Валентина Уроич

Valentina Uroić, univ.spec.dipl.ing.preh.tehn.Valentina Uric
Klinički bolnički centar Zagreb
Služba za prehranu i dijetetiku
Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb
Tel. + 385-1-2388012
Mob. + 385-91-4920036
e-mail: valentina.uroic@kbc-zagreb.hr

RADNO ISKUSTVO
2011-danas: Dijetetičar/Nutricionist, Služba za prehranu i dijetetiku, KBC Zagreb

NASTAVNO ISKUSTVO
2015-danas: Stručni suradnik na Katedri za prehranu i analitičke tehnike, Zdravstveno veleučilište, Zagreb

OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE
2013-danas: Poslijediplomski doktorski studij Nutricionizam, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
2003-2011: diplomirani inženjer prehrambene tehnologije, smjer nutricionizam, Prehrambeno-tehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu

ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE
2015-danas: blagajnik Hrvatskog društva nutricionista i dijetetičara
2014: član Znanstvenog odbora, 2014 Annual Multidisciplinary European Phenylketonuria Symposium. PKU: a lifetime of challenges, 6-7.06. 2014 – Zagreb, Hrvatska

EDUKACIJE
2013: Stručna edukacija o nasljednim poremećajima metabolizma „Metabolic University“, Denver, SAD
2011: Stručni tečaj „Upravljanje dijabetes melitusom“, Fast healthcare Ltd, Petersfield East Hampshire, Velika Britanija
2010: Stručni tečaj „Sigurnost i higijena hrane“ 2. stupanj, Virtual College, West Yorkshire, Velika Britanija.

Stalna edukacija sudjelovanjem na znanstvenim kongresima, simpozijima i seminarima iz područja zdravstva i dijetoterapije.

RAD NA PROJEKTIMA
2014: Edukator na PKU kupu 2014, “Youth in Action” EU Programme, Duga Uvala
2009-2011: Wagenigen University, sudjelovanje na hrvatskoj verziji multijezične stranice o hrani i prehrani Food-Info.net
2009-2010: „Nutrition day u bolnici“, Klinička bolnica Dubrava

ČLANSTVA U ODRUGAMA
2015: Član Hrvatskog društva nutricionista i dijetetičara
2014: Član Hrvatskog društva za kvalitetu
2013: Član Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism (SSIEM)
2013: Član European Society for Clinical Nutrition and Metabolism
2012: Član Udruge za pomoć obiteljima sa fenilketonurijom

ODRŽANA PREDAVANJA
Znanstveni skupovi
7 usmena prezentacija
10 poster prezentacija

Trajne naobrazbe liječnika, medicinskih sestara te ostale edukacije
8 usmenih prezentacija

PUBLIKACIJE
5 sažetaka u zbornicima skupova
2 rada u stručnim časopisima
2 izdanja kao dio udžbenika i skripta

POGLAVLJE U KNJIZI
2016: Bašić Jukić N., Kaštelan Ž. et al., Prehrana nakon transplantacije bubrega, Transplantacija bubrega, Medicinska naklada, Zagreb
2013: 100 crtica iz znanosti o prehrani, Hrvatsko društvo prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista, Zagreb
2013: Bradaš Z., Božićević, M., Marčinko, D. et al., Hrana uzrok straha, potištenosti i dobrog raspoloženja, Poremećaji hranjenja u psihijatriji, Hrvatska udruga medicinskih sestara, Zagreb
2012: Vrca Botica M., Pavlić-Renar I. Dijetoterapija, Šećerna bolest u odraslih, Školska knjiga, Zagreb

STRANI JEZICI
Engleski jezik: C1
Talijanski jezik: B1
Njemački jezik: A1