Ljiljana (Miroslav) Đorđević

liljana dordzevic

Datum i mesto rodjenja

29.03.1974. Vranje

Adresa

Save Kovačevića 31,

17500 Vranje, Srbija

e–mail

bonde@ptt.rs

Mob.

063 107 22 40

Tel.

017 41 42 43

LIČNI PODACI

Rođena 29. marta 1974. godine u Vranju. Udata, majka dvoje dece. Živi i radi u Vranju.

OBRAZOVANJE

1980. – 1988.

Osnovna škola “Dositej Obradović” u Vranju, đak generacije

1988. – 1992.

Gimnazija “Bora Stanković” u Vranju

1992. – 1997.

Studije na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Katedra za primenjenu hemiju, prosečna ocena tokom studija 8,92 (osam i 92/100).

1998.

13.07.1998. godine odbranila Diplomski rad na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na Katedri za primenjenu hemiju, mentor dr Branislav Jovančićević, redovni profesor, pod nazivom “Ispitivanje rastvorne organske supstance u sedimentima rafinerije nafte Pančevo“, sa ocenom 10 (deset).

1998. – 2000.

Postdiplomske studije na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Katedra za primenjenu hemiju, naučna oblast Hemija životne sredine, prosečna ocean tokom studija 10,00 (deset).

2007.

25.09.2007. godine odbranila Magistarski rad na Hemijskom fakultetuUniverziteta u Beogradu na Katedri za primenjenu hemiju, mentor dr Ivan Gržetić, redovni professor, pod nazivom “Procena eko-hemijskog statusa Korbevačke reke (JI Srbija) na osnovu hemijskih i fizičkohemijskih parametara“.

2008. – 2012.

Doktorske studije na Fakultetu zaštite na radu Univerziteta u Nišu, Katedra za kvalitet radne i životne sredine, naučna oblast Zaštita životne sredine.

2012.

27.11.2012. godine odbranila Doktorsku disertaciju na Fakultetu zaštite na radu Univerziteta u Nišu, Katedra za kvalitet radne i životne sredine, mentor dr Nenad Živković, redovni professor, pod nazivom “Procena ekološkog rizika flotacijskog jalovišta rudnika olova i cinka u funkciji zagađenosti okoline“.

 

 

Zvanja i imenovanja:

2003.

01.10.2003. godine izabrana u zvanje Stručnog saradnika na predmetu Hemija na Višoj tehničko tehnološkoj školi u Vranju

2008.

2013.

11.01.2008. godine izabrana u zvanje Predavača za užu naučnu oblast Hemija na Visokoj školi primenjenih strukovnih studija u Vranju

11.01.2013. godine izabrana u zvanje Profesora strukovnih studija za užu naučnu oblast Hemija životne sredine na Visokoj školi primenjenih strukovnih studija u Vranju.

2008.

2008. godine imenovana za člana Komisije za izdavačku delatnost

2009.

08.10.2009. godine imenovana za Šefa studijskog programa Prehrambena tehnologija

2011.

2012.

2013.

2017.

2017.

februara 2011. godine imenovana za člana Komisije zasamovrednovanje i ocenu kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada u Školi

maja 2012. godine imenovana za šefa studijskog programa Zaštita životne sredine

jula 2013. godine imenovana za pomoćnika direktora za nastavu

29.08.2017. godine izabrana za v.d. direktora Visoke škole primenjenih strukovnih studija u Vranju Odlukom Saveta Visoke škole primenjenih strukovnih studija u Vranju

07.12.2017. godine izabrana za direktora Visoke škole primenjenih strukovnih studija u Vranju Odlukom Saveta Visoke škole primenjenih strukovnih studija u Vranju

 

Posao:

 

1998. – 2001.

 “Učiteljski fakultet” u Vranju, Univerzitet u Nišu

2001. – 2003.

Srednja poljoprivredno– veterinarska škola “Stevan Sinđelić”, Vranje

2003. –

“Visoka škola primenjenih strukovnih studija”, Vranje

Na Učiteljskom fakultetu, Univerziteta u Nišu bila je angažovana za izvođenje vežbi iz predmeta: Intradisciplinarni seminar iz poznavanje prirode i društva, predmet Hemija i Interdisciplinarni seminar iz Zaštita životne sredine.

U srednjoj poljoprivredno-veterinarskoj školi “Stevan Sinđelić” radila kao profesor na predmetima Analitička hemija i Fizička hemija

Na Visokoj školi primenjenih strukovnih studija u Vranju angažovana za izvođenje nastave iz predmeta: Analitička hemija, Hemija životne sredine, Poznavanje robe sa tehnologijom, Hemija voda i otpadnih voda, Metode analize zagađujućih supstanci, Monitoring u životnoj sredini, Pogonske materija, Upravljanje rizikom, Procena rizika po zdravlje ljudi i životnu sredinu i Zagadjujuće materije u namirnicama, u okviru uže naučne oblasti Hemija životne sredine.

Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u Nišu, data je saglasnost o angažovanju do 1/3 punog radnog vremena za školsku 2019./2020. god.

 

Jezik:

 • Engleski

 

Ostali relevantni podaci:

2010.,

2016.,

2019.

Izrada Izveštaja o samovrednovanju Visoke škole primenjenih strukovnih studija u Vranju

2007.,

2012.,

2015.

2017.

Akreditacija studijskih programa na osnovnim, specijalističkim i master strukovnim studijama Visoke škole primenjenih strukovnih studija u Vranju

 

Objavljeni naučni i stručni radovi:

 • 1 rad u međunarodnom časopisu na SCI listi (M22)
 • 3 rada u međunarodnim časopisima na SCI listi (M23)
 • 7 predavanja po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celini (M31)
 • 18 radova saopštenih na skupu međunarodnog značaja i štampani u celini (M33)
 • 4 rada saopštena na skupu međunarodnog značaja i štampani u izvodu (M34)
 • 2 rada u časopisu nacionalnog značaja (M52)
 • 8 radova saopštenih na skupu nacionalnog značaja i štampani u celini (M63)
 • odbranjena doktorska disertacija (M71)
 • odbranjena magistarska teza (M72)
 • 9 knjiga, zbirki zadataka i praktikuma

 

Učesnik na projektima:

 • Unapređenje sistema monitoringa i procene dugotrajne izloženosti stanovništva zagađujućim supstancama u životnoj sredini primenom neuronskih mreža“, br. III 43014, rukovodilac projekta prof. dr Nenad Živković, koji finansira Ministarstvo za prosvetu i nauku R. Srbije, za istraživački period 2011.–2014. godine.,
 • TEMPUS projekat “Reshaping of Agricultural Vocational Studies in the Western Balkans – AGRIVOC” with the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency.
 • TEMPUS projekat ECBAC–517200 “Formiranje kapaciteta za osnivanje Akademije strukovnih studija južne Srbije i Nacionalne konferencije visokog strukovnog obrazovanja” za period 2011–2014.
 • IPA projekat ,,To BOND entrepreneurial learning with primary and secondary schools and universities with the aim of curricula enhancement and entrepreneurial competences improvement for the purpose of facilitating employment of young people”, INTERREG–IPA CROSS–BORDER COOPERATION BULGARIA–SERBIA PROGRAMME Call for Proposals No. 2014TC16I5CB007–1, 2017–2018.
 • ERASMUS+ KA107 – Higher education student and staff mobility between Programme and Partner countries, Id. obrazca KA107 – C16A9D89, period 06.2018. – 30.09.2019., partner: Higher Vocational College – Wood Tehnology Scholl in Maribor, Slovenia.
 • Eko škole – Eko fakulteti, koji realizuje organizacija “Ambasadori održivog razvoja i životne sredine” u okviru programa “Fondacija za edukaciju u oblasti životne sredine” Međunarodni program, koji je pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva zdravlja RS, podržan od strane Programa UN za očuvanje životne sredine, kao i od UNESKO, od 2015 -…. godine.

 

Korisnički programi:

 • MS Windows, MS Word, MS Excel, MS Power Point
 • Internet Explorer, Outlook Express

 

Radno iskustvo:

