коневски (1921-2021), Клуб на писатели „Коста Солев –Рацин“ од Велес
 42. 2021, Б,А,Ангелков, Од циклусотТажаленка 1,2,3,4 и 5 “,објавени во „Денови на поезијата“ од група автори, издавач „Ирис“ п.п. 96- 100
 43.  2021, Б.А. Ангелков, Од циклусот „Детски разговори 1,2 и 3“ објавени по повод „Денот на детето“                                                                                                                                 
 44.  2021,  Б. Ангелков, Стање, проблеми и перспективе у области квалитета и безбедност хране у Р.С. Македонији, Интернационален вебинар на тема : Ecologye,Sustainable development, Health, во траење од 5 часови наjuni 2021    

 

  ПОЗНАЧАЈНИ НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА  ДОБИЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО 

 1.  1998 B. Angelkov, Carrier of Academic Palm (Obtain from the Сlod Alegre Ministry for education and technologie of France).                                                                                                                                        
 2. 2002, Б.Ангелков, Сертификат за учество на научната работилница „Евалуација на високо образовните установи во Р. Македонија“, Интеруниверзитетска конференција на Р. Македонија , Скопје, 20-22.мај.2002                                                                                                                 
 3. 2006 i 2007, B.Angelkov, sertifikat  za održano  predavanje ( 3 časovi ) pod naslov “Implementacija HACCP sustava u visokorizičnoj prehranbenoj industriji “  na Prehranbeno tehnološkiot fakultete J.J. Štrosmajer vo Osijek , so izdadeni 60 sertifikati na učesnicite od prehranbenata industrija  organiyirano od Društvo kemičara i tehnologa Osijek ,10.05.2006 i 26.03.2007                                                                                                  
 4. 2007: Angelkov, SEE-Award (name “Herman Potocnik- Nordung Award proposed by MHST)
 5.  2009: Б.Ангелков е регистриран во Македонската енциклопедија, Книга 1 (а-љ), Македонска академија на науките и уметностите-МАНУ, Скопје п.п. 51, 2009                                                                                                        
 6. 2009, Б. Ангелков, Сертификат за извршени ваулчерски консултантски услуги и za советник/консултант за ваулчерско  советување на Business Start Up Centre Bitola                                                                                                                                                                                      
 7. 2010 : Б. Ангелков, доби Плакета по повод 50 годишницата за основањето на Факултетот за биотехнички науки, Битола, Р. Македонија                                                                                                                                
 8. 2010, 2007, 2001 и 2020 : Б.Ангелков доби јубилејни: златен, сребрен , бронзен и кристален медал доделени од Македонското научно друштво –Битола                                                                                                                                                             
 9.  2010,  B.Angelkov, Sertifikat za postar  ekspert , Komisija za certifikacija osoblja za provera po standardu  HACCP, Slovenski  institut za kakovost in meroslovlje, Ljubljana , Slovenija,11.08.2010                                                                                                                                                                                                                                       
 10. 2011.  Б. Ангелков е регистриран во монографијата „Значајни личности за Битола, образование и наука , НУУБ „Св. Климент Охридски “-Битола, рр 15-17,      
 11. 22 2011. Б. Ангелков, Сертификат за исполнети критериуми за консултант за подршка на развојот на мали и средни претпријатија, Министерство за економија, АПП, Стопнаска комора на Македонија, и ККОРМ 15.02.2011                                                                                                    
 12. 2015. Б. Ангелков добитник на повелбата за животно дело доделена од Пелагонските културно-научни средби, Новаци, 2015  
 13. 22 2017 , Б.А. Ангелков е добитник на наградата за животно дело на музичкиот арт литературен фестивал „Ако одам во Битола и фондацијата Такец“, Битола, 2017 227 , 2020, Б.Ангелков е добитник на благодарница „Св.Мајка Тереза“ Скопје, за хумани вредности подарени за човековата среќа                                                      
 14. 2020, Б.Ангелков, добитник на благодарница за учество на „Dairy academy” во фирмата „Лакталис“, за одржано  One Line предавање на тема            „ Биотероризам и храна“17.09.2020                                                                                               
 15. 2020, Б.Ангелков, Сертификат за успешно завршена Обука за подршка во процесот на наследувањето на семејни бизниси, АПП и МАЦЕФ, 08.10.2020                                                                                                                           
 16. 2021,  B. Angelkov, Sertificate “ Creativity and enterepreneurship. Correlation and importance,  Macedonian enterprise development foundation , 7.05.2021                       
 17. 2021, Б. Ангелков, Благодарница за учество во Антологијата „Македонските поети пеат за Блаже Коневски“ , Ирис, Струга, 2021

