MIHAČIĆ MAJA

Vijenac Josipa Jurja Strossmayera 58, Belišće, 31551,Hrvatska.
+385 95 520 4271
zmaja.grgic@gmail.com
Spol Ţenski | Datum roĎenja 23/02/1990 | Drţavljanstvo Hrvatsko

 

 

ZVANJE Magistra nutricionizma i znanosti o hrani

 

 

RADNO ISKUSTVO

 

25/08/2014 – 04/08/ 2015 Nutricionistica
Udruga OPTIMALNOM TEŢINOM DO ZDRAVLJA „VAGA“, Vijenac Murse 4, 31000

Osijek, www.vaga-zdravlje.hr

▪   nutricionistička savjetovanja korisnika ovisno o odreĎenim bolesnimstanjima

▪   voditeljicaprojekta

▪   voĎenje programa postizanja optimalne tjelesne teţine i radionicakuhanja

▪   promocija zdravog načina života i prevencije sekundarnih nezaraznihbolesti

Djelatnost ili sektor Zdravlje/Prehrana
04/07/2013 – 14/08/2013 IAESTE praktikantica
Technical University of Lodz, Faculty of Biotechnology and Food Sciences, Institute of General Food Chemistry, Lodz, Poland, www.p.lodz.pl
▪   suradnicanaprojektu„VezanjedrotaverinazagoveĎiserumskialbumin:fluorescentnoi fosforescentno istraţivanje“

▪   laboratorijska priprema uzoraka i obavljanje spektroskopskihmjerenja

▪   fluorescentne ifosforescentne tehnike u biomedicinskim istraživanjima

Djelatnost ili sektor Znanost i istraţivanje/ Biotehnologija
16/07/2012 – 16/09/2012 IAESTE praktikantica
German Institute for Human Nutrition, Potsdam – Rehbrücke, Germany, www.dife.de
▪   sudjelovanje u epidemiološkom istraživanju „Europsko prospektivno istraţivanje o raku i prehrani (EuropeanprospectivelongtermstudyintoCancerandNutrition(EPIC))”

▪   metode procjene prehrane (FFQ I 24-satnoprisjećanje)

▪   antropometrijska mjerenja i mjerenja biolektričnom impedancijom sudionika EPICistraţivanja

▪   laboratorijskapripremakrvnihuzorakazadaljnjeanalizetezaskladištenje

▪   deskriptivneanalizemjerenjabioelektričneimpedancijesudionikaiprezentacijaobraĎenih

podataka

Djelatnost ili sektor Zdravlje/ Znanost i istraţivanje/ Prehrana

 

 

OBRAZOVANJE I

OSPOSOBLJAVANJE

 

01/10/2011 – 12/12/2013 Magistra nutricionizma i znanosti o hrani
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Diplomski studij Znanost o hrani i nutricionizam

 

▪   Prehrambena biokemija, Statistika, Instrumentalne metode analize, Interakcija hrane i gena,

Antioksidansi u hrani, Toksikologija radne sredine, Razvoj proizvoda u prehrambenoj industriji, Upravljanje poduzećima, Mikrobiološki i biokemijski procesi u mljekarstvu, Tehnologija mlijeka i mliječnih proizvoda, Tehnologija proizvodnje i prerade brašna, Upravljanje kakvoćom i sigurnošću hrane, Začini i aromatsko bilje

▪   optimizacijaiplaniranjeprehranetepripremahraneuugostiteljstvu,vrtićima,bolnicama,vojsciisl.

▪   poslovivezaniuzzakonodavstvopoputsigurnostiikvalitetehrane

▪   edukacija i promocijazdravlja

▪   nutritivna, senzorska, mikrobiološka i toksikološka procjenahrane

01/10/2008 – 06/09/2011 Sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) inţenjerka prehrambene tehnologije
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Preddiplomski studij Prehrambena tehnologija
▪   Biokemija, Organska kemija, Fizikalna kemija, Kemija hrane, Znanost o prehrani, Mikrobiologija hrane, Kontrola kakvoće hrane, Ambalaţa i pakiranje hrane, Procesi u prehrambenojindustriji,

Mjerenje i upravljanje procesima, Tehnologija prerade sirovina biljnog podrijetla, Tehnologija vode i obrada otpadnih voda, Inţenjerska termodinamika, Sirovina animalnog podrijetla, Sirovine biljnog podrijetla, Prijenos tvari i energije, Tehnologija prerade sirovina animalnog podrijetla, Higijena i sanitacija, Toksikologija hrane, Funkcionalna hrana i prehrambeni dodaci

▪   samostalan i uspješan rad ulaboratoriju

▪   rad u pogonima prehrambeneindustrije

01/07/2004 – 30/05/2008 Opća Gimnazija
Srednja škola Valpovo
▪   temeljno znanje prirodne i društvene skupinepredmeta

 

 

OSOBNE VJEŠTINE

 

Materinski jezik Hrvatski jezik
Ostali jezici RAZUMIJEVANJE GOVOR PISANJE
Slušanje Čitanje Govorna interakcija Govorna produkcija
Engleski jezik C2 C2 C1 C1 C2
Njemački jezik A1 B1 A1 A1 A2
Stupnjevi: A1/2: Početnik – B1/2: Samostalni korisnik – C1/2 Iskusni korisnik Zajednički europski referentni okvir za jezike

 

 

Komunikacijske vještine ▪   otvorenaikomunikativnasamosoba,kakosradnimkolegamatakoisnadreĎenima

▪   vješto prenosim znanje većoj skupiniljudi

▪   navedeno iskustvo sam stekla na poloţaju nutricionističke savjetnice u Savjetovalištu „Za zdravlje – VAGA“, u radu na epidemiološkom istraţivanju u Njemačkoj, kroz rad na znanstvenoistraţivačkom projektu uPoljskoj te kroz radionice Festivala znanosti

 

Organizacijske / rukovoditeljske

Vještine

▪   sposobnaiprilagodljivasamurješavanjumogućihproblema

▪   radu pristupam savjesno, lako usvajam nova znanja itehnike rada

▪   odličnoorganiziramiupravljamvelikomkoličinompodatakatesamihsposobnajasno prezentirati

▪   navedeno iskustvo sam stekla radom na epidemiološkom istraţivanju, a radom na znanstvenom projektu stekla iskustvo timskograda

 

 

Poslovne vještine ▪   izvrsnosesnalazimulaboratorijuiuradunalaboratorijskiminstrumentima

▪   praktičnidionastavekaoobavezandiopreddiplomskogstudijasam odradilaulaboratorijuza kontrolu kakvoće robe „Inspecto Ltd.“ u Osijeku (veljača 2011.godine)

▪   praktičnidiodiplomskogradasamodradilauZavoduzajavnozdravstvouOsijekutesam upoznata s radom u PCRlaboratoriju

 

 

Računalne vještine ▪       vrlodobrosekoristimMSWordiExcellaplikacijama teStatistica8.0

▪       dobro koristim druge aplikacije MS Officepaketa

▪       lakousvajamnovaznanjaivještineštosetičeračunalnihaplikacija

▪       izvrsno koristim Internet

 

 

 

Vozačka dozvola ▪       Bkategorije

 

 

DODATNE INFORMACIJE

 

Projekti

 

 

Priznanja i nagrade

▪       voditeljicaprojekta„ZdravljejeINIII“kojiseprovodi usrednjimškolamauOsijekuu

šk.god.2014./15., financiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta

▪       voditeljicaZdravekuhinjeusklopu„dmGreenCityproject“-auOsijeku

▪       vanjskipredavačmeĎunarodnogtečajaupodručjuSigurnostihraneinutricionizmanaSveučilištau Bitoli, R.Makedonija

▪       sudjelovanjenaizobrazbi„Upravljanjeprojektnimciklusom“VolonterskogcentraiŠalter programa (Osijek, 4. – 6.11. 2014.)

▪       Dekanovanagradazanajboljiostvareniuspjehtijekomstudijageneracijestudenata2011./2012. diplomskih studija Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek (14. oţujka2014.)

▪       sudjelovanjenaFestivalu znanosti 22. – 27. travnja2013.

▪       Rektorovanagradazaakademskugodinu2012./2013. zaizvrstanseminarskiradizpredmeta Prehrambena biokemija pod nazivom „Radikalna hipoteza kemoprevencije“ (27. svibnja2013.)

▪       sudjelovanjenaFestivalu znanosti 23. – 27. travnja2012.

 

 

PRILOZI

 

  • preslikepotvrdaozavršenompreddiplomskomodnosnodiplomskomstudiju(1Ai1B)
  • potvrda o završenoj praksi na Njemačkom institutu za istraţivanje prehrane (2)
  • potvrdaozavršenojpraksinaInstitutuzaopćuprehrambenukemijuuPoljskoj(3)