 • Bavila se naučno-istraživačkim radom na Učiteljskom fakultetu u Vranju;
 • Učestvovala u kreiranju i izradi praktikuma iz Hemije za studente Učiteljskog fakulteta;
 • Pomagala studentima u pisanju seminarskih radova u okviru predmeta „Intradisciplinarni seminar iz poznavanja prirode i društva“ predmet Hemija;
 • Ukazivala studentima fakulteta na važnost eksperimentalnog rada radi lakšeg razumevanja i objašnjavanja prirodnih pojava;
 • Organizovala savetovanja iz oblasti Zaštite životne sredine u okviru Srpskog hemijskog društva, Podružnice u Vranju;
 • Bavila se obrazovno-vaspitnim radom učenika srednje škole;
 • Pripremala i vodila učenike srednjih škola na razna takmičenja iz Hemije;
 • Upoznavala studente Više tehničko tehnološke škole sa radom u hemijskoj laboratoriji;
 • Osmislila i uradila studentima Više tehničko tehnološke škole praktikum iz Hemije radi lakšeg savlađivanja eksperimentalnog rada u laboratoriji;
 • Bila deo tima koji je učestvovao u izradi „Biznis plana“ Više tehničko tehnološke škole, kao i deo tima koji je učestvovao u akreditaciji škole 2007. godine;
 • Vodila nastavu kao predavač na predmetima u okviru uže naučne oblasti Hemija
 • Stručno se usavršavala preko kurseva i seminara;
 • Učestvovala na nacionalnim i međunarodnim skupovima;
 • Bila mentor ili član Komisije polaznicima Centra za talente;
 • Vodi Podružnicu u Vranju Srpskog hemijskog društva od 2004. godine;
 • Bavi se naučno-istraživačkim radom i autor i koautor je mnogih naučnih radova;
 • Učestvovala je u realizaciji, kao nastavnik, pomoćnik direktora za nastavu i direktor Škole mnogih međunarodnih i domaćih projekata;
 • Bila mentor ili član Komisije za odbranu završnih radova studenata na osnovnim i specijalističkim strukovnim studijama; i
 • Izvodi nastavu studentima na osnovnim, specijalističkim i master strukovnim studijama kao profesor strukovnih studija na predmetima u okviru uže naučne oblasti Hemija životne sredine.

Poseduje vozačku dozvolu B kategorije.

 

Stručno usavršavanje:

 • Organizovala mnoga predavanja iz oblasti Hemije životne sredine u okviru Srpskog hemijskog

društva, Podružnice u Vranju;

 • Prisustvovala mnogim predavanjima domaćih i stranih predavača u organizaciji Srpskog hemijskog društva u Beogradu;
 • Završeni kurs iz aktivne nastave za predmet Hemija pod pokroviteljstvom UNICEF-a;
 • Završeni seminar „Inovacioni klasteri – korak bliže Evropi“;
 • Učestvovala na domaćim i medjunarodnim sinpozijumima i skupovima iz oblasti Hemije i Zaštite životne sredine.

 

Sertifikati sa učešća na skupovima:

 • Диплома о завршеном базичном семинару АУ/Н за наставнике и професоре хемије, одржан у Београду, март 2002. gодине;
 • Захвалница за помоћ у организацији XII Новембарског научно – стручног симпозијума „РАЗВОЈ ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА И МЕНАЏМЕНТА У ОБЛАСТИ ПРОЈЕКТОВАЊА, КОРИШЋЕЊА И ОДРЖАВАЊА ТЕХНИЧКИХ СИСТЕМА“, Бањи Врујци, 20. новембар, 2009. године;
 • Супервизијски семинар АУ/Н за наставнике и професоре хемије, одржан у Врању, 18-19. маја 2002. године;
 • Супервизијски семинар АУН за наставнике и професоре хемије, одржан у Врању, 07-08. децембра 2002. године;
 • Инструктивни семинар ”ИНОВАЦИОНИ КЛАСТЕРИ – КОРАК БЛИЖЕ ЕВРОПИ”, одржан у Лесковцу, децембра 2006. године;
 • XXXI Мајски скуп одржавалаца средстава рада Србије „ПРОАКТИВНО ОДРЖАВАЊЕ МАШИНА“, одржан у Врњачкој Бањи, 15.05 – 16.06 2008. године;
 • XXXII Мајски скуп одржавалаца средстава рада Србије „НОВЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ДИЗАЈ МАШИНА“, одржан у Врњачкој Бањи, 27-28. маја 2009. године;
 • Certifikate of attendance, Regional Workshop „e-learning in Balkan Academic Institution: Barriers, Challenges and Opportunities “, одржан у Нишкој Бањи, 25-27. Септембра 2009. године;
 • XII Новембарски научно – стручни симпозијум „РАЗВОЈ ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА И МЕНАЏМЕНТА У ОБЛАСТИ ПРОЈЕКТОВАЊА, КОРИШЋЕЊА И ОДРЖАВАЊА ТЕХНИЧКИХ СИСТЕМА“, одржан у Бањи Врујци, 19 – 20 новембар, 2009. године;
 • Научно – стручни симпозијум „САВРЕМЕНЕ МАШИНЕ, МЕХАНИЗМИ И МАТЕРИЈАЛИ У ИНДУСТРИЈИ“, одржан у Врањској Бањи, 19. марта 2010. године;
 • Научно – стручни симпозијум „ДИЈАГНОСТИКА И ПОУЗДАНОСТ, ИНФОРМАТИКА И МЕНАЏМЕНТ, САОБРАЋАЈ И ЕКОЛОГИЈА“, одржан у Врњачкој Бањи, 03. децембра 2010.године;
 • Certificate of participation in the 2nd International Congress “Engineering, Ecology and Materials in Processing Industry”, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 09th-11th October, 2011;
 • Certificate of participation as an invited speaker in international course in the field of Food Safety and Nutrition, Training & Implementation Center – Bitola, R. Macedonia, 27.01. – 01.02.2014;
 • Certificate of participation as an invited speaker in international course in the field of Food Safety and Nutrition, Training & Implementation Center – Bitola, R. Macedonia, 31.03. – 05.04.2014;
 • Sertifikat za učešće na XXXVII Konferenciji, Majski skup održavalaca Srbije “Nova koncepcija održavanja: Vibrodijagnostičko održavanje tehničkih sistema u kompanijama”, održan u Vrnjačkoj Banji, 30. maja 2014;
 • Certificate of participation in the 2nd International Scientific Conference: “Knowledge – capital of the future”, Ohrid, R. Macedonia, 21-23 of May 2014;
 • Sertifikat Za pokazano znanje i učešće na seminaru “Kako na jednostavan način dobiti besplatna sredstva od ambasadora Japana i Norveške”, Beograd, 19.09.2014.
 • Certificate of participation as an invited speaker in international course in the field of Food Safety and Nutrition, Training & Implementation Center – Bitola, R. Macedonia, 22. – 27.09.2014;
 • Certificate of participation in the 3nd International Scientific Conference: “Knowledge – capital of the future”, Title: Analysis of possibility for application of some strategies by motor vehicle maintenance, Bansko, R. Bulgaria, 27-29 of Novembar 2014;
 • Certificate of participation in the 3nd International Scientific Conference: “Knowledge – capital of the future”, Title: Application of fuzzy logic by motor vehicle maintenance, Bansko, R. Bulgaria, 27-29 of Novembar 2014.
 • Certificate of participation in the 3nd International Scientific Conference: “Knowledge – capital of the future”, Title: Predicting potential distribution of Picea omorika (PANČ.) Purk in the Balkan penninsula in order to inpruve species conservation, Bansko, R. Bulgaria, 27-29 of Novembar 2014;
 • Certificate of participation in the 3nd International Scientific Conference: “Knowledge – capital of the future”, Title: Comparative analysis of Corine Land Cover forestland indicators in Serbia, Bansko, R. Bulgaria, 27-29 of Novembar 2014;
 • Certificate of participation as an invited speaker in international course in the field of Food Safety and Nutrition, Training & Implementation Center – Bitola, R. Macedonia, 26. – 31.01.2015;
 • Certificate of participation as an invited speaker in international course in the field of Food Safety and Nutrition, Training & Implementation Center – Bitola, R. Macedonia, 20. – 25.04.2015;
 • Certificate of participation in the International Scientific Conference: “Knowledge – capital of the future”, Title: Remote sensing techniques application in environmental protection – monitoring forest health, Agia Triada, Greece, 2 – 4 of October 2015;
 • Сертификат о Учешћу на стручној трибини “Професионална орјентација”, Ниш, Србија, 21.12.2015. године;
 • Zahvalnica za učešće u “Inicijativni Sat za našu planetu”, WWF-Svetski fond za prirodu, Beograd, Srbija, 2015.
 • Sertifikat za učešće na Naučnoj konferenciji “Selo na jugu Srbije”, Vranje, Srbija, 21. – 22. januar 2016. godine;
 • Certificate for active participation and contribution in realization on 3rd International Scientific Conference Agribusiness MAK 2016 “Western Balkan and Europe”, Kopaonik, Serbia, 29.- 30. 01. 2016;
 • Certificate of participation as an invited speaker in international course in the field of Food Safety and Nutrition, Training & Implementation Center – Bitola, R. Macedonia, 25. – 30.01.2016;
 • Sertifikat – Certifikate za učešće na međunarodnoj konferenciji “Reindustrijalizacija i ruralni razvoj Srbije sa akcentom na Kruševac i Rasinski okrug”, Ribarska Banja, Srbija, 01. – 02. 04. 2016. godine;
 • Sertifkat kojim se potvrđuje učešće na stručnom skupu “Nove tehnologije u obrazovanju”, Beograd, 19.04.2016. godine;
 • Certificate of participation as an invited speaker in international course in the field of Food Safety and Nutrition, Training & Implementation Center – Bitola, R. Macedonia, 05. – 10.09.2016.
 • Certificate of participation in the International Scientific Conference: “THE POWER OF KNOWLEDGE”, Title: Radioactivity in the Environment, Agia Triada, Greece, 7 – 9 of October 2016.
 • Certificate of publication in Knowledge international Jurnal: “THE GLOBAL IMPACT FACTOR”, Bansko, Bulgaria, 14. December 2018.
 • Certificate of participation in the XIX-th International Scientific Conference: “KNOWLEDGE IN PRACTICE”, Bansko, Bulgaria, 14 – 16. December 2018.

 

SPISAK REFERENCI

Dr Ljiljana M. Djordjević, prof.s.s.

 

M

Vrsta rezultata

Vrednost rezultata

Broj radova  vrednost rezultata

M22

Rad u međunarodnom časopisu

  

M23

Rad u međunarodnom časopisu

  

M31

Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celini

  

M33

Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini

  

M34

Radovi saopšteni na skupu međunarodnog značaja i štampani u izvodu

  

M52

Rad u istaknutom nacionalnom časopisu

  

M63

Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini

  

M71

Odbranjena doktorska disertacija

  

M72

Odbranjena magistarska teza

  

UKUPNO

71

 

 

 

Vrsta literature

Broj izdanja

Knjige

7

Zbirke zadataka

1

Praktikumi

2

 

M22

Rad u međunarodnom časopisu

 

[1] Lj. Takić, I. Mladenović-Ranisavljević, D. Vasović, Lj. Djordjević (2017) THE ASSESSMENT OF THE DANUBE RIVER WATER POLLUTION IN SERBIA, Water, Air and Soil Pollution, Volumen 228, No. 10, pp. DOI 10.1007/s11270-017-3551-x.

 

 

M23

Rad u međunarodnom časopisu

 

[1] Lj. Đorđević, I. Gržetić and O. Cvetković (2007) ECO-CHEMICAL STATUS OF THE KORBEVAČKA RIVER SOUTH-EASTERN SERBIA, Fresenius Environmental Bulletin, Volume 16, No.11a, pp. 1412-1417.

 

[2] Lj. Djordjević, N. Živković, Lj. Živković and A. Djordjević (2012) ASSESSMENT OF HEAVY METALS POLLUTION IN SEDIMENTS OF THE KORBEVAČKA RIVER IN SOUTHEASTERN SERBIA, Soil and Sediment Contamination, Volume 21, Issue 7, pp. 889-900.

 

[3] N. Živković, Lj. Takić, Lj. Djordjević, A. Djordjević, I. Mladenović-Ranisavljević, T. Golubović, A. Božilov (2019) CONCENTRATIONS OF HEAVY METAL CATIONS AND A HEALTH RISK ASSSESSMENT OF SEDIMENTS AND RIVER SURFACE WATER: A CASE STUDY FROM A SERBIAN MINE, Polish Journal of Environmental Studies, Volume 28, No. 3, pp. 1-12.

 

M31

Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celini

 

[1] Lj. Đorđević (2014) The processing and refining water technologies, International course in the field of Food Safety and Nutrition, as an invited speaker, Training & Implementation Center – Bitola, R. Macedonia, 27.01. – 01.02.2014.

 

[2] Lj. Đorđević (2014) The processing and refining water technologies, International course in the field of Food Safety and Nutrition, as an invited speaker, Training & Implementation Center – Bitola, R. Macedonia,  31.03. – 05.04.2014.

