Безбедност на храната

ПРОГРАМА ЗА МЕЃУНАРОДНАТА ОБУКА ОД ОБЛАСТА НА БЕЗБЕДНОСТА И НУТРИЦИОНИСТИЧКИОТ КВАЛИТЕТ НА ХРАНАТА,

Центарот за обука и примена на системи за безбедност и нутриционистички квалитет на храната од Битола организира повеќе од девет години, меѓународна обука преку целата година во месеците: јануари, мај и септември, во последната седмица од месецот (од понеделник до петок од 14.00-20.00 часот,а во сабота од 9,00 до 19,00 ч.),со  вкупно 40 часови настава, со ангажирање на околу 60 специјалисти од повеќе земји во светот  со примена на методата „учење на далеку“. Обуката е наменета за кандидати кои се со предходно универзитетско образование  од разни струки од областа на биотехничките науки (медицински, ветеринарни, земјоделски, биолошки, хемиски, техничко-технолошки, фармацевстки, стоматолошки и др. сл. специјалности), или за кандидати со практично работно искуство во областа на безбедноста на храната и нутриционизмот. Истите, после следењето на обуката полагаат тест  со 100 прашања и се стекнуваат со сертификат (двојазичен ) препознатлив во земјата и странство. Кандидатите за подготовка на тестирањето  добиваат  печатени  и во електронска форма материјали ( прирачник и зборник на материјали од обуката ).

Во прилог се презентираат околу 100 тематски наслови  од кои за секој циклус на меѓународната обука се избираат по 40 теми  и околу 30 специјалисти за изведување на наставата според интересот и структурата  од предходната стручна подготовка на кандидатите. Кандидатите можат да избираат за кој тест од обуката се опредлуваат :

СОДРЖИНА НА ПРОГРАМИТЕ

1.Prof. d-r  Svetoslav Todorov, Federal University of Vicosa, Vicosa, MG Brasil.-(1)Bacteriocinogenic LAB, tools for food safety                                                                                  -(2)Safety aspects of application of lactic acid bacteria  

 2.Проф. Слаѓана Т. Стаменкова, БАС, Скопје                                                                            

 – (3)Храната и здравјето                                                                                                                              

 -(4) Култура на исхраната                                                                                                                          

 -(5)Храната и стресот                                                                                                                        

 3.Вон.проф. д-р сц. Рајко Одобаша, Осијек, Р.Хрватска–                                          

 (6)Сигурност на исхраната во развиените земји-право на храна или право на милостиња,

 4.Проф. др.сц. Борис Ангелков, Центар за обука и примена- Битола                      

 – (7)Историја на науката за исхрана                                                                                                        

– (8)Анатомија и физиологија на органите за варење на храната кај човекот                          

-(9)Функционалната храна и нејзината безбедна употреба                                                            

-(10)Алергија предизвикана од храна                                                                                                    

 -(11)Запознавање со основните карактеристики на хранливите материи ( хигиена на храната бр 1 )                                                                                                                                                  

-(12)Запознавање со основните карактеристики на хранливите материи ( хигиена на храната бр.2)                                                                                                                                                  

 – (13)Личната хигиена во манипулацијата со храна                                                                          

-(14) Генетски модифицирана храна (GMO)                                                                                        

 – (15)Системи за контрола на квалитетот и безбедноста на храната                                        

 -(16)Видео филм- Тренинг за заштита на храната од биотероризам                                           – (17)Службените контроли за безбедност на храната                                                                        

-(18) POP’s (Персистентни органски загадувачи) во храната                                                          

 5. Проф.д-р Елизабета Попова-Рамова, Висока медицинска школа, Битола                – (19)Третман на одредени состојби со контролиран внес на хранливи материи,                  

 -(20)Водич за превенција при одредени заболувања (остеопорозата, антиоксиданси,  дијабет, невро-протектори, антинфламаторни хранива)                                                                

 – (21)Зачински билки и нивните лековити својства при исхраната                                          

 – (22)Влијание на пестицидите врз здравјето на човекот                                                              

 -(23)Исхрана кај пациенти со Мултиплекс склероза                                                                      

 -(24)Исхрана кај пациенти со Паркинсонова болест                                                                        

 6. Prof. d-r sc. Midhat Jašić, Univerzitet u Tuzli ,Bosna i Hecegovina                             -(25)Исхраната во периодите на здравје и болест                                                                              

  -(26)Методи за проценка на степенот на ухранетост и прехранбениот статус                      

 -(27)Опијати и стимуланси на ЦНС од храната и зачините–                                                          

 -(28)Нутритивна подршка при третман на хипертензија LP                                                          

 -(29) Состојци и додатоци во храната  кои ја подобруваат  работата на централниот нервен систем.       – (30)Нутритивна подршка при третман кај шекерната болест тип 2                                        

-(31)Состојки и додатоци на храната кои делуваат на крвоносниот систем,                           

7.Проф. д-р сц. Даниела Кењериќ, Прехрамбено технолошки факултет Универзитет Ј.Ј. Штросмајер од Осијек, Хрватска                                         

-(32)Аспекти на одржливата исхрана која денес е се поактуелна                                                  

-(33)Функционалната храна и здравствената состојба на системот за варење на храната,    

