Обука

Меѓународна обука од областа на безбедноста и нутриционистичкиот квалитет на храна

Обуката ќе се одржи во периодот од 23.10.2023 до 28.10.2023 година

Наставата ќе се одвива секој работен ден од понеделник до петок од 14.00-20.00 часот,а во сабота од 9.00 – 19.00 ч., со вкупно 40 часови настава. Наставата ќе се одвива согласно методата „учење на далеку“ односно On Line ( преку Skype) со ангажирање на околу 30 професори и специјалисти од земјава и од осум земји во светот на македонски, англиски, српски, хрватски, бошначки и бугарски јазик (според мајчиниот јазик на предавачите). По следењето на обуката кандидатите добиваат печатени и во електронска форма материјали, а после полагањето на тест кандидатите се стекнуваат со двојазичен сертификат ( на македонски и англиски ) кој е препознатлив во земјата и во светот кај разни оператори со храна.

Заинтересираните кандидати за подеталн иинформации можат да се јават на следните телефони:

на viber или mesinger

+38970/339-662 кај: претседателот на ЦОП проф.д-р БорисАнгелков,

+38970/381-499 кај секретарот на ЦОП Македонка Марковска–Бартх,

е-mail адреси

borisangelkov@yahoo.com

makedonkamarkovska@gmail.com