Др.Аница Милошевић

Звање:

Професор струковних студија

Е-mail:anica.milosevic@vtsnis.edu.rs, anica_milosevic@yahoo.com
Телефон:018 588 211
Време консултација: 
Студијски програм-и:

– Индустријско инжењерство

– Друмски саобраћај

– Заштита животне средине и просторно планирање

– Грађевинско инжењерство

– Управљање отпадом – Мастер струковне студије

Ужа научна област:

Производне и информационе технологије,

Заштита животне средине.

Предмети на којима је професор/наставник ангажован

1Инжењерска информатаикаОсновне струковне студије
2  Неконвенционалне методе обрадеОсновне струковне студије
3Уводни принципи заштите животне срединеОсновне струковне студије
4Алтернативни извори енергијеОсновне струковне студије
5Безбедност и здравље на радуОсновне струковне студије
6Управљање индустријским отпадомМастер струковне студије
7Испитивање и карактеризација отпадаМастер струковне студије

Образовање

1  Докторирала 2011. године на Факултету за градитељски менаџмент, Универзитета „УНИОН Никола Тесла“, у Београду, са називом докторске дисертације „ Менаџмент алтернативних извора енергије у функцији одрживог развоја“.
2Магистрирала 2002. године на Машинском факултету у Нишу, Универзитета у Нишу, на смеру Прецизно машинство и роботика са називом магистарске тезе   „Пројектовање и производња механизама подржани рачунаром“.
3Дипломирала 1995. године на Машинском факултету у Нишу, Универзитета у Нишу, на смеру Прецизно машинство са аутоматиком  на тему „Анализа апериодичних механизама реализованих методом вођења“.

Истраживачки интерес

1  Инжењерска информатика
2Производне технологије, Обрада ласером, ултразвуком, плазмом, воденим млазом…
3Заштита животне средине, Алтернативни извори енергије, Одрживи развој
4Безбедност и здравље на раду
5Menaџмент

Научни и стручни радови

  1  Милошевић, А., Последице и заштитне мере при раду са опасним материјама у индустрији, 12. International Confrence MANAGEMENT AND SAFETY, M&S, Neum and Mostar, Bosnia and Herzegovina  9 10. јун, 2017.
  2Милошевић, А., Утицај рачунара на здравље човека, Зборник радова ВТШ Ниш, децембар 2016.
  3Милошевић, А., Недељковић, С., Одрживи развој у функцији очувања природних ресурса, Међународна научна конференција  Безбедносни инжењеринг, Нови Сад, 5-7. октобар, 2016.
  4Милошевић, А., Утицај ергономије на радно место столара, Регионална конфернција, примењена заштита и њени трендови, Златибор, 19.-21. септембар, 2016.
  5Милошевић, А., Одрживи развој у функцији алтернативних извора енергије савремени концепт, 11. International Confrence MANAGEMENT AND SAFETY, M&S, Врњачка Бања, 10.-11. јун, 2016.
  6

Milošević, A., Nedeljković, S., ACT ON RISK ASSESSMENT FOR THE BUS DRIVER WORKPLACE WITH MEASURES OF HEALTH AND SAFETY AT WORK I International Scientific Conference,

Transport for Today’s Society – TTS 2016, Bitolj, septembar 2016.

  7Недељковић, С., Милошевић, А., Заштита животне средине и управљање отпадом предела изузетних одлика – Власина, Прва научно стручна конференција АРА 2016, Тема: Заштита животне средине и туризам, ВТШ, Аранђеловац, 2016.
  8Милошевић, А., Утицај стреса на раднике у индустрији, 10th INTERNATIONAL CONFERENCE MANAGEMENT AND SAFETY, CONFERENCE THEME: STRESS MANAGEMENT AND SAFETY, PROGRAM CYCLE: MODERN MANAGEMENT CONCEPTS AND SAFETY, M&S 2015, Opatija, Croatia, June 12th and 13th, 2015.
  9Милошевић, А., ПРОЦЕНА РИЗИКА ПРИ РАДУ СА ЕКРАНИМА, Регионална конфернција, примењена заштита и њени трендови, Златибор, 19.-21. септембар, 2015.
10Милошевић, А., Недељковић Н., Примена соларне енергије у железничкој инфраструктри, Зборник радова ВТШ Ниш, 2015.
11Милошевић, А.,Ђекић, П., Савремени правци развоја рачунарског знања код будућих инжењера, Зборник радова ВТШ Ниш, 2012.
12Милошевић, А., Ђекић, П., Инжењерска информатика као обавезна основа образовања данашњих инжењера, Зборник радова ВТШ Ниш, 2011.
13Милошевић, А., Ветрогенератри у свету и код нас, Зборник радова ВТШ Ниш, 2011.
14Милошевић, А.,Томић, М., Хидрогеотермални потенцијал Нишке Бање, Зборник радова ВТШ Ниш, 2014.
15Живковић, Ж., Милошевић, М., Милошевић, А.,  Утицај кретањем генерисаних оптерећења на конструисање елемената механизама, Зборник радова Више Техничке школе, Ниш, 2001.
16Милошевић, М., Милошевић, А, Живковић, Ж., Software integration for high speed moving mechanism modeling, Proceedings of the 47. IWK, Ilmenau, Germany, 2002.
17Милошевић, М., Милошевић, А, Павловић, Н., The analysis of the structure of the mechanism for lateral discharge of containers, Journal of Machine Mechanics (ISSN 0861-9727), Vol. 43, 2002.
18Милошевић, А., Милошевић, М., Стаменковић, С., Пројектовање и производња железничких возила у виртуелном окружењу, Зборник радова X Југословенске конференције Железничко машинство, Ниш, 2002.
19Милошевић, А., Милошевић, М., Стаменковић, С., Интегрисани приступ пројектовању железничких осовинских склопова у виртуелном окружењу, Зборник радова XI Научно-стручне Конференције о Железници, Ниш, 2004.
20Павловић, Н., Јовановић, С., Милошевић, А., О могућностима смањења буке код маневарских локомотива, Зборник радова XI Научно-стручне Конференције о Железници, Ниш, 2004.
21Милошевић, А., Стаменковић, Д., Милошевић, М., Комбиновани транспорт у функцији енергетске ефикасности, Зборник радова XII Симпозијум термичара СЦГ, Сокобања, 2005.
22Живковић, Ж., Милошевић, М., Милошевић, А., Some aspects of computer aided mechanisms design, Festschrift zum Ehrenkolloquium anlässlich der Emeritierungen von Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Dr. h.c. Günter Höhne und Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Hans-Jürgen Schorcht, Institut für Maschinenelemente und Konstruktion der TU Ilmenau, Ilmenau, Deutschland, 2005.
23Милошевић, А., Давидовић, М., Пејчић-Тареле, С., Примена бенчмаркинг метода у интермодалном транспорту – европска искуства, Зборник радова XII Научно-стручне Конференције о Железници, Ниш, 2006.
24Цветановић, Б., Милошевић, А., Репаратура цилиндарских глава локомотивских дизел мотора, Зборник радова XII Научно-стручне Конференције о Железници, Ниш, 2006.
25Стаменковић, Д., Милошевић, М., Милошевић, А., Мијајловић, М., Diagnostical-communicational systems in traffic organizing, Proceedings of the International Conference “Mechatronics – application, development and perspective”, Niš, 2006.
26Милошевић, А., Милошевић, М., Пројектовање и производња механизама подржани рачунаром, Зборник радова симпозијума “Механизми и мехатроника” у част проф. др. х. ц. Животе Живковића, Ниш, 2006.
27Милошевић, А., Стаменковић, Д., Милошевић, М.,  Савремени аспекти примене ласерске технике у индустрији, Зборник радова Више техничке школе, Ниш, 2007.
28Давидовић, М., Милошевић, А., Пејчиић-Тарле, С., Benchmarking u saobraćaju, Зборник радова Више техничке школе, Ниш, 2007.
29Милошевић, А., Милошевић, М., Стаменковић, Д., Преглед одбојника различитих категорија код железничких возила, Зборник радова Више техничке школе, Ниш, 2007.
30Милошевић, М., Стаменковић, Д., Милошевић, А., Research of absorbed energy of railway rolling stock buffers filled with rubber-metal springs, 18th International Conference “Current problems in rail vehicles”, Žilina, Slovakia, 2007.
31Милошевић, А., Милошевић, М., Стаменковић, Д., Телематски системи у функцији енергетске ефикасности јавног превоза, Зборник радова XIII Симпозијум термичара Србије, Сокобања, 2007.
32Анђелковић, Љ., Златковић, Д., Перић, Д., Димитријевић, В., Милошевић, А., Техничко одржавање асфалтне базе WIBUA Лесковац са анализом уштеде енергената код загревања агрегата у циљу рационалније производње, XXXI мајски скуп одржавалаца средстава рада Србије, Зборник радова, Врњачка Бања, 2008.
33Милошевић, А., Недељковић, С., Ристић, М., Обновљиви извори енергије у функцији екологије, Зборник радова X Симпозијума хидрауличара и еколога Србије, Вршац, 2008.
34Стаменковић, Д., Милошевић, А., Милошевић, М., Research of Connection of Rolling Stock Primary Rubber Suspension and ride Quality, 53rd Internationales Wissenschaftliches Kolloquium, Technische Universität Ilmenau, 08 – 12 September 2008.
35Цветановић, Б., Милошевић, А., Нови правци развоја снажних дизел мотора, Зборник радова XII Научно – стручне конференције о железници ЖЕЛКОН, Ниш, 2008.
36Боричић, А., Милошевић, А., Ристић, М., Оправданост примене брикета од биомасе у индустрији, Научни скуп Заштита животне средине у индустријским подручјима, Косовска Митровица, 2009.
37Милошевић, А., Боричић, А., Цветановић, Б., Значај рециклаже отпадних гума, Научни скуп Заштита животне средине у индустријским подручјима, Косовска Митровица, 2009.
38Ристић, М., Цветановић, Б., Боричић, А., Милошевић, А., Недељковић, С., Репаратурно заваривање фрикционог точка фрикционе пресе, XXXII мајски скуп одржавалаца средстава рада Србије, Зборник радова, Врњачка Бања, 2009.
39Ристић, М., Цветановић, Б., Милошевић, А., Пројектовања и конструисања пужног редуктора за заваривање лептирастог затварача, XXXII мајски скуп одржавалаца средстава рада Србије, Зборник радова, Врњачка Бања, 2009.
40Милошевић, А., Боричић, А., Недељковић, С., Утицај авиосаобраћаја на климатске промене, 14th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, Сокобања, 13. -16. 10. 2009.
41Боричић, А., Милошевић, А., Ристић, М., Стабилизација концентрације гасова који производе ефекат стаклене баште, 14th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, Сокобања, 13. -16. 10. 2009.
42Боричић, А., Милошевић, А., Развој интегрисаног и одрживог система рециклаже у модерној индустрији, Безбедносни инжењеринг, Копаоник, 2010.
43Цветановић, Б., Милошевић, А., Боричић, А., Младеновић, Д., Оправданост производње биобрикета – енергетског горива нешкодљивог за животну средину, Зборник радова XXIII Мајског скупа одржавалаца средстава рада Србије – Телеаутоматизација машина и постројења у индустрији – информатика и екологија,   ISBN 978-86-83701-27-8 (редни број рада: 82), Врњачка бања, 2010. године.
44Цветановић, Б., Јовановић, М., Милошевић, А., Ристић, М., Процена утицаја на животну средину каптаже Мироштица и цевовода села Мирова, Зборник радова 5. симпозијума са међународним учешћем Рециклажне технологије и одрживи развој, Сокобања, 2010.
45Недељковић, С., Милошевић, А., Боричић, А., Примена стандарда и техничких прописа при транспорту робе контејнерима,  Зборник радова 23. међународног конгреса о процесној индустрији PROCESING, јун 2010. године.
46Милошевић, А., Боричић, А., Ветрогенератори – наша будућност, Научно-стручни симпозијум „Дијагностика и поузданост, информатика и менаџмент, саобраћај и екологија“, Врњачка Бања, децембар 2010. године.
47Милошевић, А., Безбедност на раду при обради ласером, Безбедност и здравље на раду – образовни део и доживотно учење, књига 1 општи део, TEMPUS JPHES 158781, Ниш, јануар 2011. године.
48Милошевић, А., Пример добре праксе искоришћења биомасе за добијање енергије у „Лазар“ – Блаце, Зборник радова ВТШ Ниш, децембар 2017.
49Милошевић, А., Недељковић, С., Последице и заштитне мере при раду са опасним материјама у индустрији, Друга научно стручна конференција АРА 2016, Заштита животне средине и туризам, ВТШ, Аранђеловац, 2017.
50Милошевић, А., Недељковић, С., Утицај ХЕ „Пирот“ на животну средину, 4. научно-стручни скуп – Политехника, Београд, децембар 2017.
51Милошевић, А., Недељковић, С., Одрживо коришћење водених ресурса, 10. међународна научна конференција СЕД 2107., Мећавник, Дрвенград, 2017.
52Недељковић, С., Милошевић, А., Ускладиштење прописа Републике Србије са прописима ЕУ управљања отпадом у области индустрије, 10. међународна научна конференција СЕД 2107., Мећавник, Дрвенград, 2017.
53Недељковић, С., Милошевић, А., Процена утицаја нишке депоније на животну средину, Регионална конфернција, примењена заштита и њени трендови, Златибор, септембар, 2018.
54