8.Проф. д-р Гроздан Караџов и д-р Росен Чочков, гл. aсистент, Катедра Технологија на зрнените, фуражните, хлебните и слаткарските продукти, University of Food Tehnology, Пловдив.Бугарија                                                                

– (34)Потенцијалните опасности во производството на леб и нивната превенција                  

 9. М-r nutricionizma Eva Pavić, Klinički bolnički centar, „Rebro“, Zagreb, R. Hrvatska        –(35)Храната како причина за страв, потиштеност и добро расположение                              

 -(36)Солта во исхраната како јавен здравствен проблем,                                                                  

-(37)  Нови хрватски смерници за лечењето на шекерната болест тип 2,                                    

-(38)Исхрана и нутритивна интервенција во зависност од стадиумот на HBB (хронични бубрежни болести)                                                                                                                                      

 – (39)Улогата на информатизација во пресметка на болничките диети                                    

– (40)Диета кај болни со нарушен метаболизам на липидите                                                         

-(41)Важноста на исхраната кај хипертоничари деца и возрасни                                        

10.Valentina Urojic,Klinicki bolnički centar, “ Rebro” Zagreb, R. Hrvatska

– (42)Кетогена диета                                                                                                                                    

-(43)Диететско лечење на наследните метаболички болести кај децата                                    -(44)Фенилкетонурија,наследни нарушувања на метаболизмот

11. Sandra Crnko, Klinički bolnički centar, „Rebro“, Zagreb, R. Hrvatska

-(45)Исхрана на болните со белодробни заболувања (СОРВ) -од смерници до пракса           -(46)Исхрана на болни со кожни болести                                                                                  

12.Hrvoje Pavlović, Ph D, associate professor,Faculty of Food Tehnology, Osijek, , R. Hrvatska                                                                                                                                

 – (47)Цревни бактерии  и задржување на витката линија                                                                

-(48)Улогата на цревниот микробиом при здравје или болест  кај современиот човек          

13.М-р по тех.-тех.науки Јелена Марковиќ –Висока школа примењених струковних студија, Врање, Р.Србија                                                                                      

 – (49)Влијанието на електронскиот  како комунален отпад на квалитетот на намирниците, кои се последица на нивното загадување                                                                

14. М-r Elvir Karavdić, SAHAF, Sarajevo, Organization the first specializet Halal Fair and Forum in Sauthdeast Europe                                                                                            

  -(50)”Алал и арам“ – статус на адитивите во прехранбените и фармацевстките производи,

15. Д-р Апостол Тома Цилевски, самостоен истражувач, Скопје Р.Македонија  -(51)  Техника на составување на дневни оброци                                                                                

 16.М-r Danijela Peris, University specialist in Food Safety and Quality, водителка на советовалиште Centar za zdravlje-“Vaga” Osijek,R.Hrvatska

– (52)Здравјето треба да е “IN” во средните училишта                                                                      -(53)Акриламиди и хетероциклички ароматски амини –канцерогени матeрии во секојдневната исхрана                                                                                                                                  

 17. Дипл. нутриционист Влатко Таневски, ВТ Диет интернет клуб,Скопје– (54)Диететска терапија при хиперхолестеремија                                                                              

-(55)Лековити растенија употребени како чаеви                                                                                

 -(56)Диететски режим кај гихт,                                                                                                                  

– (57)Хејлеова метода на исхрана                                                                                                              

– (58)Како да го победиме метаболичкиот синдром                                                                          

-(59)Исхрана на тинејџери,                                                                                                                       

-(60)Основи на метаболичката исхрана                                                                                           

18.Prof. Lily Stojanovska, MSc. PhD,Victoria University, Melbourne, Australia      

(61)Food and Nutrition-Future Directions for developing cantries  in the Asia-Pacific Region  -(62)Исхраната и измена на начинот на живеење во превенирањето хронични нарушувања на здравјето                                                                                                                            

– (63)Да се направи правилен избор на храна за заштита на здравјето                            

19.Prof. d-r sc. Greta Krešic, Fakultet za menadjement u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, R. Hrvatska                                                                                                                            

 -(64) Медитеранска исхрана                                                                                                              

20.Проф. д-р Гордана Богдановиќ,Висока школа примењених струковних студија, Врање,Р. Србија                                                                                                                

– (65)Заштита на човековата средина и контаминацијата на храната,                                      

 21.Проф. д-р Љилјана Ѓорѓевиќ, Висока школа примењених струковних студија, Врање, Србија                                                                                                                       

-(66)Процес на преработка и  доработка на водата                                                             

22.Проф. д-р Милан Балтиќ, Катедра за хигиена и технологија на намирници, Факултет за ветеринарна медицина, Универзитет во Белград, Р. Србија                            

 -(67) Потрошувачот, безбедноста на храната и културата на исхраната                                     

23. Проф. д-р.сц.Едина Шариќ, Едукациско рехабилитациски факултет Универзитетот во Тузла,Р.Босна и Херцеговина                                                                

-(68) Примена на комплементарни методи во лечењето, едукацијата и рехабилитацијата  

-(69)Супортивни и комплементарни пристапи во промоција на здравите стилови  на живот                     24.Доц. д-р Викторија Стаматовска, Технолошко-технички факултет, Велес– (70)НАССР-систем за анализа на ризикот и критичните контролни точки                        

25 Đurđica Ačkar , 26.Jure Babić,27. D-r Drago Šubarić, fool professor, dekan Faculty of Food Tehnology, Osijek, Sveuciliste“ Josip Juraj Strossmayer”, R. Hrvatska

-(71) Полифенолите во чоколадото и здравјето                                                                  

28.Доц. д-р Зоран Ханџиски, спец. по спортска медицина, „Kineticus”, Скопје   – (72)Исхрана и суплементација на спортис ти                                                                                    

– (73)Примена на спортската медицина во регулирање на телесниот состав,                

 29.Проф. по фр. јазик Соња Бошевска-Кондовска                                                            – (74)Култура на исхраната                                                                                                                    

 30.М-р по нутриционизам Maja Mihačić, Osijek, R. Hrvatska                                        – (75)Исхрана на деца во школска возраст  ( 6-15 години )                                                           

31.Д-р доц. Душица Санта, Факултет за земјоделство и храна,Скопјe                     

-(76) Млеко и млечни производи-физичко хемиски состав и контрола на квалитетот-         -(77)Традиционално производство на кашкавал и неговите карактеристики,                        

32.М-р Сузана Шулевска, консултант при Центарот за обука и примена (ЦОП) -Битола, Млекара „Здравје “ – Радово во Битола                                                   – (78)Безбедност на храната и болести предизвикани од храната                                  

 33.Prof. d- r sc. Maja Miskulin, Medicinski fakultet, Sveučilište „J. J. Štrossmayer“, Osijek, Croatia                                                                                                      

– (79)Прехранбените адитиви и нивното влијание на здравјето                                                    -(80)Исхраната и болестите на циркулаторниот систем                                                                 

-(81.)Исхрана според крвните групи на консуматорите                                                              

34.    Проф. д-р сц. Даниела Чачиќ Кењериќ,Прехранбено-технолошки факултет, Свеучилиште Јосип Јурај Штросмајер, Осијек, Р. Хрватска                    

– (82)Одржлива исхрана: здрава за луѓе, одржлива за планетата Земја                    

-83.Функционална храна                                                                                                               

35.Prof. d-r sc. Tomi Klapec и  36.prof. d-r sc. Bojan Sarkanj,Prehranbeno – tehnoloski fakultet ,  Sveuciliste “ J.J. Strossmayer”-Osijek, R. Hrvatska                        

-(84) Афлатоксини –М1 во млекото                                                                                  

 37.Елизабета Чашитовска, консултант при ЦОП, Кетеринг „Де Ниро“-Битола  

-(85) Работилница: Совети по диететика и составување на оброци                                            

– (86)Исхрана на малите децата во јасли и игротеки,                                                                        

-87 Култура на исхраната                                                                                                         

38.Проф. д-р Мехо Башиќ, Универзитет во Тузла, Р. Босна и Херцеговина.-(88)Значењето на месото од пајки во исхраната на луѓето                                                        

 39.д-р сц. Лилјана Дојчиновски , “Nestle “, Bаkersfild, California, U.S.A.,               

-(89) Биотероризмот како реална опасност денес при исхраната на луѓето                              

-(90) Страни тела во кондиторската индустрија за сладолед                                        

40.Цвета Динева, сертифициран нутриционистички консултант„Ц.Д.Диет–клуб“,Скопје                                                                                                                                            – (91)Подготовка на деловен ручек ( практична настава-работилница )                                     

-(92) Храната –вистински лек во 21 век                                                                                                

-(93)Кој е патот до здраво долголетие,                                                                                                      

-(94)Вовед во практичниот нутриционизам                                                              

41.Дипл.психолог Александра Сокаровска, тех. секретар и

– (95)Стресот и исхраната                                                                                                                            

– (96)Слабеењето никогаш не било пoлесно отколку сега                                             

42.Проф.др. Искра Иванова, Биологически факултет, Универзитет „Св. Климент Охридски“ Софија, Р, Бугарија                                                                              

 – (97)Иднината на млечно-киселинските бактерии                                                               

43.Дипл. инг. Анита Шумковска, сорботник на ЦОП-Битола                                    

 -(98) Примена на информатиката во областа на безбедноста на храната                               

44. М-р Гордана Димитровска, соработник на ,,ЦОП -Битола                                      

-(99) Сензорна анализа на бело, меко и саламурено сирење                                                

45.Д-р вет. мед. Ивана Црнец , соработник на ЦОП-Битола                                         – (100)Влијанието на С-вит. и Са врз производството и квалитетот на кокошкини јајца      

46.М-р Наташа Пресилска, Metaroma, Sidney, Australija                                               – (102)Прехранбени ароми, производство и нивна употреба                                                        

 -(103)                                                                                                                              

 47.Проф. д-р Илиа Илиев, vice Dean, of Biological Fаculty, University of Plovdiv,Bulgarija                                                                                                                                 – (104)Пребиотични олигосахариди, добивање, функционални својства и користи за здравјето на човекот

ТЕСТОВИ:

1.Тест од областа на безбедност на храната за сертифицирани имплементатори или интерни аудитори на системи за безбедност на храната ( НАССР, ISO- 9001, ISO 22 000 и сл. ), или

2.Тест од областа на нутриционизмот за сертифицирани консултанти во областа на здравата и правилна исхрана.

ПРЕПОРАЧАНА ЛИТЕРАТУРА ОД БИБЛИОТЕКАТА НА  ЦЕНТАРОТ ЗА ОБУКА И ПРИМЕНА НА СИСТЕМИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И НУТРИЦИОНИСТИЧКИ КВАЛИТЕТ НА ХРАНАТА

Во печат е публикација-Зборник на трудови од целиот наставен материјал од сите презентери  од сите досега изведени циклуси на Меѓународната обука по безбедност на храната и нутриционизам .

1.Вадемекум за безбедност и сензорен квалитет на храната“. проф. д-р .сц. Борис Ангелков, проф. д-р сц. Милена Мандиќ, проф. д-р сц. Љиљана Приморац,вет. спец. Лилјана Дојчиновски, м-р Сузана Шулевска,Центар за обука и примена на системи за безбедност и квалитет на храната при Македонското научно друштво-Битола,  2012. 2.Znanost o prehrani, Milena L. Mandic, Sveuciliste “J.J. Strossmayer”-Osijek       3.Professor Lily Stojanovska, MSc, PhD, Acting Deputy Dean Faculty of Health, Engineering and Science School of Biomedical and Health Sciences Victoria University Australia.                                                

4.http://berkelouw.com.au/browse/all/by/Lily-Stojanovska                    5/..http://www.thenile.com.au/books/Lily-Stojanovska                                                                 6.http://www.booktopia.com.au/search.ep?author=Lily%20Stojanovska                  7.Ориентални видови храна и растенија,, Чи-Танг Хо, Џен-Кун Лин, Кун Ји Женг, Табернакул,2009, Скопје                                                                              

8.Technologie et hygiene alimentaire, 1 er Cahier: les nutriments, Eliane Comelade, editions –Jacques Lanore, 1990                                                        

9.Consommons autrement pour un developpement durable, MCE, Rennes, 200 (http:// www.mce-info.org )                                                                                                  

10.Како да се хранимо, Александар ђаја, „Задружна књига“- Београд, 1965       11.Хиљаду савета за свако домаћинство, Живка Видојковић, „ Дом и породица “, Смедерево, 1960                                                                                      

12.Zdrava ishrana put ka zivotnoj radosti, Jadranka Grbic,Jutro, Beograd, 1997.     13.Ладилници и замрзнувачи за домашна употреба, Велјан Димковски, Министерство за животна средина и просторно планирање, Битола, 2000.  

14.Исхрана и диететика, Борис Шерденковски, ДНУ, Битола, 1995          

15.Osnovi kontrole i upravljanja kvalitetom u proizvodnji hrane, Jaroslav Joksimovic, Privredni pregled, Beograd, 1977                                                            

16.Krvne grupe i ishrana, Piter Dz. D Adamo, Ketrin Vitni, Fitco, Novi sad, 1996  17.L `Hygiene des laits…aux glaces, Arilait, Nantes, 1991                                           

18.L `hygiene des concentres… aux poudres, Arilait, Nantes, 1990.                    

19.L `hygiene pour nos fromages, Arilait, Nantes, 1990                                         

20.Култура на исхраната, Слаѓана Томиќ Стаменкова, БАС, Скопје, 2011            

21.Брзо, едноставно и здраво-електронска верзија, Марија Ризевска, Центар за обука и примена на   системи за безбедност и квалитет на храната, при  МНД, Битола, 2012   22.Trendovi u prehrani, Greta Kresić, Fakultet za menadzment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, 2012.                                                                                                  

23.Food or Medicine? Future of Lactic Acid Bacteria, Iskra Ivanova, Ilija Iliev, Thomas Haertle, Jean – Marc Chobert, Layout&prepress :Georg Iliev Printed by Diagalprint Printing House, 2012                                                                                

24.А,Б,В,Г….во исхра

25.Додатоци на храна и потрошувачите, Агенција за храна и ветеринарство , Скопје, 2011                                                                                                                            

26.Храната во која се додадени витамини,минерали и други одредени супстанции и потрошувачите, Агенција за храна и ветеринарство, Скопје, 2011                                           27.Храната за посебна нутритивна употреба и потрошувачите, Агенција за храна и ветеринарство, Скопје, 2011                                                                                

28.Водич за бизнис операторите низ Законот за безбедност на храната, Агенција за храна и ветеринарство, Скопје, 201.1                                                

29.Водич за потрошувачите низ Законот за безбедност на храната, Агенција за храна и ветеринарство, Скопје,2011                                                                

30.Примена на КАМ во конвенционалната медицина, Елизабета Попова Рамова, Битола, 2013.                                                                            

31.http://www.alternativa-za-vas.com                                                     

32.Специфичностите на македонската национална кујна,Филип Трпчевски, Просветно делоАД Скопје, 2002.                                                                                  

33.Тајни рецепти за долг живот, Димитар Цонев,  Македонска Искра, Скопје,2001                                                                                                                            

33.Едиција „Ајде да готвиме“ 30 брошури, Giunti Editore, Firenze-Milano, 2004, превод Ирина Ставрева, Просветно дело АД Скопје,2008                  

34.Едиција „ Рецепти злато вредни“, 10 брошури,  Evro –Giunti Beograd, Srbija, Просветно дело, Ад Скопје , 2011                                                                  

35.Готвач, посни јадења, посни торти и колачи, јадења на вода, Даница Станковиќ, Детска Радост, Скопје, 2008                                                          

36.Македонска зимница, Даница Калеова, Детска Радост, Скопје,2009               37.Дивеч на трпезата, Невенка Ристевска, Детска радост, Скопје, 2009.           38.Македонска кујна, Драгица Калеова , Детска радост, Скопје, 2009.             39.Доработка и контрола на зеленчук, Ѓ. Мартиновски, Јованка Катажина Петревска,Гордана Попсимонова,  Земјоделски факултет, GTZ , Скопје, 2002.  40.Tehnologija zamrzavanja i čuvanja prehranbenih sirovina, Dragan Nikolić, Gorgana Dušanović, Ana Milenković, Suzana Obradović, Nenad Janjić, Visoka škola primenjenih strukovnih studija, Vranje, 2009.                                          

41.Vitamini i minerali u ishrani ljudi, Radoslav Grujić, Željka Marjanović – Balaban, Midhad Jasić, Azijada Beganlić, Emilija Spasevska Aleksovska, Univerzitet u istocnom Sarajevu, Tehnološki fakultet , Zvornik, Univerzitet u Tuzli,Tehnološki fakultet,Tuzla,2014,                                                                            

43.Prerada mesa u domačinstvu, dr. Jaroslav Joksimović i Zorica Joksimović, Nolit, Beograd, 1990.                                                                                                    

44.Tehnologija mesa peradi, Meho Bašić, Radoslav Grujić,Univerzitet u Tuzli, Tehnološki fakultet,2013.                                                                                                  

45.Храна за посебна нутритивна употреба и потрошувачите, Агенција за храна и ветеринарство.                                                                                                

46.Дванаесет чекори до здравје со „Тианши“, СА Баречко, Н.А. Дервјанко, 2006, Битола                                                                                                                            

47.Hrono ishrana za početnike, dr spec. Ana Gifing,Finesa, Beograd, 2015               48.Hrono kuvar, Riznica hrono ishrane, dr spec. Ana Gifing, Finesa, Beograd,2014

 

 ПРОГРАМА  ЗА МЕЃУНАРОДНАТА ОБУКА ОД ОБЛАСТА НА БЕЗБЕДНОСТА И НУТРИЦИОНИСТИЧКИОТ КВАЛИТЕТ НА ХРАНАТА

 од 23.05. до 28.05.2016 год.  – Ресторан „Премиер-центар “-Битола

Понеделник   ( 23. 05. 2016 )

14 : 00 – 14 : 30 часот

Регистрација, поздрав до учесниците и елаборација на планот за работа на обуката, Претседател на Центарот за обука и примена, ЦОП- Битола ,  Борис Ангелков,                                                                                     14 : 30 – 15 : 15 часот  + 15 мин. прашања и одговори

 1. Историја на науката за исхрана, проф. др.сц. Борис Ангелков, ЦОП- Битола

15 : 30 – 16 : 15 часот

2. . Храната и здравјето, проф. Слаѓана Т. Стаменкова, БАС, Скопје

16 :15- 17 : 00 часот

3. Култура на исхраната, проф. Слаѓана Т. Стаменкова, БАС, Скопје

17 : 00- 17 : 30 часот, кафе-пауза за освежување

17 : 30 – 18 : 15 часот + 15 мин. прашања и одговори

4. Сигурност на исхраната ( Food security ) во развиените земји – право  на храна ( Right to food ) или милостиња ( Food  Charity )?, Rajko Odobaša, Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku, Katedra za gospodarske znanosti,Osijek, R. Hrvatska

18:30 -19:00 +15 мин.

 1. Акриламидите и хетероцикличките ароматски амини-канцерогени материи во секојдевната исхрана, m-r Danijela Peris, University specialist in Food Safety and Quality, Centar Vaga, Osijek, R. Hrvatska Здравјето треба да е IN во средните училишта, m-r Danijela Peris, University specialist in Food Safety and Quality, voditelka na sovetovaliste Centar ”Za zdravlje-Vaga” Osijek,R.Hrvatska
 2. 19 :15 – 20 : 00 часот

6. Анатомија и физиологија на органите за варење на храната кај човекот,         проф. д-р сц. Борис Ангелков, Претседател на ЦОП-Битола                                                                                                                                     20 : 00 ч. завршеток на работниот ден.

