Елизабета Леонид Попова Рамова

Личен контакт

Тел.00389 70 370 864  email:elizabeta.ramova@uklo.edu.mk

epopovaramova@yahoo.com

Лични податоци

Родена е 1962 год. во Гевгелија. Основно и средно училиште завршила во Гевгелија. Дипломирала на Медицински факултет во Скопје 1987 год. Стручен испит положила 1989 год.. Завршила специјализација по физикална медицина и рехабилитација 1998 год. Магистрирала 2002, докторирала 2010. Студиски престој во Р.Германија 1997 и 2000 год. од областа на рехабилитација во геријатрија и постхируршка рехабилитација. Студиски престој во ИСИКО, Италија,2016.

Работно искуство

1988-1989-Медицински центар-Гевгелија

1990-1992 год. ЈНА, Гарнизон Приштина,

1992-1995 год. АРМ, Касарна Илинден-Скопје,

1995-2007 год. Воена болница-Скопје, Одд. За физикална терапија

2007-2018 год. ВМШ-Битола

Стручна и научна едукација

1987год., Медицински факултет Скопје,

1998 год., Специјалистички испит од Физ.терапија и рехабилитација.

2002 год., Магистериум одбранила на Медицински факултет во Скопје на Катедрата по физикална терапија со наслов на трудот: Евалуација на морфофункционалните резултати од третманот на сколиозните девијации на рбетот со вежби,

2010 год. Докторирала на Медицинскиот факултет во Ниш, Р.Србија на Катедрата по физикална медицина и рехабилитација, со наслов на трудот: Влијанието на долгите принудни положби кај училишните деца на деформититетие на рбетот и нивната превенција.

2011 год. Нострификација на докторатот од Министерствот за образование на Р.Македонија

Научна активност

Вкупно публикации објавени 189 од тоа

 • 77 труда во целост во списанија, од нив 15 со Импакт фактор.
 • 19 книги од тоа 2 монографии, 1 книга и 10 лекторирани скрипти.и 5 учебни помагала со практикуми.
 • 54 абстракти од учество на конгреси во странство.
 • 31 абстракт од учество на конгрес во Македонија

Поени на страната на Универзитетот на www.researchgate.som

14.05.2018 на 1 место на универзитетот со 21,9

Наставна активност

2005 год. Избрана за асистент на Медицнски факултет во Скопје, на Катедрата по физикална медицина и рехабилитација,

2006 год. Избрана за предавач на ВМШ-Битола по предметот: Физикална терапија и рехабилитација за медицински сестри.

2007 год. Избрана за предавач на ВМШ Битола по наставните дисциплини: Протетика и ортотика, Физикална терапија за физиотерапевти, Алтернативна медицина, Третман на болка, Основи на кинезитерапија.

2009 год. Избрана за предавач на наставните дисциплини: Основи на кинезитерапија, Физикална терапија за мед.сестри и Физ.терапија за терапевти и Специјална кинезитерапија.

2011 год. Избрана за виш.предавач по наставните дисциплини: Алтернативна медицина и Третман на болка во ФТ.

Од 2007 до 2011, раководител на насоката за физиотерапевти при ВМШ-Битола.

2012, Избрана за наставник на специјалистички студии по наставните дисциплини:

1. Примена на КАМ во конвенционалната медицина,

2.Специјална физикална терапија во неврологија,

3.Специјална физикална терапија во хирушките дисциплини,

4. Рехабилитација во хирургија, ортопедија и травматологија,(2012-2014)

5. Функционална проценка кај пациенти со хирушки заболувања (2012-2014)

Издадени учебници и помагала:,

-2 Монографии, 9 скрипти, 8 скрипти со авторизирани предавања(базични и специјалистички студии).

2015 Избрана за професор на висока медицинска школа, на група предмети од поле Клиничка медицина, област, физикална медицина и рехабилитација. (30204)

17.10.2016 Поништен изборот за професор на ВМШ по Решение на Државен просветен инспекторат, со одлука на Наставнички совет на ВМШ, процесот во судска постапка пред, управен суд и јавно обвинителство.

