Обука

Меѓународна обука од областа на безбедноста и нутриционистичкиот квалитет на храна

Обуката ќе се одржи во месец март 2024г. во два последователни викенди ( првиот од 23 и 24 март а вториот од 30 до 31 март 2024 г

Наставата ќе се одвива од 10.00-19.00 часот, со вкупно 40 часови настава и ќе се одвива согласно методата„учење на далеку“ односно Online ( преку Skype-платформата) со ангажирање на околу 30 професори и специјалисти од земјава и од осум земји во светот на македонски, англиски, српски, хрватски, бошначки и бугарски јазик (според мајчиниот јазик на предавачите). По следењето на обуката кандидатите добиваат печатени и во електронска форма материјали, а после полагањето на тест кандидатите се стекнуваат со двојазичен сертификат ( на македонски и англиски ) кој е препознатлив во земјата и во светот кај разни оператори со храна.

Заинтересираните кандидати за подеталн иинформации можат да се јават на следните телефони:

на viber или mesinger

+38970/339-662 кај: претседателот на ЦОП проф.д-р БорисАнгелков,

+38970/381-499 кај секретарот на ЦОП Македонка Марковска–Бартх,

е-mail адреси

borisangelkov@yahoo.com

makedonkamarkovska@gmail.com