Николче М. Николовски

Николче М. Николовски
Место и датум на раѓање
Битола, 17 ноември 1975 година
Образование
2005 – Факултет за земјоделски науки и храна – Скопје
Постдипломец на групата за Технологија на млеко и млечни пр-ди
2000 – 2004 Факултет за биотехнички науки – Битола
Дипломиран инжинер по преработка на анимални производи (VII/1 степен)
1994 – 1998 Виша земјоделска школа – Битола
Инжинер по биотехнологија (VI/1 степен)
Професионално искуство
2018- Slow Food Macedonia, Битола
Претседател на Национален одбор на Slow Food Macedonia
2009-2018 Mлекара АД Битола
Технолог во производство на тврди производи
2005-2007 Фармахем – Скопје
Надворешен стручен соработник во Сектор за адитиви и реагенси
2004-2005 Факултет за биотехнички науки – Битола
Демонстратор по наставните предмети на Катедрата по млекарство (Технолошка лабораторија)
Додатни професионални активности
2018 – Претседател на Национален одбор на „Слоу Фуд Македонија“ Република Македонија
2012-2018 Kooрдинатор на национална мрежа на Слоу Фуд во Република Македонија
2011-2016 Лидер на конвивиумот Слоу Фуд Битола
2007 Работа на проект и работилници со „Фармахем“-Скопје на тема Следење на квалитетот на овчо и козјо сирење произведено на фарма
2006-2007 Работа на проект во „ИМБ- Млекара“ –Битола во едукација на големите индивидуални фармери за подобрување на квалитетот на произведено млеко
2005-2006 Работа на Проектот: „Менаџирање на стадото од аспект на подобрување на квалитетот на млекото“, Едукација и учество во работилници со фармери за имплементација на новата Уредба за откуп на сурово млеко во Р. Македонија.
2004-2005 Работа на Проектот: „Воведување на НАССР систем во месната индустрија МИК- Свети Николе“
1999-2005 Самостоен Проект: „Воведување и развивање на нови технологии на млечни производи во фармерски услови во Р. Македонија“ Практична работа и едукација на индивидуални производители.
Интереси и активности
Креирање на автентична гастрономска понуда: Промоција и креирање на автентична гастрономска понуда во локалните угостителски објекти и ставање во функција на туризмот и руралниот развој.
Правилници за флексибилна примена на барања за безбедност на храна: Изработка и примена на посебни правилници наменети за флексибилна примена на барањата за безбедност на храна кај малите производители наменета за директна продажба на фарма и производители кои користат методи или технологии за производство на традиционална храна
Валоризација и промоција на традиционална храна: Maприрање на локален биодиверзитет на храна и традиции поврзани со храна.
Имплементација и менаџмент на стандарди за квалитет
2013 Интерен аудитор ISO 9.000 – BSI
2013 Менаџирање на ISO 14.000 – BSI
2012 Управување на отпад, Стопанска комора на РМ
Менаџирање на стадото од аспект на квалитет на млекото: Примена на современи средства и методи за добивање на квалитетно млеко според Директивите на ЕУ.
Безбедност на храна: Развивање на процедури за GHP, GMP и НАССР системи во фарми и преработувачки капацитети на анимални
п-ди во Р. Македонија
Сиренарство: Практична работа и давање на консултантски услуги за развивање технологии и производство на нови видови сирења во Р.Македонија
Информатичко образование
Microsoft Office (Windows, Word, Excel)
Photoѕhop, Corel Draw, Front Page, Macromedia, Outlook Express
Комуникации, Интернет, Web дизајн
Странски јазици
Англиски јазик (мошне добро: комуницира, чита, пишува)
Француски јазик (добро: комуницира, чита, пишува)
Руски јазик (добро: комуницира, чита пишува)
Возачка дозвола
Б категорија
Контакт
Slow Food Macedonia
Адреса: ул.Климент Охридски 33/35, 7000 Битола Република Македонија
Телефони: 070/922-429 047/296-133
е-mail: nikolce.n@slowfood.mk
web: www.slowfood.mk