Милошевић, А., Недељковић, С., SAFETY AND HEALTH IN THE WORK OF THE FIREFIGTERS,

19TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE KNOWLEDGE IN PRACTICE, BANSKO, BULGARIA, 14 – 16.12.2018.

55Милошевић, А., Недељковић, С., Увођење програма ЕКО школе и добијање зелене заставе у Високој техничкој школи струковних студија у Нишу, MANAGEMENT AND SAFETY CONFERENCE THEME: PROJECT MANAGEMENT AND SAFETY PROGRAM CYCLE: MODERN MANAGEMENT CONCEPTS AND SAFETY, Ohrid, Macedonia, June 2018.
56  Милошевић, А., Недељковић, С., The effect of ergonomy at work with computers, VII. međunarodni stručno-znanstveni skup ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA ZDRAVLJA
Zadar, Hrvatska, 12.-15. IX. 2018.
57Милошевић, А., Безбедност рудара у руднику „ЛЕЦЕ“, Зборник радова ВТШ Ниш, децембар 2018.
58Милошевић, А., Богдановић, Г., Милошевић, М., Мониторинг буке у животној средини на територији Града Брња, Регионална конференција, примењена заштита и њени трендови, Златибор, септембар, 2019.
59Милошевић, А., Богдановић, Г., Милошевић, М., HEALTH AND SAFETY IN THE MECHANICAL ENGINEERING WORKPLACE, XXII International Scientific Conference THE POWER OF KNOWLEDGE, hotel Oceanis, Kavala, Greece (11 – 13 OCTOBER, 2019).
60Милошевић, А., Управљање и карактеризација отпадних уља и емулзија у компанији „МИНГ КОВАЧНИЦА“ Ниш, Зборник радова ВТШ Ниш, децембар 2019..
61

Милошевић, А., БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ У ПРЕХРАМБЕНОЈ ИНДУСТРИЈИ,

 

62 
  

 

Реализовани пројекти

1Међународни Tемпус  IV пројекat 158781 Occupational safetz and health degree curricula and life long learning (2009.-2012.)
2517153-TEMPUS-1-2011-1-DETEMPUS-JPGR – Conducting graduate surveys and improving alumni services for enhanced strategic management and quality improvement (CONGRAD).
3  561821-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP Waste management curricula development in partnership with public and private sector.

Усавршавања

1  Стручни испит о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду, број 152-02-00374/2013-01од 15.07.2013. год.