Оцена на студенти од самоевалуација

2015-4.2 (0-5)

2016-4.4 (0-5)

Научно-истражувачка област

Физикална медицина и рехабилитација, едукација, интегративна медицина

Научно-истражувачки фокус

Деформитети на рбет, Остеопороза, Мускулноскелетна сонографија, Третман на болка, Светлосна терапија, Едукативни модели за студентите по медицински струки. ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ И ИСХРАНА КАЈ РАЗЛИЧНИ ВОЗРАСНИ ГРУПИ ВО ПРЕВЕНЦИЈА И ТРЕТМАН НА БОЛЕСТИ, Интегративна медицина

Научно – истражувачки проекти, стручни и апликативни активности

Проект превенција на деформитети во Училишна возраст (2007/2010).

Превенција на остеопорозата-Нефармаколошки менаџмент (окт.2011/јули2012)

Проект за примена на интегративната медицина на научна основа,2017 во тек, преку ЦОП-АМ, Битола

Користење на странски јазик

Активно англиски (Б2)и српски (Б2), Пасивно германски (А2)

Други вештини

Користи компјутерска технологија, со сите програми. Едукатор за користење на софтверскиот програм Spine mouse. Едукатор на меѓународната обука од областа на безбедноста на храната и нутриционизмот, организиран од центарот за обука и примена на ситеми за безбедност и нутриционистички квалитет на храната и тоа: Едукатор за Превенција на остеопорозата-нефармаколошки менаџмент, Исхрана кај пациенти со Паркинсонова болест, Исхрана кај пациенти со мултиплекс склероза, Исхрана кај спортисти.

Едукатор за Ароматерапија, Третман на Спортски повреди со ФТ, нефармаколошки третман на паркинсоновата возраст. Третман на деформитети на рбет по методот на Шрот.

Членство

Македонска лекарска комора-лиценца до 2018. Бр.на лиценца 1974.

Македонско здружение на доктори физијатри,(1998-2015).

ISPRM-International Association of Ph&Reha Medicine (2017),

International Reha Forum,(од 2009),

ISMUS, International Association of Muscles skeletal sonography (од 2004).

МНД-Битола (2008)

Центар за обука и пракса- Битола (од 2011).

www.cochrane rehabilitation.2017.

Член на научен одбор на конгрес

1. First Balkan Conferences, A Current Perspective on Health Sciences,15-17.05.2014. Edrene, Turkey. Научен одбор.

2.International Journal of Helath Administration and education Congress (Sanitas Magisterium) 28-29 March,2015 Istambul. Turkey. Научен одбор.

3.Научен одбор на III International scientific conference. Tuzla 10-13.12.2015.

4. Second International Scientific Conference. Research un physical education, sport, and Health. Skopje, 03-05.June,2016.

Член на научен одбор на списанија

1.Sanitas Magisterium. Istambul.Turkey. www.sanitasmagisteriumjournal.com.

2.IJRSMS, International Journal of Recent Surgical and Medical Sciences. New Delhi. Indija. www.ijrsms.com. International Board Members.

3.Orthopedic Research Online Journal. CRIMSON PUBLISHERS, New York, USA.  http://crimsonpublishers.com/oproj/

4. Journal of Physical Therapy and Sport Medicine, London, United Kingdom. http://www.alliedacademies.org/journal-physical-therapy-sports-medicine

5Medical Health Sciences Journal, Jakraya journals. Maharashtra (INDIA).  http://www.jakraya.com/journal/mhs

Член на медицинска дата база

Од Ноем.2017 е член на рецензионата комисија, при медицинската дата база од Велика Британија Cochrane, во огранокот за рехабилитација  www.Cochranerehabilitation (memmbers).

Предавања од обуката за исхрана и безбеднос на храна

Центар за обука и пракса Битола од 2011 до Мај.2017

www.tic.org.mk

1.Исхрана во превенцијата и третманот на остеопорозата,

2.Исхрана која содржи антиоксиданси,

3.Исхрана кај спортисти,

4.Исхрана кај пациенти со Паркинсонова болест,

5.Исхрана кај пациенти со Мултиплекс склероза

6.Лековити својства на зачинските билки,

7.Пестицидите и нивното влијание на здравјето

8.Исхрана кај пациенти со лимфедем,

9. Хербални супстанци и ихрана кај спортисти против болка и зголемување на спортските перформанси.

10. Создавање на правилни навики за исхрана во семејството.

11.Третман на некои болести со исхраната, вистини и заблуди.

12.Нефармаколошки третман на Паркинсоновата болест

13.Комплексен третман на лимфедемот

14.Ароматерапија

15. Нефармаколошки третман на Мултиплата склероза

16. Алтернативна медицина и спортски повреди,

17. Обука за вежби во домашни услови за пациенти по мозочен удар,

18. Обука за Бобат концептпт за пациенти по мозочен удар,

19. Практична обука за ниско енергертски ласер.

