Алтернативна Медицина

ОБУКА ЗА НИСКО ЕНЕРГЕТСКИ ЛАСЕР

     Ниско енергетскиот ласер (LLLT) е форма на ласер кој користи ниско ниво (ниска моќ) на ласерски или светлечки диоди (LED диоди) за д аја промени клеточната функција. Други имиња за ова терапија се, мек ласер, ладен ласер, биостимулативен ласер, терапевтска ласерска и ласерска акупунктура. Со оглед на високата моѓ на ласерите се смета дека се во состојба да го стимулираат ткивото и потикнат клетките да функционираат.

     LLLT е интегриран со конвенционалната медицина  со тековните истражувања за да се утврди каде  постои докажан ефект. Спорните области вклучуваат идеална локација на третман (конкретно дали LLLT се користи посоодветно над нерви наспроти зглобовите, дозата, брановата должина, времето, пулсен или континуиран зрак и времетраењето на ефектите од LLLT, се  појави кои се својствени за одреден сет на бранови должини на ласерот, а администрирањето LLLT под опсегот на дозатам може да биде не ефикасна.

     И покрај недостатокот на консензус околу неговата научна важност, некои понови мета-анализи и контролирани студии на умерен квалитет сугерираат дека LLLT можат да бидат ефикасни за разни медицински индикации, како што се: лимфедем, губење на косата, хипотироидизам, мускулно-скелетна болка, неспецифична хронична долна грбна болка, Орален мукозит, тендинопатии, компликации при екстракција на заб, и заздравување на рани.

   Според Клниничките истражувања и базата на медицински податоци, LLLT во моментов се изучува во клиничките испитувања за различни индикации и третман. Во 2014 година, повеќе од 400 научни статии за LLLT биле објавени.

     Анималните студии се спроведени за да се испита ефикасноста на LLLT на различни индикации, на пример, алергиска астма, Алцхајмерова болест, артритис, атеросклероза, колитис, дијабетес, срцева слабост, ларингитис, регенерација на црниот дроб, повреда на белите дробови, мултиплекс склероза, миокарден инфаркт, повреда на нерв, остеомиелитис и Паркинсонова болест.

        Нашата обука има за цел да ги подготви медицинските лица за негова апликација како еден алтернативен метод на лекување со светлина.

         Нашето искуство во однос на ефектите од третманот сакаме да го споделиме со вас и да ве едицираме за правилна примена.

Основи на ниско енергетска ласеро терапија-Програма

 1. Зошто LLLT?

– Целта на оваа едицина е да ви ги прижање најновите достигнувања на фотобиомодулаторниот ефект на ниско енергетскиот ласер и неговата примена во светот.

 1. Основи на Фотобиологијата

  – Механизам на дејство и примери на заедничките фотобиолошки реакции

 1. Основни концепти за ласерската светлина

  – Концептуална физика, електромагнетен спектар, видови на ласери и бранови должини, добивање на ласрската светлина, видови емисија, пенетрација, бранова должина

 1. Видови на Ласерски и интеракција според брановата должина и примена
 2. Извори на светлина – Ласерски и не-Ласер и релевантните параметри

  – Кохерентна наспроти импулсна, моќ и врме на апликација, основни принципи на дозирање.

 1. Стандарди з абезбедност при апликација на ласер

  – A.N.S.I. 136.3 Ласерски стандарди за безбедност, диференцијација на обука и акредитации vs лиценцирање, систем за класификација на ласерско Опасности Око, Други поврзани Ласерски опасности, ANSI барања базирана обука, Номинална допир со опасните зони (NHZ) и ласерски третман областите под контрола (LTCA)

 1. LLLT апликации – Фотобиомодулирачки ефекти

  – Лекување на рани, хронична болка, артритис, спортски повреди, синдромот на карпален тунел, хипотироидизам, дијабетес, невронската токсичност, регенерација на нервите, апликација на нервниот систем, мозочен удар третман, подмладување на кожата, раст на косата.

 1. LLLT апликации – со “Акупунктура”

  – Помош при одвикнување од пушење и губење на тежина.

 1. Резиме на заеднички биостимулативни реакциите во LLLT

  – Митохондријален респираторен синџир, формирање на азотен оксид од УВ светлина, цитохром c оксидаза, клеточната сигнализација и редокс процеси.

Практична обука

 1. Базични принципи на третман преку кожа
 2. Базични принципи при апликација и видови опрема
 3. Протоколи за третман на различни патолошки состојби
 4. Евалуација на ефектот од третманот.

Референци на носителот на едукацијата: Проф.др.Елизабета Попова Рамова

Certificate

Сертификат за Ласеро терапија од 15.10.1999

Објавени публикации

 1. Popova Ramova E. : Practicum for physical therapy, for physiotherapist. Bitola 2010. ISBN-978-9989-2900-7-7.
 2. Popova Ramova, A. Poposka, M.Lazovic.: The ultrasonography evaluation of knee artritis during physical therapy with low level laser. V Congres Multidisciplinare Nacionale,6-9 ockt.2010, Mantova, Italy. Abstract book: 29-32. ISBN 978-88-6261-182-4.
 3. Popova Ramova, A. Poposka, M.Lazovic.: Evaluation of effects of two different physical therapy assesments guidelines by patients witrh acute ankle sprains. 6th International congress of EFOST, 25th-27th November 2010. Brussels, Belgium. http://www.efost2010.com/free_papers.aspx.
 4. Popova Ramova, A Poposka, M.Lazovic: The ultrasonography Evaluation of Knee Osteoartritis during Physical Therapy with Low Level Laser and Sonophoresis. Journal of US-China Medical Science, Apr.2011,Vol.8No 4.(Serial No77)pp.237-241.online ISSN (1930-2088).
 5. Popova Ramova E, Poposka A.: the low level laser in treatment of knee arthrosis. 5Th European congress of EMLA, Praga 19-21 sept.2005. Book of abstracts: 18.
 6. .Popova Ramova E.,Poposka A.: The low level laser in treatment of soft tissue knee lesion. 6ThInternacional congress of the Word Association of laser therapy.Lemesos, Cyprus 25-28.10.2006. Book of abstracts:42.
 7. Popova Ramova E.,Poposka A.: The LLL in treatment of distorsion ankle joint trauma.6ThInternacional congress of the Word Association of laser therapy. Lemesos, Cyprys 25-28.10.2006. Book of abstracts:43.
 8. Popova Ramova E. Poposka A.: Physical therapy and medical support by patient with slow bone healing after fracture. First Congress of SOTA with international participation. Belgrade. 25-26.09.2008. Book of abstracts.84-85.

       Едукацијата ќе биде спроведена од докажани професори од земјава и странство кои практикуваат Ниско енергетски ласер. Едукацијата ќе се изведува секоја година во втората половина на мај месец, и тоа теоретската едукација може и преку далечина а за практичната е потребно задолжително присуство. Податоците за едукаторите и чинење на едукацијата ќе бидат дополнително објавени.