Вторник  ( 24.05.2016 год. )

14 : 00 -14 : 45 часот+15 мин. прашања и одговори

 1. Полифенолите во чоколадото, Đurđica Ačkar, Drago Šubarić, Antun Jozinović, Jurislav Babić, Borislav Miličević, Faculty of Food Tehnology, Osijek, Sveuciliste“Josip Jurja Strossmayer”R.Hrvatska

15: 00  – 15 : 45 часот

 1. Подобување на нутритивната вредност на екструдираните „ snack”- производи, Antun Jozinović,Faculty of Food Tehnology,Osijek, Sveuciliste“Јosip Jurja Strossmayer”, R.Hrvatska

15 : 45 – 16:30 часот

 1. Bakterije i psiha-neočekivane veze, Hrvoje Pavlović, Ph D, associate professor, Faculty of Food Tehnology, Osijek, Sveuciliste“ Josip Jurja Strossmayer”R.Hrvatska

16 : 30  – 17 : 15 часот

 1. Прехранбени производи од овошје и зеленчук добиени со разни методи за конзервирање, Jelena Marković,Visoka škola primenjenih strukovnih studija, Vranje, R. Srbija

17 : 15  – 17:45  кафе – пауза за освежување

17 : 45 – 18 : 30 часот

 1. Превенција на атеросклерозата и улогата на исхраната, Valentina Urojić, Klinički bolnički centar, „Rebro“, Zagreb, R. Hrvatska

18 : 30 – 19 : 15 часот

 1. Потенцијалните опасности во производството на леб и нивна превенција,   д-р Росен Чочков, гл. асистент, катедра: Технологија кај зрнените, фуражните, лебните и слаткарските производи, Universtiy of Food Technology, Plovdiv,Bulgaria

19 : 15 – 20 : 00 часот,

 1. Медитеранска исхрана, рrof. d-r sc. Greta Krešić, Fakultet za menađment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, R. Hrvatska

20: 00  часот Завршеток на работниот де

Среда   (25.05.2016 год.)

14 : 00 -14 : 45 часот+ 15 мин. прашања и одговори

14.Oдржливата исхрана –здрава за лугетои планентата земја,  prof.dr.sc. Danijela Čačić Kenjerić, Prehranbeno-tehnoloski fakultet, Sveuciliste  “ Josip Jurja Strossmajer”, Osijek, R.Hrvatska

15 : 00 – 15 : 45 часот+ 15 мин. прашања и одговори

 1. Запознавање со основните карактеристики на хранливите материи, проф. д-р сци. Борис Ангелков, ЦОП-Битола

Хигиена на храната 1, проф. д-р сц. Борис Ангелков, ЦОП –Битола,

16:00 – 16:45 часот + 15 мин. прашања и одговори

16 . Состојци и додатоци на храната  кои ја подобруваат функцијата  на Централниот нервен систем, рrof. d-r sc. Midhat Jasic, Univerzitet u Tuzli, R. Bosna i Hercegovina      Нутритивна подршка при третман кај шекерната болест тип II,

Да се направи правилен избор на храна за заштита на здравјето, рrof.  Lily Stojanovska, MSc. PhD, Victoria University,  Melbourne, Australia, презентер Гордана Димитровска

Исхраната и измена на начинот на живеење во превенирањето хронични нарушувања на здравје , prof.  Lily Stojanovska, MSc. PhD,Victoria University,  Melbourne, Australia, презентер Гордана Димитровска,

17 : 00 – 17 : 30 часот кафе-пауза за освежување

17 : 30- 18 : 15 часот

 1. Квантната медицина и нутриционизмот, добри партнери, Влатко Таневски, В.Т. Диет клуб -Битола

18 : 15 – 19 : 00 часот

 1. 18. Заштита на човековата средина и контаминацијата на храната, проф. д-р Гордана Богдановиќ, Висока школа примењених струковних студија, Врање, Р. Србија

19 : 00 – 19:45 часот

 1. Преработка и доработка на водата, проф. д-р Љиљана Ѓорѓевиќ , Висока школа струковних студија, Врање, Р. Србија

19:45 – 20:00 часот

Тренинг за заштита на храната од биотероризам ( видео – клип 15 минути)

20 : 00 часот завршеток на работниот ден

Четврток ( 26.05.2016.)

14 : 00 – 14 : 45 часот + 15 мин. прашања и одговори

 1. Генетски модифицирана храна (GMO),проф. д-р сц. Борис Ангелков, ЦОП-Битола

15 : 00-15 :45 часот + 15 мин. прашања и одговори

21.Супортивни и комплементарни пристапи во промоциja на здравите стилови на живот, vаnredni prоf. d-r sc. Edina Šarić, Edukacisko-rehabilitaciski fakultet, Univerzitet u Tuzli, R. Bosna i Hercegovina

16:00 – 16: 45 + 15 мин.прашања и одговори

22.Превенцијата на остеопорозата, проф. д-р сц. Елизабета Попова-Рамова, Висока медицинска школа, Битола, Универзитет „Св. Климент Охридски“Битола

