Раководна Структура

УПРАВЕН ОДБОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА ОБУКА И ПРИМЕНА-БИТОЛА
1. Проф. д-р сц. Борис Ангелков, Претседател на ЦОП (TIC)
2.Елизабета Чашитовска, консултант, Секретар на ЦОП 
3.М-р Сузана Шулевска,Раководител на Одделението за безбедност на хранта
4.Дипл.инг.тех.Јана Наумова, Раководитл на Одделението за нутриционизам
5.Проф. д-р Елизабета Попова Рамова, Раководител на Одделението за алтернативна медицина
6. Дипл.псих. Александра Сокаровска, Технички секретар на ЦОП

УРЕДУВАЧКИ ОДБОР ЗА ЗБОРНИКОТ НА ТРУДОВИ:
Проф. д-р сц.Борис Ангелков,
проф. д-р Драго Шубариќ,
проф. д-р Мидхат Јашиќ,
д-р Лилјана Дојчиновски

ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР:
1. Доц. д-р Весна Карапетковска-Христова
2. М-р Гордана Димитровска
2. Дипл. инг. тех. Билјана Илиевска-Горгиевска
3. Дипл. инг. тех. Билјана Павлеска- Анакиевска
4. Ивана Црнец,ДВМ
5. Влатко Таневски, консултант
6. Доц. д-р Сашо Стојановски
7. Д-р Апостол Тома Цилевски
8. Дипл.инфор. Љупчо Ризевски

Добиени признанија, сертификати и др. референци на членовите на Управниот одбор: