Членство

Со клик на полето, ќе ја превземете апликацијата која ви е потребна за да се зачлените во нашиот Центар за обука и примена и со тоа да стекнете право на учество на обуките што ги организира Центарот.

Апликација за обуки на ЦОП

ЧЛЕНОВИ НА ЦЕНТАРОТ ЗА ОБУКА И ПРИМЕНА ПО ОДДЕЛЕНИЈА:

Одделение за безбедност и квалитет на храната
Примени од 2007 до 2016 год.

1.Адеми Бурим
2.Ангелков Борис
3.Ангелковска-Баштованска Весна
4.Апостол Тома
5.Апостоловска Стефка
6.Асановска Максуд Аља
7.Бошевски Панде
8.Бреслиев Мартин
9.Василевска Ангела.
10.Велјановски Петар
11.Велковски Димитар
12.Велковска Александра
13.Врџовски Александар
14.Гајтановска Благица
15.Главинчевска- Шиндевска Васка
16.Дејановски Дончо
17.ДеловаЛенче
18.Димитровска Гордана
19.Димовска-Блажековиќ Дијана
20.Димитровска Гордана
21.Доревска Тања
22.Дојчиновски Лилјана,
23.Дуноска Анета
24.Ѓоргиевска Јулијана
25.Ефтинџиоски Александар
26.Зорзиќ Ѓорѓи
27.Зорзиќ –Пенков Јасмина
28.Ивановски Благој
29.Ивановска Захарина
30.Ивановска Билјана
31.Илиќ Ненад
32.Илиева-Талевска Десанка
33.Јовевска Наташа
34.Јовевска Симона
35.Јовановска Тања
36.Јоновски Иван
37.Калчевски Никола
38.Каранфиловска Александра
39.Каранфиловски Владимир
40.Каранфиловски Никола
41.Карапетковска Ицана
42.Касапинова Трајанка
43.Каровски Никола
44.Кеповски Ратко
45.Китановска С. Вики
46.Кокалевски Љупчо
47.Котевска Весна
48.Костадинова Тања
49.Котевска Билјана
50.Котевска Весна
50.Кочевска Мимоза
51.КочовскаМарија
52.Кулевска Марија
53.Матева-Дуброва Наташа
54.Милевска Наташа
55.Милевска Цвета
56.Мицевска-Јосковска Вероника
57.Момирчевска–Гроздановска Наташа
58.Наловска Дијана
59.Наумова-Гроздановска Билјана
60.Несторовски Боби
61.Нечовска Офелија
62.Палашевски Петар
63.Павловски Панде.
64.Парталовска-Недановска-Сашка
65.Паспал-Кајтез Силвија
66.Петреска Даниела
67.Петровиќ-Атанасовска Билјана
68.Пресилска Наташа
69.Поповски Благој
70.Радевска Маријана
71.Рашковски Сашо
72.Ризевски Љупчо
73.Ризевска Марија,
74.Роштанковска Ане
75.Русевска Маја
76.Секуловска-Николовска Катерина
77.Симоновска – Трајковска Билјана
78.Солзовска – Галовска Надица
79.Спиркоска Фани
80.Спировска Розита
81.Станојковиќ Љиља
82.Стефановска Весна
83.Стефановска Лилјана
84.Стојановска Љубинка
85.Стојановска Снежана 
86.Стојановска Каља
87.Стојановски Сашо
88.Стојановски Марјан
89.Стојановски Љупчо
90.Стојчевски Методија
91.Талевска Магдалена
92.Талевска Ивона
93.Тана Димитар
94.Ташовска Лидија
95.Трајановска- Наумова Костадинка
96.Трајковска Анета
97.Трифуновски Марјан 
98.Унчевски Игор
99.Френкова Сунчица
100.Христовска-Размовска Злата
101.Христовски Раде
102.Цветановска Јулијана
103.Цветковски Роберт
104.Цветковска Снежана
105.Чашитовска Елизабета
106.Чашитовски Иван
107.Шеровска Сања
108.Шулевска Сузана
109.Шунковска Анита
110.Шунковска Елеонора
111.Шемовска Верче
112.Шалевска Олга
113.Шурбевска Славица
114.Шапковска Бобица
115.Шаклевски Марјан

2017год. 

 1. Анамарија КАРАМИТРОСКА
 2. Глорија ТАСЕСКА
 3. Аница СЕКОВСКА
 4. Катерина КОТЕВСКА
 5. Ана СТОЈАНОВ
 6. Игор СИМОНОВСКИ

 

Одделение за нутриционизам и култура на исхраната

2012 год. примени се следните членови:
1.Андоновска Билјана

2.Блажевскa Маја
3.Кондовска Бошевска Соња
4.Мицевска-Деловска Марија
5.Наумовска Јана
6.Павлоска Билјана
7.Поповска Албина
8.Сокароска Александра

2013 год.
9.Ачковска Елена
10.Дамческа Билјана
11.Дацевски Марјан
12.Димовска Јасмина
13.Димитриевска Гордана
14.Илиоска Мери
15.Јанеска Оливера
16.Јованова Теодора
17.Јолевски Златко
18.Калчевски Никола
18.Караматовски Димче
19.Кожуваровска Христина
20.Костовска Росана
21.Наков Петар
22.Павловски Зоран
23.Павловски Александар
24.Рибарска Елизабета
25.Ристевска Весна
26.Станковска Марија
27.Стојановска Клементина
28.Сурлаџија-Зеровска Елизабета
29.Цветковски Роберт
30.Шамбевска Катерина
31.Штерјовска Александра

2014 год.
32.Апостоловска Стефка
33.Ангелески Александар
34.Дejaновска Бојка
35.Кајтез Паспал Силвија
36.Каралиовски Роберт
37.Кикерковска Катерина
38.Клековска Биљана
39.Конески Горан
40.Колевска Валентина
41.Крстески Зоран
42.Кулуковска Тамара
43.Милошевска Ленче
44.Парталовски-Недановска Сашка
45.Петровска-Пирузе Весна
46.Стојановска Снежана
47.Спиркоски Марјан
48.Таневски Влатко
49.Тасески Вангел
50.Трајковска Билјана
51.Христова-Карапетковска Весна
52.Чашитовска Магдалена
53.Чумковска Анита

2015 год.
54.Црнец Ивана

55.Константин Карапетковски                                                                                                          

56.Павловска Ане

2016 год.
57.Герас Никола
58.Каранфиловска Александра
59.Каранфиловски Владимир
60.Коруновски Александар
61.Марковска Таневска Гордана
62.Таневска Марија
63.Ставрова Снежана
64.Цилевски Апостол

 2017 год.

 1. Елена НАЈЧЕВСКА
 2. Натали НАУМОВСКА
 3. Серафим СПАСОВ
 4. Христијан ГЕОРГИЕВСКИ
 5. Дијана ИВАНОВСКА
 6. Славица КОЛАРОСКА
 7. Марија ИВАНОВСКА

 

Одделение за алтернативна медицина

 1. Елизабета Попова Рамова
 2. Ангеловска Билјана
 3. Весна Софронијевска
 4. Маја Блажеска
 5. Христина Стојановска
 6. Бобан Пејовски
 7. Заим Џамбази
 8. Дејан Велиновски
 9. Билјана Андоновска
 10. Стефан Ташковски
 11. Зоран Андоновски
 12. Клементина Стојановска
 13.  Оливера Крлеска
 14.  Никола Стојаноски
 15.  Стојче Симјаноски
 16.  Емилија Богдановска
 17.  Адријана Сулејман
 18.  Џансу Сипахи
 19.  Јанан Сипахи
 20.  Озер Кадирхан
 21.  Ивана Калкова
 22.  Берна Гезер
 23.  Емилија Богдановска
 24.  Васко Василовски
 25.  Анита Поповска
 26.  Бошковски Стефан
 27.  Филипоска Милица
 28.  Емилија Николоска
 29.  Наташа Лисолајска
 30.  Емилија Гулевска
 31.  Катерина Божиноска
 32.  Садик Услу
 33. Елизабета Сурлаџија
 34.  Ефекан Сомурбаш
 35. Омер Учак
 36. Андреска Сара
 37. Поповска Елена
 38. Инче Емрах
 39. Анастасова Марија
 40. Анастасова Кристина
 41. Волнарова Десанка