 

[3] Lj. Đorđević (2014) The processing and refining water technologies, International course in the field of Food Safety and Nutrition, as an invited speaker, Training & Implementation Center – Bitola, R. Macedonia, 22. – 27.09.2014.

 

[4] Lj. Đorđević (2015) The processing and refining water technologies, International course in the field of Food Safety and Nutrition, as an invited speaker, Training & Implementation Center – Bitola, R. Macedonia, 26. – 31.01.2015.

 

[5] Lj. Đorđević (2015) The processing and refining water technologies, International course in the field of Food Safety and Nutrition, as an invited speaker, Training & Implementation Center – Bitola, R. Macedonia, 20. – 25.04.2015.

 

[6] Lj. Đorđević (2016) The processing and refining water technologies, International course in the field of Food Safety and Nutrition, as an invited speaker, Training & Implementation Center – Bitola, R. Macedonia, 25. – 30.01.2016.

 

[7] Lj. Đorđević (2016) The processing and refining water technologies, International course in the field of Food Safety and Nutrition, as an invited speaker, Training & Implementation Center – Bitola, R. Macedonia, 05. – 10.09.2016.

 

M33

Radovi saopšteni na skupu međunarodnog značaja i štampani u celini

 

[1] J. Džoljić, Lj. Djordjević (2018) Stevia plant – alternative sweetner in food technology, Knowledge International Journal Scientific Papers, Volumen 28.4, pp. 1213-1218, Bansko, Bulgaria, 14.-16.12.2018.

 

[2] J., Džoljić, Lj, Đorđević, „Land cover change detection using GIS and Remote sensing techniques“. 15th International Scientific Conference: Knowledge in Practice, 15-17 Deceber, Bansko, Bulgaria, Vol. 20.5.1, pp. 2337-2341, 2017.

 

[3] J., Džoljić, Lj. Đorđević, L. Amidžić, I., Krulj, „Turistički potencijali zaštićenih područja u ciju njihovog razvoja na primeru Spomenika prirode “Jovačka jezera”“. 14th International conference „Development of higher schools in the context of European requirements for quality of education services“, 16-17, Jun, Sofija, Bulgaria, Topic 5, pp. 428-433, 2017.

 

[4] J. Marković, G. Bogdanović, Lj. Đorđević (2017) Good management, advanced environmental awareness, more effective financing of environmental protection in Serbia, Развитие на висшите училища в контекста на европеѝските изискваниЯ за качество на образователните услуги, Четиринадесета международна научна конференциЯ, 16 -17 Юони, СофиЯ, 70-75.

 

[5] J. Džoljić, Lj. Đorđević, G. Bogdanović (2016) Benefits of student non-formal and informal environmental education taking the college of applied professional studies in Vranje as case study, Thirteenth International Scientific Conference “Modern Distance Learning: Tendencies, Policies and Good Practice”, Sofia, Bulgaria, 17-18. june 2016.

 

[6] J. Džoljić, S. Stevović, Lj. Đorđević (2016), „Radioactivity in the Environment“, 10th International Scientific Conference The Power of Knowledge 7-9, October, Agia Triada, Greece, Vol. 14.2, pp. 694–698,.

 

[7] J. Džoljić, Lj. Đorđević (2016) Zeolite in agriculture – achieving higher production using mineral,  3rd International Scientific Conference Agribusiness MAK 2016 “Western Balkans and Europe”, Kopaonik, Serbia, 29.-30. 01. 2016., pp. 301-308.

 

[8] J. Džoljić, Lj. Đorđević (2016) Primena minerala zeolita u savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji, Naučno–stručna konferencija sa međunarodnim učešćem: “Reindustrijalizacija i ruralni razvoj Srbije sa akcentom na Kruševac i Rasinski okrug“, 01–02 April, Ribarska Banja, Srbija.    

 

[9] J. Džoljić, Lj. Đorđević (2015) Remote sensing techniques application in environmental protection – monitoring forest health, Knowledge International Journal Scientific and Applicative Papers Volume-10/1, pp. 534-537.

