Милена Мандиќ

Prof. dr. sc. Milena Mandić rođena je 1949. godine. Osmogodišnju školu i gimnaziju završila je u Osijeku, a diplomirala je 1972. godine na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu u Zagrebu (smjer Prehrambeno-sanitarna kemija), prva u generaciji, sa srednjom ocjenom 4,14, a prije roka, t.j. isteka VIII. semestra. Poslijediplomski i doktorski studij završila je također u Zagrebu (1978. odnosno 1983.). Tema doktorske disertacije bila je „Odnos tiamina i ugljikohidrata u hrani i aktivnost trensketolaze u eritrocitima“.

Kao stipendista IPK Osijek radila je kao pripravnik mikrobiolog u Tvornici mlijeka u prahu u Osijeku, a zatim radi znanstvene znatiželje zaposlila se na Poljoprivredno-prehrambeno tehnološkom fakultetu u Osijeku 1973. godine u svojstvu asistent. U trajno zvanje redoviti profesor izabrana je prva na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek (PTF) 1999. Radila je na nizu predmeta na dodiplomskom, preddiplomskom i diplomskom studiju, a prema potrebi Fakulteta: Analitička kemija, Senzorske analize, Kontrola kvalitete prehrambenih proizvoda, Toksikologija hrane, Znanost o prehrani, Antioksidansi u hrani, Dijetoterapija. S ustrojem poslijediplomskih studija Prehrambeno-tehnološkog fakulteta (specijalistički Nutricionizam i Sigurnost i kvaliteta hrane, doktorski Prehrambeno inženjerstvo) također je radi na nizu predmeta, ali i na doktorskim studijima na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu (Prehrana djece i mladih), te na doktorskom studiju Poljoprivrednog fakulteta (Animalni proizvodu u humanoj prehrani i Biljni proizvodi u humanoj prehrani).

Bila je voditelj 5 znanstvenih projekata i jednog tehnologijskog, a sudjelovala je u nizu nacionalnih znanstvenih, tehnologijskih i VIP projekata, te jednom bilateralnom i jednom UNICEF znanstvenom projektu. Kako je bila koordinator za Hrvatsku TEMPUS projekta HigherEducationLearningPartnerships (HELP 144596, 2009.-2012.), utjecala je na razvoj 4 programa cjeloživotnog učenja na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek (usvojeni na Sveučilištu u Osijeku), a u jednom je i sudjelovala (Zdravlje iz tanjura). U nastojanju popularizacije ovog projekta i PTF-a pokrenula je uključivanje PTF-a u tjedan cjeloživotnog učenja (2010. I 2011.), a koji je pokrenuo UNESCO 1999.

Tijekom radnog vijeka na PTF Osijek obnašala je niz značajnih funkcija na razini
• Fakultet: prodekan za znanost; predstojnik Zavoda; predsjednica Katedre za prehranu; glavni i odgovorni urednik monografije prigodom 30. obljetnice PTF-a; član uredništva monografije PTF-a prigodom 35. obljetnice; Povjerenstva za izradu monografije u povodu obilježavanja 40 godina PTF Osijek, član; Povjerenstva za izradu strategije PTF Osijek, u procesu reakreditacije PTF (2011./12.), član;koordinator PTF Osijek za TEMPUS III. i IV. projekte; predsjednica Povjerenstva za stručnu praksu; predsjednica Povjerenstva za izdavačku djelatnost PTF;predsjednica Etičkog povjerenstva za znanstvenoistraživački rad na Prehrambeno tehnološkom fakultetu;voditeljica poslijediplomskog specijalističkog studija Nutricionizam; Odbor za znanost, član; Povjerenstvo za stjecanje doktorata za znanosti, član;Povjerenstvo za provođenje natječaja za ustupanje građevinskih radova, član; Povjerenstvo za useljavanje i izgradnju zgrade PTF Osijek, član, a što je u periodu poslije Domovinskog rata i nakon što je Fakultet ostao bez novog, namjenski građenog prostora, bilo od iznimnog značenja; glavni sindikalni povjerenik sindikalne podružnice PTF-a Osijek,
• Sveučilište u Osijeku: Povjerenstvo za izdavačku djelatnost Sveučilišta, član;Sveučilišni savjet, član; Uređivački odbor za pripremu i izdavanje sveučilišne publikacije u povodu obilježavanja 30. obljetnice Sveučilišta u Osijeku, član
• Ministarstvo poljoprivrede: niz recenzija,
• Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta:Matično povjerenstvo za područje biotehničkih znanosti; Znanstveno područno vijeće za biotehničke znanosti, član; niz recenzija,
• Ministarstvo zdravstva: Povjerenstvo za promicanje pravilne prehrane i tjelesne aktivnosti, član; recenzija referalnog centra,
• Vlada RH: Nacionalnog odbora u svrhu pripreme Nacionalnog izvješća za sastanak na vrhu o prehrani u svijetu, Rim 13-17.11.1996. (FoodSummit 1996.), član;Ekspertni tim za pripremu materijala za strategiju razvoja znanosti, Croatia World Summit Follow-Up. Strategy for National Agricultural Development. Horizont 2010, odrednica Prehrana, član,
• Europska Unija: ekspert za znanstvene projekte CORDIS (EE 19982B47393), TEMPUS ekspert, predavanje za FAO i JRC.

Za relativno kratku obrazovnu i znanstvenu tradiciju i regionalnu poziciju Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek i Sveučilišta u Osijeku, prof. dr. sc. Milena Mandić postigla je i zapaženu publicističku aktivnost. Kao autor i suautor objavila 57 znanstvenih radova (CC i SCI 39), vodila 4 znanstvena magisterija, 3 doktorata, 3 specijalistička rada, sudjelovala na nizu međunarodnih i domaćih skupova s ukupno 61 priopćenjem. Studentima je uvijek nastojala pružiti odgovarajuću literaturu, pa je autor ili suautor tri udžbenika na hrvatskom i jednog udžbenika na makedonskom jeziku, 3 monografije, 4 poglavlja u knjizi i nekoliko internih skripta. Rezultate znanstvene aktivnosti može se vidjeti na https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=73571.

Bila je član niza uređivačkih odbora časopisa (CroatianJournalofFoodScienceandTechnology, Hrana u zdravlju i bolesti), znanstvenih ili organizacijskih odbora niza skupova u Hrvatskoj (Ružička Days, Brašno-Kruh), Sloveniji(FoodProcessing-Innovation-Nutrition-Consumers) i Rumunjskoj (International Conference Integrated Systems for Argy-Food Production, SIPA).

Treba istaknuti kako je prof. dr. sc. Milena Mandić i član Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (od 2000.), a u čijoj aktivnosti konstantno značajno sudjeluje (član Odbora za nagrade, član Odbora za izbor novog rukovodstva, član Uredničkog vijeća Hrvatske tehničke enciklopedije, izdavač Leksikografski zavod i dr.
Za svoj rad u znanosti, popularizaciji struke, društvenoj angažiranosti i drugo, dobila je niz priznanja od kojih treba izdvojiti: Gradska liga protiv raka, Priznanje za osobito zalaganje i nesebičnu pomoć u ostvarivanju plemenitih ciljeva, Osijek, 2007.;Zahvalnica za dugogodišnju uspješnu suradnju i izvanredan doprinos na promociji visokog obrazovanja, znanosti i struke, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb, 2006.; Priznanje Prvog stručnog skupa djelatnika tehničkih službi medicinskih ustanova Hrvatske za doprinos uspjehu Skupa, Osijek, 1995.; Priznanje Društva kemičara i tehnologa Osijek prigodom pedesete obljetnice utemeljenja za zasluge u radu i razvoju Društva, 2014.; Godišnja državna nagrada za znanost za 2008., za značajno znanstveno dostignuće; Povelja za postignuća u nastavnoj, znanstvenoj i stručnoj djelatnosti Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, 2001. 2015. dobitnica je nagrade za životno djelo, a koju dodjeljuje Hrvatski sabor.