PAVIĆ EVA

Klinički bolnički centar Zagreb

Služba za prehranu i dijetetiku

Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb

Tel. + 385-1-2388008

Mob. + 385-91-4920536

e-mail: eva.pavic@kbc-zagreb.hr

RADNO ISKUSTVO

2010-danas: Savjetnik ravnatelja za prehranu, Rukovoditelj Službe za prehranu i dijetetiku KBC Zagreb

1995-2010: Voditelj Odjela prehrane KB Dubrava

1992-1995: Dijetetičar Odjela prehrane KB Dubrava

 

NASTAVNO ISKUSTVO

2007-danas: Predavač na Katedri za prehranu i analitičke tehnike, Zdravstveno veleučilište, Zagreb

2009-2012: Stručni suradnik na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Sveučilište u Osijeku, smjer Nutricionizam, kolegij Dijetoterapija

2001-2007: Stručni suradnik praktične nastave na Katedri za prehranu i analitičke tehnike, Zdravstveno veleučilište, Zagreb

 

OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE

2011-danas: Poslijediplomski doktorski studij Nutricionizam, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu

2010: Sveučilišna specijalistica kvalitete i sigurnosti hrane, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu

1984-1999: diplomirani inženjer prehrambene tehnologije, smjer prehrambena tehnologija, Prehrambeno-tehnološki fakultet, Sveučilište u Osijeku

 

ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE

2015-danas: dopredsjednik Hrvatskog društva nutricionista i dijetetičara

2013: sudjelovanje u organizaciji 2. Dana bolničke prehrane, Zagreb

2011: sudjelovanje u organizaciji 1. Dana bolničke prehrane, Slavonski brod

 

Odlične komunikacijske i organizacijske vještine stečene tijekom rada na mjestu voditelja odjela sa više od 140 zaposlenika i u svakodnevnom radu s pacijentima.

 

EDUKACIJE

2013: Stručna edukacija o nasljednim poremećajima metabolizma „Metabolic University“, Denver, SAD

Stalna edukacija sudjelovanjem na znanstvenim kongresima, simpozijima i seminarima iz područja zdravstva i dijetoterapije.

 

RAD NA PROJEKTIMA

2014/2015: Izmjene i dopune Standarda za prehranu bolesnika NN 51/15, Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske

2013: Nacionalnesmjernicezaprehranuučenika u osnovnimškolama, Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske

2007-2010: MATRA 2007/HR 9/2 i izrada Vodiča dobre higijenske prakse i primjene HACCP načela za institucionalne kuhinje, Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske

2006-2007: Prehrambeni standardi za pravilnu prehranu djece u dječjim vrtićima, izrada Pravilnika izmjene i dopune Programa zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima NN 121/07

2007: Standard za prehranu bolesnika NN 121/07, Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske

 

ČLANSTVA U ODRUGAMA

2015: Član Hrvatskog društva nutricionista i dijetetičara

2014: Član Hrvatskog društva za kvalitetu

2014: Član Hrvatskog društva za aterosklerozu

2013: Član European Society for Clinical Nutrition and Metabolism

2012: Član Udruge za pomoć obiteljima sa fenilketonurijom

 

ODRŽANA PREDAVANJA

Znanstveni skupovi

41 usmena prezentacija

13 poster prezentacija

 

Trajne naobrazbe liječnika, medicinskih sestara te ostale edukacije

19 usmenih prezentacija

 

PUBLIKACIJE

2 sažetka u zbornicima skupova sa recenzijom

11 sažetaka u zbornicima skupova

2 rada u CC časopisu

9 radova u ostalim časopisima

3 izdanja kao dio udžbenika i skripta

3 izdanja kao druge vrste radova

 

POGLAVLJE U KNJIZI

2016: Bašić Jukić N., Kaštelan Ž. et al., Prehrana nakon transplantacije bubrega, Transplantacija bubrega, Medicinska naklada, Zagreb

2013: 100 crtica iz znanosti o prehrani, Hrvatsko društvo prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista, Zagreb

2013: Bradaš Z., Božićević, M., Marčinko, D. et al., Hrana uzrok straha, potištenosti i dobrog raspoloženja, Poremećaji hranjenja u psihijatriji, Hrvatska udruga medicinskih sestara, Zagreb

2012: Vrca Botica M., Pavlić-Renar I. Dijetoterapija, Šećerna bolest u odraslih, Školska knjiga, Zagreb

 

PRIZNANJA I NAGRADE

Priznanje KB Dubrava odlukom ravnatelja bolnice za ostvarene rezultate rada

 

STRANI JEZICI

Engleski jezik: B2