Едукативни предавања на население и физиотерапевти

1.Музика и здравје, 25.11.2016

2.Промоција на книгата Нефармаколошки третман на ПБ, на Универзитетот во Тузла,БиХ.30.03.2017

3.Научно едукативно предавање-новини во рехабилитацијата, ВМШ,Битола,18.04.2015.

4.Истражувачка Видливост-Ревис,24.09.2011.

5.Секција на физиотерапевти, 24.12.2011,

6. Секција на физиотерапевти, 11-13.Мај.2012.

7.Едукативно предавање со наслов: Физикална медицина и рехабилитација во здравствениот систем на 21 век, на 17.03.2018, организирано од ЦОП-АМ, Битола.

Трудови со Импакт фактор

 1. Popova Ramova E.,Poposka A.: The education for medical staff during analyze of physical therapists, possibilities and perspectives. ‘Wulfenia’ Journal. 2013. Volume. 20, Issue. 6, page:123-132.
 2. Popova Ramova E.,Poposka A, Angelovska B, Ramov L.: Management of health care educational project for students in medical staff. Archives of Sciences Journal.(ISSN: 1661-464X).2013;Vol.66. Issue 6.page:184-193.
 3. Popova Ramova E, Poposka A, Ramov L.: School screening for spine deformity with clinical test and spine mouse device. Jokull Journal. ISSN:0449-0576. Vol.63,No.:7.jul 2013.:97-105.
 4. Stoilova S, Popova Ramova E,StoilovB.:The use of mobile phones among students of medical staff.Jokull Journal. ISSN:0449-0576. Vol.63,No.9.Sep.2013:423-427.
 5. .Stoilova S, Popova Ramova E,Stoilov B.: Prespa lake water quality and protection.Jokull Journal. ISSN:0449-0576. Vol.63,No.9.Sep.2013:2-5.
 6. Popova Ramova E,Stoilova S, RamovL.:Students perception of  learning environment with DREEM questioner at Medical staff students. Asian Academic Research Journal of multidisciplinary. Vol.1, Issue 14, Ost.2013.page:555-63.
 7. Popova Ramova E, Stoilova S.: The effect of Schrot’s exercises on bad posture correlation and vital capacity by school children age 10 years. Asian Academic Research Journal of Social Science &humanities.Vol.1.issue 18. Dec.2013.ISSN:2278-859.
 8. Popova Ramova E, Stoilova S, RamovL, Sofronijevska V. Burns rehabilitation program in Macedonian center for burns treatment. Asian Academic Research journal of Social scienceshumanities. Vol.1,issue28,Oct.2014.p99-104.
 9. Popova Ramova E, Stoilova S, RamovL,DijanaVasileva.Assessment of nutrition status and physical activity in the school population as an indicator of the quality of bone-promotion of management plan. International Journal of current Microbiology and Applied Sciences. Vol.3.No.12.Dec.2014.p:62-68.
 1. Popova Ramova E, Stoilova S, RamovL:The assessment of quality of life according fatigue by patients with Parkinson disease. Asian Academic Research Journal of multidisciplinary. Vol.1, Issue 29, jan.2015.page:424-430.
 1. Popova Ramova E, Poposka A,,RamovL:Analysis of the results after physical therapy treatment on patients with ACL reconstruction. Indian Journal of Applied Research. Vol.5 Issue:2.Feb.2015.p.466-468.
 2. Popova Ramova E, Stoilova S, RamovL,DijanaVasileva:Health Life Style Behaviors and Nutritional Habits if Medical staff  Students.International Journal of current Microbiology and Applied Sciences. Vol.4.No.10.Oct..2015.p:256-262.
 3. Popova Ramova E, RamovL: Assessment of healthy life, nutrition and physical activity in different age groups. App. Sci. Report. 13(2), 2016:107-110. DOI: 10.15192/ PSCP.ASR.2016.13.2.107110
 4. Popova Ramova E. Guidlines for Integrative treatment of Parkinson disease. IJCR, Vol.9,tissue 06.2017,page.51846-849. (IF).
 5.  Popova Ramova E, Paspalovska M.: Physical inactivity and  obese in school children age 6-15 years. Applied Science Reports. 22 (3), 2018: 80-84. Doi. 10.15192/PSCP.ASR.2018.22.3.8084. (IF).trud.