 

[10] J. Džoljić, Lj. Đorđević, J. Marković (2014) Predicting Potential Distribution of Picea Omorikae (Panč.) Purk in the Balkan Peninsula in Order to Improve Species Conservation, 3rd International Scientific Conference “Knowledge – Now But How”, 27–29 November, Bansko, Bulgaria, Vol. 4, pp. 413–417,

 

[11] S. Popović, M. Mitić, J. Džoljić, Lj. Đorđević, R. Stojanović (2014) Comparative analysis of Corine Land Cover forestland indicators in Serbia, 3rd International Scientific Conference “Knowledge – Now But How”, 27–29 November, Bansko, Bulgaria, Vol. 4, pp. 422-426.

 

[12] V. Krstić, S. Trajković, Lj. Đorđević, I. Krstić, B. Krstić, V. Lazić (2014) Possibility for intervals optimization of unused vehicle parts resources at their replacement, International Congress Motor Vehicles & Motors.

 

[13] V. Krstić, S. Trajković, Lj. Đorđević, I. Krstić, B. Krstić, V. Lazić (2014) Determination of the optimal periodicity for preventive maintenance of the motor vehicle brakes bands, International Congress Motor Vehicles & Motors.

 

[14] G. Mrdak, Lj. Đorđević, D. Momirović (2014) „Tržišna ekonomija – održivi razvoj“, International Scientific Conference “Knowledge – Now But How”, 21–23 May, Ohrid, Macedonia,Vol. 1&2, pp. 137-141.

 

[15] Lj. Đorđević, G. Mrdak (2014) Procena ekološkog rizika u funkciji zaštite životne sredine smernicama USEPA, 3rd International Scientific Conference “Knowledge – Now But How”, 21–23 May, Ohrid, Macedonia, Vol. 1&2, pp. 678-686.

 

[16] V. Krstić, A. Todić, V.N. Lazić, I. Krstić, B. Krstić, Lj. Đorđević (2014) Mathematical model for optimal time determination for intervals optimization of unused vehicle parts resources at their replacement, International Congress Motor Vehicles & Motors, Kragujevac, Octobar 9th-10th, 2014 (MVM2014-058).

 

[17] V. Krstić, B. Krstić, S. Trajković, Lj. Đorđević, I. Krstić (2014) Analysis of possibility for application of some strategies by motor vehicle maintenance, Knowledge International Journal Scientific and Applicative Papers Volume-4, pp. 560-564.

 

[18] V. Krstić, B. Krstić, Lj. Đorđević, S. Trajković, I. Krstić (2014) Application of fuzzy logic by motor vehicle maintenance, Knowledge International Journal Scientific and Applicative Papers Volume-4, pp. 627-630.

 

M34

Radovi saopšteni na skupu međunarodnog značaja i štampani u izvodu

 

[1] J. Džoljić, Lj. Đorđević (2016) Zeolite application in modern agriculture, Naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem: „REINDUSTRIJALIZACIJA I RURALNI RAZVOJ SRBIJE SA AKCENTOM NA KRUŠEVAC I RASINSKI OKRUG „Ribarska Banja, 01-02.april 2016.g.

 

[2] Lj. Đorđević, M. Popović (2011) Assessment of eco-chemical status of the Korbevačka River related to physico-chemical and chemical parameters, Ii International Congress “Engineering, Ecology and Materials in Processing Industry”, Jahorina, Bosnia and Herzegovina.

 

[3] Lj. Đorđević, M. Popović (2008) Waste water pollution control in the mining industry, Fiveth Symposium Chemistry and Environmental Protection, Poster D-7.

 

[4] Lj. Đorđević, I. Gržetić and O. Cvetković (2006) Eco-chemical status of the Korbevačka river south-eastern Serbia, Seventh European Meeting on Environmental Chemistry – EMEC 7, Poster  129.

 

 

M52

Radovi u časopisu nacionalnog značaja

 

[1] Lj. Đorđević (2001) Nafta kao zagađivač voda mora i okeana, Zbornik radova Učiteljskog fakulteta u Vranju, sveska VIII, 267-279.

 

[2] Lj. Đorđević (2008) Teški metali u životnoj sredini – oblici nalaženja, antropogeni izvori i toksičnost, Hidraulika i pneumatika, specijalni dvobroj posvećen naučno-stručnom skupu „Ekološki rizici“, broj 6-7, st. 59-65.

 

M63

Radovi saopšteni na skupu nacionalnog značaja i štampani u celini

 

[1] Lj. Đorđević, M. Popović (2008) Waste waters from metal ores mining / flotation in mine: characterization and remediation, XXXI Majski skup održavalaca sredstava rada Srbije, Poster 127.

 

[2] Lj. Đorđević (2008) Teški metali u životnoj sredini – oblici nalaženja, antropogeni izvori i toksičnost, X Symposium for hidraulics engineers and environmentalists of Serbia, Poster 76.

 

[3] M. Popović, Lj. Đorđević (2010) River chemistry, Naučno-stručni sinpozijum „Dijagnostika i pouzdanost, informatika i menadžment, saobraćaj i ekologija, Zbornik radova, st. 44-49.

 

[4] D. Stanojević, Lj. Đorđević, N. Janjić, S. Stefanović (2013) Praktični primer primene P-kontrolne karte u drvnoj industriji, Prvi Naučno-stručni skup “Energetska efikasnost”, Zbornik radova, st. 346-352.

 

[5] Lj. Đorđević, S. Stefanović, D. Stanojević (2014) Osnovne karakteristike nafte, XXXVII Konferencija, Majski skup održavalaca Srbije “Nova koncepcija održavanja: Vibrodijagnostičko održavanje tehničkih sistema u kompanijama”, Zbornik radova, 038.

 

[6] Lj. Đorđević, S. Stefanović (2014) Određivanje efikasnosti procesa sagorevanja goriva, XXXVII Konferencija, Majski skup održavalaca Srbije “Nova koncepcija održavanja: Vibrodijagnostičko održavanje tehničkih sistema u kompanijama”, Zbornik radova, 055.

 

[7] Lj. Đorđević, J. Džoljić, M. Stevanović (2016) Procena eko-hemijskog statusa Korbevčke reke, Naučna konferencija “Selo na jugu Srbije”, Vranje, Srbija, 21. – 22. januar 2016. godine.

 

[8] J., Džoljić, Lj.,  Đorđević, G., Bogdanović, „Climate, Traffic and Combustion – related air pollutants in the urban air of Vranje city“ 12. regional conference EnE16-ENV.net: „Climate Change and Sustainability of Resources“, 6 Jun,  Belgrade, Serbia, pp. 27–31, 2016.

 

 

M71

Odbranjena doktorska disertacija

[1] Lj. Đorđević (2012) Procena ekološkog rizika flotacijskog jalovišta rudnika olova i cinka u funkciji zagađenosti okoline, Doktorska disertacija, Fakultet zaštite na radu, Univerzitet u Nišu.

 

M72

Odbranjena magistarska teza

 

[1] Lj. Đorđević (2007) Procena eko-hemijskog statusa Korbevačke reke (JI Srbija) na osnovu hemijskih i fizičkohemijskih parametara, Magistarski rad, Hemijski fakultet Univerzitet u Beogradu.

 

KNJIGE, PRAKTIKUMI i ZBIRKE ZADATAKA

 

[1] S. Stefanović, G. Bogdanović-Dušanović, Lj. Đorđević, J. Stoiljković (2009) Ekologija, Monografija, TQM, Zrenjanin.

 

[2] Lj. Đorđević, M. Popović (2008) Odabrani delovi iz organske hemije i poznavanje pomoćnih materijala, Visoka škola primenjenih strukovnih studija, Vranje.

 

[3] Lj. Đorđević (2008) Poznavanje robe sa tehnologijom, Visoka škola primenjenih strukovnih studija, Vranje.

 

[4] M. Popović, Lj. Đorđević (2008) Opšta i neorganska hemija, Visoka škola primenjenih strukovnih studija, Vranje.

 

[5] M. Popović, Lj. Đorđević (2008) Analitička hemija, Visoka škola primenjenih strukovnih studija, Vranje.

 

[6] M. Popović, Lj. Đorđević (2009) Organska hemija, Visoka škola primenjenih strukovnih studija, Vranje.

 

[7] Lj. Đorđević (2009) Fizička hemija, Visoka škola primenjenih strukovnih studija, Vranje.

 

[8] M. Popović, Lj. Đorđević (2008) Zbirka zadataka iz opšte i neorganske hemije, Visoka škola primenjenih strukovnih studija, Vranje.

 

[9] Lj. Đorđević (2000) Praktikum za vežbe iz hemije, Učiteljski fakultet u Vranju, Univerzitet u Nišu.

 

[10] M. Popović, Lj. Đorđević (2008) Praktikum iz opšte i neorganske hemije, Visoka škola primenjenih strukovnih studija, Vranje.