17 : 00 – 17 : 30 часот  кафе-пауза за освежување

17 : 30 – 18 : 15 часот+ 15 мин. прашања и одговори

 1. 23. Зачински билки и нивните лековити својства при исхраната, проф. д-р сц. Елизабета Рамова, Висока медицинска школа, Универзитет „ Св. Климент Охридски“ – Битола

|Железото како функционална компонента на храната и неговата улога за здравјето на луѓето, doc. Dr.sc. Ines Banjari, pretsednica katedre za prehranu, Prehranbeno-tehnoloski fakultet, Sveuciliste  “ Josip Jurja Strossmajer”, Osijek, R.Hrvatska

18:30 – 19:15

24.Нефармаколошки третман – исхрана кај пациенти со Паркинсонова болест проф. д-р сц.Елизабета Рамова, Висока медицинска школа, Универзитет „ Св. Климент Охридски“ – Битола

19 : 15 -20 : 00 часот

25. Личната хигиена и  службените контроли за безбедност на храната,                    проф. д-р сц. Борис Ангелков,Претседател на ЦОП –Битола,

20 : 00  часот  завршеток на работниот ден.

Петок ( 27.05.2016  год.)

14 : 00 – 15 : 30 часот + 15 мин. прашања и одговори

26. „Алал и арам“ – статус на адитивите во прехранбените и фармацевстките производи, м-r Elvir Karavdić, SAHAF  Sarajevo, Organization the first specializet Halal Fair and Forum in Sauthdeast Europe

Функционалната храна и нејзината безбедна употреба,  проф. д-р сц. Борис Ангелков, Претседател на ЦОП-Битола

15 : 45 – 16 : 30 часот

 1. Состојки и додатоци на храната кои делуваат на крвоносниот систем, рrof. d-r sc. Midhat Jasic, Univerzitet u Tuzli, R. Bosna i Hercegovina Состојки и додатоци на храната кои делуваат на крвоносниот систем, рrof. d-r sc. Midhat Jasic, Univerzitet u Tuzli, R. Bosna i Hercegovina

16 : 30 – 17: 15 часот

 1.  POPS ( Персистентни органски загадувачи во храната ), проф.д-р сц.Борис Ангелков,Претседател на ЦОП-Битола

17:15-17:45  часот,  кафе-пауза за освежување

17 : 45 – 18 : 30 часот

29 . Исхрана на деца во школска возраст  ( 6-15 години ), м-р  по нутриционизам Mr sc nutricionizma Maja Grujić Mihačić,   R. Hrvatska

Техника на составување на дневни оброци, д-р Апостол Тома Цилевски, самостоен истражувач, Скопје

Алергија предизвикана од храна, проф. д-р сц. Борис Ангелков, ЦОП-Битола

Zlatko Mandić, DM specijalist pedijatar, /??????/

18 : 30 -19 : 15 часот

 1.  Прехранбените адитиви и нивното влијание на здравјето на луѓето, dr. sc.Maja Miškulin, Katedre za javno zdravstvo Medicinskog fakulteta, Osijek, Sveučilište “Josip Jurja Strossmajer”, Osijek, R.Hrvatska Млеко и млечни производи-физичко хемиски состав и контрола на квалитетот-Традиционално производство на кашкавал и неговите карактеристики, доц.др. Душица Санта, Факултет за земјоделски науки и храна,Скопје

19 : 15 -20 : 00 часот

 1. 31. Системи за контрола на квалитетот и безбедноста на храната, проф. д-р сц. Борис Ангелков, ЦОП –Битола                                                                              Безбедност на храната и болести предизвикани од храната,                             Безбедносни проблеми при откупот и приемот на млекото, м-р Сузана Шулевска, консултант при Центарот за обука и примена (ЦОП) -Битола, Млекара „Здравје “ – Радово во Битола                                                                                                                     20:00  часот завршеток на работниот ден.

Сабота  (28.05.2016)

9:00 – 9:45  + 15 мин. прашања и одговори

32 Прехранбените ароми, производство и нивна употреба, m-r sc.Natasha Presilska,  Metaroma, Sidney, Аustralia

10 : 00 – 10 : 45 часот

 1. Совети по диететика и составување на оброци ( доручек и ручек ), Елизабета Чашитовска, секретар и консултант при Центарот за обука и примена (ЦОП)-Битола

10 : 45 – 11:30  часот

34.Методи на сензорна анализа, prof. dr. sc. Ljiljana Primorac, Prehranbeno tehnološki fakultet, Osijek, Sveučilište „Josip Jurja Strossmayer“, Osijek, R. Hrvatska Значењето на месото од пајки за исхраната на луѓето, про. Д-р Мехо Башиќ, Универзитет во Тузла, Босна и  Херцеговина

11:30 – 12 : 15  часот

 35.Микотоксини у храни и здравствена безбедност, д-р Сунчица Кочиќ Танацков, aсистент са докторатом, Технолошки факултет,Универзитет у Новом Саду

12:15 – 13 : 00 часот

36.  Бон тон на маса  “a la francais” проф. Соња Бошевска-Кондовска, соработник на ЦОП

13 : 00 – 15 : 00   часот : пауза за ручек

Подготовка на деловен ручек и пауза за дегустација.

15 : 00 – 15 : 45 часот

37.Стресот и нутрицијата дипл.психолог Александра Сокаровска,соработник на Центарот за обука и примена (ЦОП) –Битола                                                                                                                                                                                                                                 15 : 45 – 16 : 30 часот  + 15 мин. прашања и одговори

38.Вегетеријанската нај здрава исхрана во 21 век, Цвета Динева, сертифициран  нутриционистички консултант „Ц.Д.Диет –клуб“, Скопје

16 : 45  – 17: 30 + 15 мин. прашања и одговори

39. Превенција на страни тела во индустриите за сладолед, d-r sc. Liljana Dojčinovski “ Nestle” Bakersvield,California, USA

Биотероризмот како реална опасност денес при исхраната на луѓето, д-р  сц. Лилјана Дојчиновски , “Nestle “, Bаkersfild, California, U.S.A.,

17:45  –  18 : 30

40.Биоактивни пептиди во млечните производи, Искра Иванова, ?????Бразилија

18:30 -19:00   Објаснување  на методата и определување на  термин за тестирање

19 : 00  Завршеток со работа на обуката

 

Резервни теми за септември 2016

1.Bacteriocinogenic LAB, tools for food safety, Prof. d-r  Svetoslav Todorov,Federal University of Vicosa, Vicosa, MG Brasil                                                                          2. Исхрана и нутритивна интервенција во зависност од стадиумот на Х.Б.Б.(Хронични бубрежни болести, m-r по нутриционизам Eva Pavić ,                            3.Солта во исхраната како јавен здравствен проблем,                                           4.Исхрана при дијабетес,         M-r nutricionizmaEva Pavić , Klinički bolnički centar,  „Rebro“, Zagreb, R. Hrvatska                                                                              5.Улогата на цревниот микробиом при здравје или болест  кај современиот човек,  Hrvoje Pavlovic, Ph D, associate professor,Faculty of Food Tehnology, Osijek, Sveuciliste“ Josip Juraj Strossmayer”,R. Hrvatska                                              6.Цревни бактерии  и задржување на витката линија, Hrvoje Pavlovic, Ph D, associate professor,Faculty of Food Tehnology, Osijek, Sveuciliste“ Josip Juraj Strossmayer”,R. Hrvatska                                                                                        7.Влијанието на електронскиот  како комунален отпад на квалитетот на намирниците , кои се последица на нивното загадување,м-р по тех.-тех.науки Јелена Марковиќ –Висока школа струковних студија, Врање, Р.Србија              8.Основи на метаболичката исхрана, Влатко Таневски, В.Т. Диет клуб, Битола 9.Исхрана на тинејџери, Влатко Таневски, В.Т. Диет клуб, Битола                                    10.Водич за превенција при одредени заболувања( антиоксиданси, остеопороза, дијабет, невропротектори, антиинфламаторни хранива ),проф. д-р сц. Елизабета Рамова, Висока медицинска школа, Универзитет „ Св. Климент Охридски“ – Битола                                                                                                           11.Исхрана кај спортисти и д-р.сц. Елизабета Попова Рамова, професор на Високата медицинска школа – Битола                                                                                                   12.Влијание на пестицидите врз здравјето на човекот., д-р.сц. Елизабета Попова Рамова, професор на Високата медицинска школа – Битола    13.Афлатоксини –М1 во млекото, рrof. d-r sc. Tomi Klapec i prof. d-r sc. Bojan Sarkanj,Prehranbeno – tehnoloski fakultet , Sveuciliste “ J.J. Strossmayer”-Osijek, R. Hrvatska                                                                                                                           14.Исхрана на малите децата во јасли и игротеки, Елизабета Чашитовска, консултант при Центарот за обука и примена (ЦОП)-Битола                                 15.Кетогена диета, Valentina Urojic, Klinički bolnički centar, “ Rebro” Zagreb, R. Hrvatska                                                                                                                     16.Исхранбениот статус на болните со белодробни заболувања,                                         Сандра Црнко КБЦ Загреб,                                                                                           17.Кератоген екцем на кожата Сандра Црнко КБЦ Загреб                                        18.Функционалната храна и здравствената состојба на системот за варење на храната, Ред. проф. д-р сц. Даниела Кењериќ, Prehranbeno-tehnoloski fakultet, Sveuciliste “ Josip Juraj Strossmajer”, Osijek, R.Hrvatska                                                    19.Primjena komplementarnih metoda u lečenju,edukaciji i rehabilitaciji, vаnredni prоf. d-r sc. Edina Šarić, Edukacisko-rehabilitaciski fakultet, Univerzitet u Tuzli, Bosna i Hercegovina                                                                                                   20.Храната – вистински лек во 21 век, Цвета Динева, сертифициран нутриционистички консултант „Ц.Д.Диет –клуб“, Скопје

21.Кој е патот до здраво долголетие, Цвета Динева, сертифициран нутриционистички консултант „Ц.Д.Диет –клуб“, Скопје                                     22.Слабеењето никогаш не било полесно, дипл.психолог Александра Сокаровска, Центар за обука и примена на системи за безбедност и нутриционистички квалиет (ЦОП) –Битола                                                                                                                                    23.К ултура на исхраната, Елизабета Чашитовска, Секретар на ЦОП-Битола                  24.Примена на информатиката во областа на безбедноста на храната, дипл. инг. Анита Шумковска