 БЈАВЕНИ ТРУДОВИУЧЕБНИЦИ И ДРУГИ НАСТАВНИ ПОМАГАЛА И АКТИВНОСТИ:  

  Вкупно објавени  повеќе од 230  стручно-научни трудови, пилот проекти, меѓународни проекти,  ревизии, надзори, разни студии, наставни и инвестициони програми и прирачници за студенти и за оператори со храна, рецензии и други недостапни дела ( добиени награди и признанија),

  Настап во јавните печатени и електронски медиуми: „Битолски весник“, „Изгрев“-Битола, Пиринско дело“ , Благоевград, Бугарија, Радио Битола, Радио Скопје, Македонско радио Сиднеј,  Македонска телевизија, Скопје ТВ „Тера“-Битола, ТВ„Орбис“-Битола, ТВ „Меди“-Битола, ТВ Мега-Битола, ТВ „Алфа“,Скопје, ТВ Слон-Тузла, Канал -5 Скопје .                                                                                                                 Б.Ангелков, има активно соработувано и настапувано во голем број прилики, со интервјуа и разговори за правата на студентите и младината на село, од областа на стопанството, образованието, науката, културата и др. како младински и студентски активист ( 1957-1966 ) и др. опшествени области, како вработен во стопанството (1966-1979 ), како делегат во Собранието на Општината Битола ( 1974-1982), како извршен секретар на О.К. на СКМ (197 8-1982), Битола, како  директор на ВЗШ (1980-1986), како  Претседател на МНД (2007-2012),  Претседател на Центарот за обука и примена на системи за безбедност и квалитет на храната ( 2007-до денес), Претседател на АКУД „Даме Груев“-Битола ( од 1980-до2000), Претседател на Центарот за едукација и негување на традицијата и фолклорот „Етно Илинден “-Битола (2013-до денес ),  Претседател на манифестацијата „Хераклејски поетски вечери на Медитеранот“ – Битола ( 2014 -2018 год.). како член на фондацијата „Бибевски“ и член на др. здруженијата на граѓани и куќен совет.

 

  ЧЛЕНУВАЊЕ ВО СТРУЧНИ И ДРУГИ НЕВЛАДИНИ, НЕПРОФИТНИ  АСОЦИЈАЦИИ И ТЕЛА

 2019 до денес, Член и потпретседател во Здружението на дијабетичари, Битола                                                                 2018 до денес, Член на управниот одбор на Фондацијата „Бибевски“ Флорида, САД, во Битола

 2014-2018, Претседател на манифестацијата „Хераклејски поетски вечери на Медитеранот“-Битола

2013 до денес, Претседател на Центарот за едукација и негување на традицијата и фолклорот „Етно-Илинден“,  Битола

2012  избран за истакнат стручњак во практиката, Бизнис академија „Смилевски“Скопје

2007 -2012, Претседател на Македонското научно друштво, Битола

2007- до денес, Претседател на Центарот за обука и примена на системи за безбедност  и нутриционистички квалитет на храната, Битола

 2005-2008,  Претседател на Француската алијанса, Битола,                                              2001 до денес, член на Управниот одбор на А.Ф. „Плетенка“-Битола

1980- до денес, член на Македонско научно друштво-Битола,                                 

1980-2000,  Претседател на АКУД „ Даме Груев“-при Универзитетот                          „Св. Климент Охридски“-Битола

 1971 до 1980, Претседател на куќниот совет во колективна станбена зграда со 60 семејства, на ул. „Прилепска“ 60 А -Битола

1984-2000, Член на Управен одбор на Н.У. „Илинденски денови“, Битола 1978-1986 , делегат во Собранието на Општината-Битола                                    1974-1982 , Извршен секретар на Општинскиот комитет на СКМ-Битола

1972-1974 Претседател на  орган. на СКМ при ЗИК „Пелагонија“-Битола                                                                         1966- до денес, член на Ветеринарната комора на Р. Македонија.                                                                                      1963-1966, член на Комисијата за работа со младина на село при ЦК на Младината на Р. Србија                                                                                      

1963 до 1965  Секретар на Факултетскиот одбор на Сојузот на Студентите на Ветеринарниот факултет во Белград                                                                            

1961 до 1966 , член на Стручно-научниот клуб на Сојузот на студентите при Ветеринарниот факултет –Белград

 1961-1963 ,член и Секретар на ОО на СКЈ при Вет. факултет-Београд                                                                       1958-1961 член и секретар на СКМ во Средното ветер. училиште-Битола                                                                                                                     

1958 до 1961  член на клубот на писатели „Стале Попов“-Битола                    

1957-1961, член и Претседател на Литературната дружина во Средно ветеринарно училиште „ 29 Ноември“, во Битола