Слаѓана Т Стаменкова

Слаѓана Т Стаменкова, дипл. Биоплог,Sladzana
М-р. Менаџмент во образованиеe,
Докторант на Менаџмент во образование,
ул. Карл Либкнехт , 64-1/10,Скопје
Tel:070 26 88 89,
e-mail: ststamenkova @ gmail.com
www.ekozvonce.wordpress.com
wwwslideshare.net/stamenkova/

ОБРАЗОВАНИЕ
Основно училиште, Маршал Тито и Андреја Савевски Ќиќиш, Тетово
Средно образование, Гимназија Кирил Пејчиновиќ, Тетово
Биолошки факултет, општа насока, Скопје
Сертификат за директори, Св. Кирил и Методиј, Скопје, 2006 год.
Последипломски студии, м-р. Менаџмент во образование, Св. Кирил и Методиј, Скопје.
Докторант. – ЕТИЧКИ КОДЕКС ВО ОБРАЗОВАНИЕТО – МЕНАЏИРАЊЕ, ИСКУСТВА И КВАЛИТЕТ, Св. Кирил и Методиј, Скопје.
Директор на ЈУУГДС,,Здравко Цветковски,,, Скопјеод 2012 до 2015 год.

КРАТОК ПРЕГЛЕД НА СПОСОБНОСТИ
Дваесет и осум години искуство во настава со ученици/слушатели од различна возраст, способности и етничка припадност.
Подрачја од интерес вклучуваат: екологија, анатомија и физиологија на растенија, животни и човек, хигиена, култура на исхрана . Меѓу другото и предлози и сугестии за измени и дополнувања на веќе постоечки содржини, делови на теми, наставни единици.Подготовка на тестови, прашалници, сондажа на мислења.
Искуство во предавања на курсеви, семинари,обуки,работилници,практични вежби, трибини, изготвување на сценарија, поставување на реални ситуации на терен- импровизација, и други видови на активности над традиционалните предавања. Организирање на Тим – билдинг, како и работа во УД„ Моша Пијаде„, Тетово.

ПУБЛИКАЦИИ
• Ангажирање во изработка на прирачници, учебници, скрипти, еколошки весници, еколошки информатори, и други стучни публикации од областа на биологијата и екологијата.
• Ангажирање во работни групи од областа на ФАРЕ- програма, ПЕП/УСАИД, изработка на испитни прашања од областа на биологија за ученици кои се запишуваат во Медицинското училиште, приемни испити на студенти по медицина,
• Изработка на прирачник по биологија за 7 одд, рецезент на прирачници по биологија за 5 и 6 одд, рецезент на учебникот по биологија за 7 одд.(2009год.),автор на учебникот за 8 одд. биологија2010 год. автор на Еко- речник 2012 год.рецензент на учебниците по Природни науки и техника
( 2011год.), автор во Зборникот на УСАИД- ПЕП програма,евалвација на часови со фази во учењето, изработка на студии на случај и нивно поставување на видео- агрегатор на МОН, сајтот STStamenkova,s kanal,You tube. Член на Редакциски одбор на Просветно Дело А Д Скопје,еден од авторите на наставни планови и програми по биологија од 5 до 8 одд. од 1998 год.
• Добиени преку 30 сертификати од различни области и свери на интерес,за учество на различни семинари,
• Освоени преку 5 плакети за учество на различни средби од областа на биологијата, екологијата,
• Плакети од учество на смотри на народна техника со свои проекти,
• Признание за најдобар ПРОСВЕТЕН РАБОТНИК ЗА 2014/15 год,
• Одржани обуки за наставници, природни предмети и математика, зелен пакет- РЕЦ, ИКТ- технологија, ПЕП програма – УСАИД, доживотно учењеорганизирано од МОН,
• учесник на Филмскиот фестивал на Мајкрософт ,
• Координатор на биолози на Општина Гази Баба, Скопје, на проектот Интеграција на еколошка едукација во образовен процес во ООУ „ Крсте Мисирков„, Скопје, и со справување на проблемот со ПЕТ амбалажа,
• надворешно стручно лице од областа на Јавни набавки,
• учесник за преку 15 конференции во земјава и странство со свои трудови,
• учество на повеќе работилници како учесник и како предавач,
• Менторска работа со студенти по биологија,колеги- приправници,
• Возачка дозвола Б категорија.
• Зборувам и пишувам: македонски, српси, англиски јазик.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *